Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
724,951  
771,021  
235,067  
224,775  
226,811  
336,054  
373,041  
94,688  
80,802  
78,649  
43,932  
6,687  
1,235  
1,006  
877  
121,000  
174,000  
0  
0  
0  
57,452  
76,369  
41,171  
35,736  
33,994  
113,254  
115,179  
51,697  
43,057  
43,719  
417  
806  
585  
1,003  
59  
388,897  
397,980  
140,379  
143,972  
148,162  
2,418  
5,418  
0  
0  
0  
343,617  
351,208  
93,190  
96,778  
100,949  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
37,990  
36,490  
46,525  
46,525  
46,525  
4,872  
4,864  
664  
669  
687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
724,951  
771,021  
235,067  
224,775  
226,811  
399,468  
460,536  
117,861  
116,419  
113,392  
382,949  
442,058  
94,048  
89,523  
83,412  
16,519  
18,478  
23,812  
26,896  
29,980  
325,483  
310,485  
117,207  
108,356  
113,419  
325,483  
310,485  
117,207  
108,356  
113,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0