Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
655,158  
724,951  
771,021  
235,067  
224,775  
274,221  
336,054  
373,041  
94,688  
80,802  
9,112  
43,932  
6,687  
1,235  
1,006  
59,500  
121,000  
174,000  
0  
0  
82,095  
57,452  
76,369  
41,171  
35,736  
122,723  
113,254  
115,179  
51,697  
43,057  
792  
417  
806  
585  
1,003  
380,936  
388,897  
397,980  
140,379  
143,972  
218  
2,418  
5,418  
0  
0  
338,157  
343,617  
351,208  
93,190  
96,778  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
37,990  
37,990  
36,490  
46,525  
46,525  
4,571  
4,872  
4,864  
664  
669  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
655,158  
724,951  
771,021  
235,067  
224,775  
326,488  
399,468  
460,536  
117,861  
116,419  
311,928  
382,949  
442,058  
94,048  
89,523  
14,560  
16,519  
18,478  
23,812  
26,896  
328,669  
325,483  
310,485  
117,207  
108,356  
328,669  
325,483  
310,485  
117,207  
108,356  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0