Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,761,324  
25,099,760  
11,959,530  
10,451,718  
8,397,146  
10,937,694  
11,815,860  
10,029,956  
8,200,200  
7,239,493  
282,405  
190,823  
1,482,982  
170,397  
304,176  
0  
0  
0  
0  
0  
3,951,132  
3,755,562  
3,045,429  
3,179,254  
1,940,089  
5,947,058  
5,937,907  
5,059,185  
4,440,357  
4,596,586  
757,099  
1,931,569  
442,360  
410,192  
398,643  
15,823,630  
13,283,900  
1,929,575  
2,251,518  
1,157,653  
13,521  
12,173  
10,821  
0  
0  
1,392,420  
1,266,074  
917,138  
930,550  
941,906  
0  
0  
0  
0  
0  
2,314,849  
2,183,243  
360,238  
655,756  
92,483  
11,315,812  
8,990,105  
141,482  
144,891  
28,500  
787,028  
832,306  
499,896  
520,321  
94,764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,761,324  
25,099,760  
11,959,530  
10,451,718  
8,397,146  
20,396,450  
18,265,340  
8,481,796  
7,367,212  
5,791,083  
20,340,019  
18,204,039  
8,427,694  
7,311,831  
5,730,530  
56,431  
61,301  
54,101  
55,381  
60,553  
6,364,874  
6,834,419  
3,477,735  
3,084,506  
2,606,063  
6,364,874  
6,834,419  
3,477,735  
3,084,506  
2,606,063  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0