Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,293,558  
23,013,694  
21,831,554  
24,243,151  
24,267,841  
6,141,774  
6,745,417  
5,971,486  
8,979,917  
7,505,804  
228,295  
279,259  
353,883  
272,134  
173,106  
0  
0  
0  
0  
0  
1,277,987  
1,809,805  
2,612,320  
4,821,271  
2,588,326  
3,984,764  
3,642,613  
2,394,778  
2,381,768  
2,489,909  
650,728  
1,013,740  
610,505  
1,504,743  
2,254,462  
17,151,784  
16,268,278  
15,860,068  
15,263,234  
16,762,037  
641,662  
16,662  
16,668  
16,661  
16,661  
2,395,333  
2,009,040  
2,037,515  
2,397,749  
2,415,142  
622,088  
637,405  
645,796  
159,396  
144,437  
1,448,285  
1,809,920  
1,770,735  
1,857,597  
1,680,798  
11,193,497  
10,989,364  
10,574,787  
10,015,137  
11,666,858  
850,919  
805,888  
814,568  
816,694  
838,140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,293,558  
23,013,694  
21,831,554  
24,243,151  
24,267,841  
15,314,812  
15,112,215  
14,019,690  
16,628,131  
16,577,855  
12,324,919  
9,863,966  
9,250,797  
15,266,851  
13,579,685  
2,989,893  
5,248,249  
4,768,893  
1,361,280  
2,998,171  
7,978,747  
7,901,479  
7,811,863  
7,615,019  
7,689,985  
7,978,747  
7,901,479  
7,811,863  
7,615,019  
7,689,985  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0