Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
771,021  
235,067  
224,775  
226,811  
237,540  
373,041  
94,688  
80,802  
78,649  
89,103  
6,687  
1,235  
1,006  
877  
2,994  
174,000  
0  
0  
0  
0  
76,369  
41,171  
35,736  
33,994  
44,421  
115,179  
51,697  
43,057  
43,719  
41,568  
806  
585  
1,003  
59  
119  
397,980  
140,379  
143,972  
148,162  
148,438  
5,418  
0  
0  
0  
0  
351,208  
93,190  
96,778  
100,949  
101,215  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
36,490  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
4,864  
664  
669  
687  
698  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
771,021  
235,067  
224,775  
226,811  
237,540  
460,536  
117,861  
116,419  
113,392  
125,698  
442,058  
94,048  
89,523  
83,412  
94,109  
18,478  
23,812  
26,896  
29,980  
31,589  
310,485  
117,207  
108,356  
113,419  
111,842  
310,485  
117,207  
108,356  
113,419  
111,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0