Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (SDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
108,313  
129,319  
128,704  
 
 
86,798  
105,583  
103,670  
 
 
2,142  
569  
971  
 
 
0  
0  
0  
 
 
52,539  
66,121  
47,279  
 
 
32,079  
38,785  
55,421  
 
 
38  
108  
0  
 
 
21,515  
23,736  
25,034  
 
 
0  
0  
0  
 
 
18,924  
22,503  
23,516  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,339  
438  
161  
 
 
39  
39  
39  
 
 
1,213  
756  
1,319  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
108,313  
129,319  
128,704  
 
 
96,179  
117,347  
118,471  
 
 
96,179  
117,347  
116,282  
 
 
0  
0  
2,189  
 
 
12,134  
11,972  
10,233  
 
 
12,134  
11,972  
10,233  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0