Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,434  
419,624  
419,195  
395,302  
393,744  
64,259  
51,565  
64,761  
85,497  
65,780  
358  
478  
2,299  
1,383  
10,252  
2  
2  
2  
2  
2  
50,435  
31,686  
36,954  
60,798  
38,605  
12,366  
15,938  
17,717  
18,861  
15,083  
1,097  
3,461  
7,789  
4,454  
1,838  
361,175  
368,059  
354,434  
309,805  
327,964  
826  
13,779  
13,254  
13,247  
37,226  
185,124  
187,790  
181,361  
186,319  
191,276  
0  
0  
0  
0  
0  
175,181  
166,445  
159,533  
109,954  
99,177  
1  
1  
1  
1  
1  
44  
44  
285  
285  
285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,434  
419,624  
419,195  
395,302  
393,744  
266,837  
258,528  
254,244  
230,375  
228,848  
83,969  
102,933  
101,299  
88,433  
91,952  
182,869  
155,595  
152,945  
141,942  
136,896  
158,597  
161,096  
164,951  
164,927  
164,896  
158,597  
161,096  
164,951  
164,927  
164,896  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0