Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
352,381  
505,577  
512,820  
518,488  
527,218  
264,910  
413,750  
419,131  
422,887  
430,355  
4,711  
5,401  
4,524  
5,954  
5,069  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
2,003  
193,915  
238,798  
241,451  
243,513  
253,307  
55,028  
158,202  
161,811  
162,093  
160,653  
9,253  
9,346  
9,342  
9,323  
9,322  
87,471  
91,826  
93,689  
95,601  
96,863  
0  
0  
0  
0  
0  
28,952  
33,338  
34,767  
36,881  
38,354  
0  
0  
0  
0  
0  
47,184  
47,184  
47,184  
46,548  
45,903  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
4,033  
7,301  
7,271  
7,705  
8,139  
8,573  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
352,381  
505,577  
512,820  
518,488  
527,218  
338,068  
342,478  
346,976  
349,253  
345,039  
336,059  
340,469  
344,967  
347,244  
343,030  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
2,008  
14,313  
163,099  
165,844  
169,235  
182,179  
14,313  
163,099  
165,844  
169,235  
182,179  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0