Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
505,577  
512,820  
518,488  
527,218  
533,340  
413,750  
419,131  
422,887  
430,355  
434,728  
5,401  
4,524  
5,954  
5,069  
6,282  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
238,798  
241,451  
243,513  
253,307  
256,280  
158,202  
161,811  
162,093  
160,653  
160,466  
9,346  
9,342  
9,323  
9,322  
9,697  
91,826  
93,689  
95,601  
96,863  
98,612  
0  
0  
0  
0  
0  
33,338  
34,767  
36,881  
38,354  
40,661  
0  
0  
0  
0  
0  
47,184  
47,184  
46,548  
45,903  
45,260  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
7,271  
7,705  
8,139  
8,573  
8,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
505,577  
512,820  
518,488  
527,218  
533,340  
342,478  
346,976  
349,253  
345,039  
347,961  
340,469  
344,967  
347,244  
343,030  
345,274  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
2,687  
163,099  
165,844  
169,235  
182,179  
185,379  
163,099  
165,844  
169,235  
182,179  
185,379  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0