Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,914  
81,891  
73,142  
 
 
57,709  
58,169  
49,820  
 
 
3,397  
2,604  
4,652  
 
 
0  
0  
0  
 
 
29,865  
27,049  
16,920  
 
 
24,207  
28,011  
27,514  
 
 
240  
504  
733  
 
 
23,205  
23,722  
23,322  
 
 
0  
0  
0  
 
 
22,762  
23,722  
23,322  
 
 
0  
0  
0  
 
 
443  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,914  
81,891  
73,142  
 
 
30,963  
34,785  
31,441  
 
 
30,963  
34,785  
31,441  
 
 
0  
0  
0  
 
 
49,951  
47,106  
41,701  
 
 
49,951  
47,106  
41,701  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0