Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,573  
234,818  
221,218  
189,225  
187,042  
95,955  
101,015  
100,612  
83,991  
79,646  
2,253  
1,166  
3,001  
7,832  
2,638  
0  
0  
0  
0  
0  
50,184  
52,816  
50,965  
41,951  
35,820  
43,460  
46,918  
45,723  
33,127  
41,187  
58  
116  
922  
1,081  
1  
134,618  
133,803  
120,607  
105,234  
107,396  
0  
0  
0  
0  
0  
84,536  
58,320  
55,803  
58,150  
47,193  
0  
0  
0  
0  
0  
2,798  
28,189  
17,726  
0  
13,342  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
759  
769  
553  
559  
336  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,573  
234,818  
221,218  
189,225  
187,042  
122,013  
127,930  
125,193  
96,763  
84,178  
102,568  
108,384  
96,977  
77,511  
64,255  
19,445  
19,546  
28,216  
19,253  
19,923  
108,560  
106,888  
96,025  
92,462  
102,865  
108,560  
106,888  
96,025  
92,462  
102,865  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0