Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,959,530  
10,451,718  
8,397,146  
6,801,979  
5,938,827  
10,029,956  
8,200,200  
7,239,493  
5,530,393  
4,606,369  
1,482,982  
170,397  
304,176  
41,489  
129,349  
0  
0  
0  
0  
0  
3,045,429  
3,179,254  
1,940,089  
992,689  
2,890,219  
5,059,185  
4,440,357  
4,596,586  
4,234,808  
1,384,109  
442,360  
410,192  
398,643  
261,407  
202,692  
1,929,575  
2,251,518  
1,157,653  
1,271,586  
1,332,458  
10,821  
0  
0  
0  
0  
917,138  
930,550  
941,906  
952,196  
956,701  
0  
0  
0  
0  
0  
360,238  
655,756  
92,483  
178,024  
175,176  
141,482  
144,891  
28,500  
28,500  
83,991  
499,896  
520,321  
94,764  
112,866  
116,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,959,530  
10,451,718  
8,397,146  
6,801,979  
5,938,827  
8,481,796  
7,367,212  
5,791,083  
4,145,442  
3,299,027  
8,427,694  
7,311,831  
5,730,530  
4,077,367  
2,956,079  
54,101  
55,381  
60,553  
68,076  
342,947  
3,477,735  
3,084,506  
2,606,063  
2,656,537  
2,639,801  
3,477,735  
3,084,506  
2,606,063  
2,656,537  
2,639,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0