Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (SDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,704  
133,273  
 
 
 
103,670  
105,141  
 
 
 
971  
8,599  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
47,279  
49,176  
 
 
 
55,421  
46,310  
 
 
 
0  
1,056  
 
 
 
25,034  
28,132  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
23,516  
22,128  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
161  
2,735  
 
 
 
39  
43  
 
 
 
1,319  
3,226  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,704  
133,273  
 
 
 
118,471  
126,383  
 
 
 
116,282  
121,648  
 
 
 
2,189  
4,735  
 
 
 
10,233  
6,890  
 
 
 
10,233  
6,890  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0