Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,013,694  
22,110,659  
24,243,151  
24,267,841  
26,761,324  
6,745,417  
6,250,592  
8,979,917  
7,505,804  
10,937,694  
279,259  
353,883  
272,134  
173,106  
282,405  
0  
0  
0  
0  
0  
1,809,805  
2,600,704  
4,821,271  
2,588,326  
3,951,132  
3,642,613  
2,394,778  
2,381,768  
2,489,909  
5,947,058  
1,013,740  
901,227  
1,504,743  
2,254,462  
757,099  
16,268,278  
15,860,068  
15,263,234  
16,762,037  
15,823,630  
16,662  
16,668  
16,661  
16,661  
13,521  
2,009,040  
2,518,790  
2,397,749  
2,415,142  
1,392,420  
637,405  
164,520  
159,396  
144,437  
0  
1,809,920  
1,770,735  
1,857,597  
1,680,798  
2,314,849  
10,989,364  
10,574,787  
10,015,137  
11,666,858  
11,315,812  
805,888  
814,568  
816,694  
838,140  
787,028  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,013,694  
22,110,659  
24,243,151  
24,267,841  
26,761,324  
15,112,215  
14,310,413  
16,628,131  
16,577,855  
20,396,450  
9,863,966  
9,541,520  
15,266,851  
13,579,685  
20,340,019  
5,248,249  
4,768,893  
1,361,280  
2,998,171  
56,431  
7,901,479  
7,800,247  
7,615,019  
7,689,985  
6,364,874  
7,901,479  
7,800,247  
7,615,019  
7,689,985  
6,364,874  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0