Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,099,760  
11,959,530  
10,451,718  
8,397,146  
6,801,979  
11,815,860  
10,029,956  
8,200,200  
7,239,493  
5,530,393  
190,823  
1,482,982  
170,397  
304,176  
41,489  
0  
0  
0  
0  
0  
3,755,562  
3,045,429  
3,179,254  
1,940,089  
992,689  
5,937,907  
5,059,185  
4,440,357  
4,596,586  
4,234,808  
1,931,569  
442,360  
410,192  
398,643  
261,407  
13,283,900  
1,929,575  
2,251,518  
1,157,653  
1,271,586  
12,173  
10,821  
0  
0  
0  
1,266,074  
917,138  
930,550  
941,906  
952,196  
0  
0  
0  
0  
0  
2,183,243  
360,238  
655,756  
92,483  
178,024  
8,990,105  
141,482  
144,891  
28,500  
28,500  
832,306  
499,896  
520,321  
94,764  
112,866  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,099,760  
11,959,530  
10,451,718  
8,397,146  
6,801,979  
18,265,340  
8,481,796  
7,367,212  
5,791,083  
4,145,442  
18,204,039  
8,427,694  
7,311,831  
5,730,530  
4,077,367  
61,301  
54,101  
55,381  
60,553  
68,076  
6,834,419  
3,477,735  
3,084,506  
2,606,063  
2,656,537  
6,834,419  
3,477,735  
3,084,506  
2,606,063  
2,656,537  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0