Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,451,718  
8,397,146  
6,801,979  
5,938,827  
5,379,132  
8,200,200  
7,239,493  
5,530,393  
4,606,369  
2,933,079  
170,397  
304,176  
41,489  
129,349  
18,714  
0  
0  
0  
0  
747,597  
3,179,254  
1,940,089  
992,689  
2,890,219  
1,789,297  
4,440,357  
4,596,586  
4,234,808  
1,384,109  
366,601  
410,192  
398,643  
261,407  
202,692  
10,870  
2,251,518  
1,157,653  
1,271,586  
1,332,458  
2,446,053  
0  
0  
0  
0  
15  
930,550  
941,906  
952,196  
956,701  
967,500  
0  
0  
0  
0  
0  
655,756  
92,483  
178,024  
175,176  
1,177,687  
144,891  
28,500  
28,500  
83,991  
187,616  
520,321  
94,764  
112,866  
116,590  
113,235  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,451,718  
8,397,146  
6,801,979  
5,938,827  
5,379,132  
7,367,212  
5,791,083  
4,145,442  
3,299,027  
3,084,806  
7,311,831  
5,730,530  
4,077,367  
2,956,079  
2,737,346  
55,381  
60,553  
68,076  
342,947  
347,460  
3,084,506  
2,606,063  
2,656,537  
2,639,801  
2,294,326  
3,084,506  
2,606,063  
2,656,537  
2,639,801  
2,294,326  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0