Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,771  
342,432  
352,381  
505,577  
512,820  
245,474  
256,207  
264,910  
413,750  
419,131  
1,183  
4,994  
4,711  
5,401  
4,524  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
175,326  
183,512  
193,915  
238,798  
241,451  
57,650  
56,456  
55,028  
158,202  
161,811  
9,312  
9,241  
9,253  
9,346  
9,342  
78,296  
86,226  
87,471  
91,826  
93,689  
0  
0  
0  
0  
0  
26,094  
27,523  
28,952  
33,338  
34,767  
0  
0  
0  
0  
0  
41,884  
47,804  
47,184  
47,184  
47,184  
3,890  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
6,429  
6,865  
7,301  
7,271  
7,705  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,771  
342,432  
352,381  
505,577  
512,820  
312,104  
329,703  
338,068  
342,478  
346,976  
310,096  
327,694  
336,059  
340,469  
344,967  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
11,667  
12,729  
14,313  
163,099  
165,844  
11,667  
12,729  
14,313  
163,099  
165,844  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0