Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,387  
230,573  
234,818  
221,218  
189,225  
87,601  
95,955  
101,015  
100,612  
83,991  
4,647  
2,253  
1,166  
3,001  
7,832  
0  
0  
0  
0  
0  
42,704  
50,184  
52,816  
50,965  
41,951  
39,695  
43,460  
46,918  
45,723  
33,127  
555  
58  
116  
922  
1,081  
150,786  
134,618  
133,803  
120,607  
105,234  
0  
0  
0  
0  
0  
103,526  
84,536  
58,320  
55,803  
58,150  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,798  
28,189  
17,726  
0  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
735  
759  
769  
553  
559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,387  
230,573  
234,818  
221,218  
189,225  
146,163  
122,013  
127,930  
125,193  
96,763  
119,342  
102,568  
108,384  
96,977  
77,511  
26,821  
19,445  
19,546  
28,216  
19,253  
92,224  
108,560  
106,888  
96,025  
92,462  
92,224  
108,560  
106,888  
96,025  
92,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0