Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
527,218  
533,340  
535,948  
556,223  
558,929  
430,355  
434,728  
435,427  
450,242  
451,349  
5,069  
6,282  
5,892  
6,571  
6,445  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
253,307  
256,280  
242,385  
255,483  
256,199  
160,653  
160,466  
162,120  
163,172  
163,414  
9,322  
9,697  
23,026  
23,013  
23,289  
96,863  
98,612  
100,521  
105,981  
107,580  
0  
0  
0  
0  
0  
38,354  
40,661  
42,171  
43,941  
45,461  
0  
0  
0  
0  
0  
45,903  
45,260  
44,991  
48,110  
47,452  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
8,573  
8,658  
9,325  
9,896  
10,632  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
527,218  
533,340  
535,948  
556,223  
558,929  
345,039  
347,961  
347,177  
345,419  
344,946  
343,030  
345,274  
325,766  
323,722  
322,961  
2,008  
2,687  
21,411  
21,698  
21,985  
182,179  
185,379  
188,771  
210,803  
213,983  
182,179  
185,379  
188,771  
210,803  
213,983  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0