Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
125,800  
108,321  
111,531  
78,506  
 
97,026  
82,523  
85,267  
54,074  
 
3,811  
5,545  
3,524  
9,055  
 
0  
0  
0  
0  
 
50,753  
30,981  
34,601  
22,751  
 
39,663  
42,810  
43,812  
21,974  
 
2,800  
3,188  
3,330  
294  
 
28,774  
25,798  
26,264  
24,432  
 
0  
0  
0  
0  
 
28,774  
25,798  
26,264  
24,432  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
125,800  
108,321  
111,531  
78,506  
 
71,028  
55,840  
63,578  
26,512  
 
66,127  
55,840  
63,578  
26,512  
 
4,901  
0  
0  
0  
 
54,773  
52,481  
47,953  
51,994  
 
54,773  
52,481  
47,953  
51,994  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0