Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,891  
73,142  
 
 
 
58,169  
49,820  
 
 
 
2,604  
4,652  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
27,049  
16,920  
 
 
 
28,011  
27,514  
 
 
 
504  
733  
 
 
 
23,722  
23,322  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
23,722  
23,322  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,891  
73,142  
 
 
 
34,785  
31,441  
 
 
 
34,785  
31,441  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
47,106  
41,701  
 
 
 
47,106  
41,701  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0