Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,067  
224,775  
226,811  
237,540  
241,754  
94,688  
80,802  
78,649  
89,103  
92,976  
1,235  
1,006  
877  
2,994  
2,512  
0  
0  
0  
0  
0  
41,171  
35,736  
33,994  
44,421  
51,096  
51,697  
43,057  
43,719  
41,568  
39,190  
585  
1,003  
59  
119  
178  
140,379  
143,972  
148,162  
148,438  
148,778  
0  
0  
0  
0  
0  
93,190  
96,778  
100,949  
101,215  
100,493  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,047  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
664  
669  
687  
698  
712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,067  
224,775  
226,811  
237,540  
241,754  
117,861  
116,419  
113,392  
125,698  
140,113  
94,048  
89,523  
83,412  
94,109  
106,915  
23,812  
26,896  
29,980  
31,589  
33,198  
117,207  
108,356  
113,419  
111,842  
101,641  
117,207  
108,356  
113,419  
111,842  
101,641  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0