Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,811  
237,540  
241,754  
238,387  
230,573  
78,649  
89,103  
92,976  
87,601  
95,955  
877  
2,994  
2,512  
4,647  
2,253  
0  
0  
0  
0  
0  
33,994  
44,421  
51,096  
42,704  
50,184  
43,719  
41,568  
39,190  
39,695  
43,460  
59  
119  
178  
555  
58  
148,162  
148,438  
148,778  
150,786  
134,618  
0  
0  
0  
0  
0  
100,949  
101,215  
100,493  
103,526  
84,536  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,047  
0  
2,798  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
46,525  
687  
698  
712  
735  
759  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,811  
237,540  
241,754  
238,387  
230,573  
113,392  
125,698  
140,113  
146,163  
122,013  
83,412  
94,109  
106,915  
119,342  
102,568  
29,980  
31,589  
33,198  
26,821  
19,445  
113,419  
111,842  
101,641  
92,224  
108,560  
113,419  
111,842  
101,641  
92,224  
108,560  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0