Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,775  
226,811  
237,540  
241,754  
238,387  
80,802  
78,649  
89,103  
92,976  
87,601  
1,006  
877  
2,994  
2,512  
4,647  
0  
0  
0  
0  
0  
35,736  
33,994  
44,421  
51,096  
42,704  
43,057  
43,719  
41,568  
39,190  
39,695  
1,003  
59  
119  
178  
555  
143,972  
148,162  
148,438  
148,778  
150,786  
0  
0  
0  
0  
0  
96,778  
100,949  
101,215  
100,493  
103,526  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,047  
0  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
669  
687  
698  
712  
735  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,775  
226,811  
237,540  
241,754  
238,387  
116,419  
113,392  
125,698  
140,113  
146,163  
89,523  
83,412  
94,109  
106,915  
119,342  
26,896  
29,980  
31,589  
33,198  
26,821  
108,356  
113,419  
111,842  
101,641  
92,224  
108,356  
113,419  
111,842  
101,641  
92,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0