Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (SDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,273  
154,237  
 
 
 
105,141  
128,474  
 
 
 
8,599  
8,219  
 
 
 
0  
56  
 
 
 
49,176  
57,464  
 
 
 
46,310  
60,423  
 
 
 
1,056  
2,311  
 
 
 
28,132  
25,763  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
22,128  
25,287  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,735  
476  
 
 
 
43  
0  
 
 
 
3,226  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,273  
154,237  
 
 
 
126,383  
149,134  
 
 
 
121,648  
145,846  
 
 
 
4,735  
3,289  
 
 
 
6,890  
5,102  
 
 
 
6,890  
5,102  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0