Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
342,432  
352,381  
505,577  
512,820  
518,488  
256,207  
264,910  
413,750  
419,131  
422,887  
4,994  
4,711  
5,401  
4,524  
5,954  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
183,512  
193,915  
238,798  
241,451  
243,513  
56,456  
55,028  
158,202  
161,811  
162,093  
9,241  
9,253  
9,346  
9,342  
9,323  
86,226  
87,471  
91,826  
93,689  
95,601  
0  
0  
0  
0  
0  
27,523  
28,952  
33,338  
34,767  
36,881  
0  
0  
0  
0  
0  
47,804  
47,184  
47,184  
47,184  
46,548  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
6,865  
7,301  
7,271  
7,705  
8,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
342,432  
352,381  
505,577  
512,820  
518,488  
329,703  
338,068  
342,478  
346,976  
349,253  
327,694  
336,059  
340,469  
344,967  
347,244  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
12,729  
14,313  
163,099  
165,844  
169,235  
12,729  
14,313  
163,099  
165,844  
169,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0