Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,045  
466,876  
435,382  
437,979  
437,083  
23,692  
58,508  
43,202  
52,739  
52,555  
3,175  
10,850  
171  
915  
504  
2  
2  
2  
2  
2  
15,461  
41,152  
36,957  
38,258  
38,083  
5,054  
4,393  
6,072  
13,284  
13,166  
0  
2,110  
0  
281  
800  
245,353  
408,368  
392,180  
385,239  
384,527  
655  
800  
145  
805  
805  
5,078  
166,724  
174,406  
177,128  
179,793  
0  
0  
0  
0  
0  
239,620  
240,844  
216,968  
207,306  
203,924  
0  
0  
661  
1  
1  
0  
0  
0  
0  
5  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,045  
466,876  
435,382  
437,979  
437,083  
125,085  
319,193  
280,694  
283,095  
282,193  
29,585  
147,854  
78,914  
69,412  
81,530  
95,500  
171,338  
201,780  
213,683  
200,663  
143,960  
147,683  
154,688  
154,883  
154,889  
143,960  
147,683  
154,688  
154,883  
154,889  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0