Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,267,841  
26,761,324  
25,099,760  
11,959,530  
10,451,718  
7,505,804  
10,937,694  
11,815,860  
10,029,956  
8,200,200  
173,106  
282,405  
190,823  
1,482,982  
170,397  
0  
0  
0  
0  
0  
2,588,326  
3,951,132  
3,755,562  
3,045,429  
3,179,254  
2,489,909  
5,947,058  
5,937,907  
5,059,185  
4,440,357  
2,254,462  
757,099  
1,931,569  
442,360  
410,192  
16,762,037  
15,823,630  
13,283,900  
1,929,575  
2,251,518  
16,661  
13,521  
12,173  
10,821  
0  
2,415,142  
1,392,420  
1,266,074  
917,138  
930,550  
144,437  
0  
0  
0  
0  
1,680,798  
2,314,849  
2,183,243  
360,238  
655,756  
11,666,858  
11,315,812  
8,990,105  
141,482  
144,891  
838,140  
787,028  
832,306  
499,896  
520,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,267,841  
26,761,324  
25,099,760  
11,959,530  
10,451,718  
16,577,855  
20,396,450  
18,265,340  
8,481,796  
7,367,212  
13,579,685  
20,340,019  
18,204,039  
8,427,694  
7,311,831  
2,998,171  
56,431  
61,301  
54,101  
55,381  
7,689,985  
6,364,874  
6,834,419  
3,477,735  
3,084,506  
7,689,985  
6,364,874  
6,834,419  
3,477,735  
3,084,506  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0