Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,281  
63,463  
63,457  
63,913  
66,506  
50,291  
52,324  
53,515  
50,782  
54,521  
1,967  
1,448  
3,717  
3,365  
3,956  
0  
0  
0  
0  
0  
46,341  
48,215  
47,353  
44,971  
49,067  
1,982  
2,283  
2,445  
2,446  
1,499  
0  
377  
0  
0  
0  
12,991  
11,139  
9,942  
13,131  
11,984  
6  
6  
6  
6  
6  
55  
58  
75  
1,886  
1,964  
0  
0  
0  
0  
0  
12,930  
11,074  
9,860  
11,239  
12,048  
0  
0  
0  
0  
-2,049  
0  
0  
0  
0  
16  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,281  
63,463  
63,457  
63,913  
66,506  
53,837  
52,504  
52,483  
53,577  
52,115  
51,625  
50,292  
50,271  
53,577  
42,968  
2,212  
2,212  
2,212  
0  
9,148  
9,445  
10,959  
10,974  
10,336  
14,390  
9,445  
10,959  
10,974  
10,336  
14,390  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0