Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
435,382  
437,979  
437,083  
439,395  
423,936  
43,202  
52,739  
52,555  
63,147  
62,454  
171  
915  
504  
2,850  
307  
2  
2  
2  
2  
2  
36,957  
38,258  
38,083  
49,373  
50,460  
6,072  
13,284  
13,166  
10,184  
10,587  
0  
281  
800  
738  
1,097  
392,180  
385,239  
384,527  
376,248  
361,483  
145  
805  
805  
815  
826  
174,406  
177,128  
179,793  
182,459  
185,124  
0  
0  
0  
0  
0  
216,968  
207,306  
203,924  
192,958  
175,516  
661  
1  
1  
1  
1  
0  
0  
5  
16  
16  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
435,382  
437,979  
437,083  
439,395  
423,936  
280,694  
283,095  
282,193  
282,319  
266,898  
78,914  
69,412  
81,530  
83,380  
75,969  
201,780  
213,683  
200,663  
198,939  
190,929  
154,688  
154,883  
154,889  
157,077  
157,039  
154,688  
154,883  
154,889  
157,077  
157,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0