Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
78,506  
82,005  
79,379  
73,896  
 
54,074  
57,158  
53,474  
48,092  
 
9,055  
3,112  
5,099  
5,807  
 
0  
0  
0  
0  
 
22,751  
34,153  
26,377  
19,350  
 
21,974  
19,473  
21,126  
22,152  
 
294  
420  
871  
783  
 
24,432  
24,846  
25,906  
25,804  
 
0  
0  
0  
0  
 
24,432  
24,846  
25,793  
25,440  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
113  
363  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
78,506  
82,005  
79,379  
73,896  
 
26,512  
31,166  
32,471  
31,324  
 
26,512  
31,166  
32,471  
31,324  
 
0  
0  
0  
0  
 
51,994  
50,839  
46,909  
42,572  
 
51,994  
50,839  
46,909  
42,572  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0