Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
439,395  
423,936  
419,624  
419,195  
395,302  
63,147  
62,454  
51,565  
64,761  
85,497  
2,850  
307  
478  
2,299  
1,383  
2  
2  
2  
2  
2  
49,373  
50,460  
31,686  
36,954  
60,798  
10,184  
10,587  
15,938  
17,717  
18,861  
738  
1,097  
3,461  
7,789  
4,454  
376,248  
361,483  
368,059  
354,434  
309,805  
815  
826  
13,779  
13,254  
13,247  
182,459  
185,124  
187,790  
181,361  
186,319  
0  
0  
0  
0  
0  
192,958  
175,516  
166,445  
159,533  
109,954  
1  
1  
1  
1  
1  
16  
16  
44  
285  
285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
439,395  
423,936  
419,624  
419,195  
395,302  
282,319  
266,898  
258,528  
254,244  
230,375  
83,380  
75,969  
102,933  
101,299  
88,433  
198,939  
190,929  
155,595  
152,945  
141,942  
157,077  
157,039  
161,096  
164,951  
164,927  
157,077  
157,039  
161,096  
164,951  
164,927  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0