Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,397,146  
6,801,979  
5,938,827  
5,379,132  
9,444,744  
7,239,493  
5,530,393  
4,606,369  
2,933,079  
3,294,703  
304,176  
41,489  
129,349  
18,714  
11,026  
0  
0  
0  
747,597  
1,360,497  
1,940,089  
992,689  
2,890,219  
1,789,297  
1,554,779  
4,596,586  
4,234,808  
1,384,109  
366,601  
347,362  
398,643  
261,407  
202,692  
10,870  
21,039  
1,157,653  
1,271,586  
1,332,458  
2,446,053  
6,150,041  
0  
0  
0  
15  
0  
941,906  
952,196  
956,701  
967,500  
961,323  
0  
0  
0  
0  
0  
92,483  
178,024  
175,176  
1,177,687  
1,150,532  
28,500  
28,500  
83,991  
187,616  
3,910,983  
94,764  
112,866  
116,590  
113,235  
127,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,397,146  
6,801,979  
5,938,827  
5,379,132  
9,444,744  
5,791,083  
4,145,442  
3,299,027  
3,084,806  
6,926,014  
5,730,530  
4,075,134  
2,956,079  
2,737,346  
6,504,482  
60,553  
70,308  
342,947  
347,460  
421,532  
2,606,063  
2,656,537  
2,639,801  
2,294,326  
2,518,730  
2,606,063  
2,656,537  
2,639,801  
2,294,326  
2,518,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0