Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,754  
238,387  
230,573  
234,818  
221,218  
92,976  
87,601  
95,955  
101,015  
100,612  
2,512  
4,647  
2,253  
1,166  
3,001  
0  
0  
0  
0  
0  
51,096  
42,704  
50,184  
52,816  
50,965  
39,190  
39,695  
43,460  
46,918  
45,723  
178  
555  
58  
116  
922  
148,778  
150,786  
134,618  
133,803  
120,607  
0  
0  
0  
0  
0  
100,493  
103,526  
84,536  
58,320  
55,803  
0  
0  
0  
0  
0  
1,047  
0  
2,798  
28,189  
17,726  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
712  
735  
759  
769  
553  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,754  
238,387  
230,573  
234,818  
221,218  
140,113  
146,163  
122,013  
127,930  
125,193  
106,915  
119,342  
102,568  
108,384  
96,977  
33,198  
26,821  
19,445  
19,546  
28,216  
101,641  
92,224  
108,560  
106,888  
96,025  
101,641  
92,224  
108,560  
106,888  
96,025  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0