Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
437,979  
437,083  
439,395  
423,936  
419,624  
52,739  
52,555  
63,147  
62,454  
51,565  
915  
504  
2,850  
307  
478  
2  
2  
2  
2  
2  
38,258  
38,083  
49,373  
50,460  
31,686  
13,284  
13,166  
10,184  
10,587  
15,938  
281  
800  
738  
1,097  
3,461  
385,239  
384,527  
376,248  
361,483  
368,059  
805  
805  
815  
826  
13,779  
177,128  
179,793  
182,459  
185,124  
187,790  
0  
0  
0  
0  
0  
207,306  
203,924  
192,958  
175,516  
166,445  
1  
1  
1  
1  
1  
0  
5  
16  
16  
44  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
437,979  
437,083  
439,395  
423,936  
419,624  
283,095  
282,193  
282,319  
266,898  
258,528  
69,412  
81,530  
83,380  
75,969  
102,933  
213,683  
200,663  
198,939  
190,929  
155,595  
154,883  
154,889  
157,077  
157,039  
161,096  
154,883  
154,889  
157,077  
157,039  
161,096  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0