Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
67,615  
66,247  
61,408  
63,281  
63,463  
59,228  
57,447  
53,016  
50,291  
52,324  
1,733  
3,090  
2,964  
1,967  
1,448  
0  
0  
0  
0  
0  
55,482  
49,010  
44,675  
46,341  
48,215  
1,982  
5,347  
5,347  
1,982  
2,283  
30  
0  
30  
0  
377  
8,387  
8,801  
8,392  
12,991  
11,139  
6  
6  
6  
6  
6  
45  
48  
51  
55  
58  
0  
0  
0  
0  
0  
8,301  
8,693  
8,335  
12,930  
11,074  
0  
0  
0  
0  
0  
36  
54  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
67,615  
66,247  
61,408  
63,281  
63,463  
57,993  
58,938  
53,236  
53,837  
52,504  
56,962  
57,809  
53,236  
51,625  
50,292  
1,031  
1,129  
0  
2,212  
2,212  
9,622  
7,309  
8,172  
9,445  
10,959  
9,622  
7,309  
8,172  
9,445  
10,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0