Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,531  
78,506  
82,005  
79,379  
 
85,267  
54,074  
57,158  
53,474  
 
3,524  
9,055  
3,112  
5,099  
 
0  
0  
0  
0  
 
34,601  
22,751  
34,153  
26,377  
 
43,812  
21,974  
19,473  
21,126  
 
3,330  
294  
420  
871  
 
26,264  
24,432  
24,846  
25,906  
 
0  
0  
0  
0  
 
26,264  
24,432  
24,846  
25,793  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
113  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,531  
78,506  
82,005  
79,379  
 
63,578  
26,512  
31,166  
32,471  
 
63,578  
26,512  
31,166  
32,471  
 
0  
0  
0  
0  
 
47,953  
51,994  
50,839  
46,909  
 
47,953  
51,994  
50,839  
46,909  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0