Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
395,302  
393,744  
369,063  
373,040  
356,683  
85,497  
65,780  
57,910  
107,712  
78,395  
1,383  
10,252  
3,233  
3,143  
7,113  
2  
2  
2  
22,851  
-15  
60,798  
38,605  
35,937  
54,626  
41,264  
18,861  
15,083  
13,458  
16,046  
20,350  
4,454  
1,838  
5,280  
11,045  
9,682  
309,805  
327,964  
311,153  
265,329  
278,289  
13,247  
37,226  
37,912  
0  
34,256  
186,319  
191,276  
8,803  
9,015  
9,534  
0  
0  
0  
0  
0  
109,954  
99,177  
264,318  
255,697  
234,443  
1  
1  
1  
551  
-109  
285  
285  
120  
65  
164  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
395,302  
393,744  
369,063  
373,040  
356,683  
230,375  
228,848  
204,141  
208,034  
192,244  
88,433  
91,952  
79,706  
89,778  
94,060  
141,942  
136,896  
124,435  
118,256  
98,184  
164,927  
164,896  
164,922  
165,007  
164,440  
164,927  
164,896  
164,922  
165,007  
164,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0