Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,752  
67,615  
66,247  
 
 
53,928  
59,228  
57,447  
 
 
2,902  
1,733  
3,090  
 
 
0  
0  
0  
 
 
49,044  
55,482  
49,010  
 
 
1,982  
1,982  
5,347  
 
 
0  
30  
0  
 
 
8,824  
8,387  
8,801  
 
 
6  
6  
6  
 
 
35  
45  
48  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,662  
8,301  
8,693  
 
 
0  
0  
0  
 
 
121  
36  
54  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,752  
67,615  
66,247  
 
 
53,445  
57,993  
58,938  
 
 
52,937  
56,962  
57,809  
 
 
508  
1,031  
1,129  
 
 
9,307  
9,622  
7,309  
 
 
9,307  
9,622  
7,309  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0