Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
512,820  
518,488  
527,218  
533,340  
535,948  
419,131  
422,887  
430,355  
434,728  
435,427  
4,524  
5,954  
5,069  
6,282  
5,892  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
241,451  
243,513  
253,307  
256,280  
242,385  
161,811  
162,093  
160,653  
160,466  
162,120  
9,342  
9,323  
9,322  
9,697  
23,026  
93,689  
95,601  
96,863  
98,612  
100,521  
0  
0  
0  
0  
0  
34,767  
36,881  
38,354  
40,661  
42,171  
0  
0  
0  
0  
0  
47,184  
46,548  
45,903  
45,260  
44,991  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
7,705  
8,139  
8,573  
8,658  
9,325  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
512,820  
518,488  
527,218  
533,340  
535,948  
346,976  
349,253  
345,039  
347,961  
347,177  
344,967  
347,244  
343,030  
345,274  
325,766  
2,008  
2,008  
2,008  
2,687  
21,411  
165,844  
169,235  
182,179  
185,379  
188,771  
165,844  
169,235  
182,179  
185,379  
188,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0