Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,457  
63,913  
66,506  
67,875  
72,315  
53,515  
50,782  
54,521  
54,201  
59,400  
3,717  
3,365  
3,956  
3,085  
2,111  
0  
0  
0  
0  
0  
47,353  
44,971  
49,067  
48,421  
49,413  
2,445  
2,446  
1,499  
2,695  
7,872  
0  
0  
0  
0  
4  
9,942  
13,131  
11,984  
13,674  
12,915  
6  
6  
6  
6  
6  
75  
1,886  
1,964  
2,046  
2,142  
0  
0  
0  
0  
0  
9,860  
11,239  
12,048  
10,155  
9,304  
0  
0  
-2,049  
1,451  
1,451  
0  
0  
16  
16  
12  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,457  
63,913  
66,506  
67,875  
72,315  
52,483  
53,577  
52,115  
53,716  
58,253  
50,271  
53,577  
42,968  
44,903  
58,253  
2,212  
0  
9,148  
8,813  
0  
10,974  
10,336  
14,390  
14,159  
14,062  
10,974  
10,336  
14,390  
14,159  
14,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0