Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
419,624  
419,195  
395,302  
393,744  
369,063  
51,565  
64,761  
85,497  
65,780  
57,910  
478  
2,299  
1,383  
10,252  
3,233  
2  
2  
2  
2  
2  
31,686  
36,954  
60,798  
38,605  
35,937  
15,938  
17,717  
18,861  
15,083  
13,458  
3,461  
7,789  
4,454  
1,838  
5,280  
368,059  
354,434  
309,805  
327,964  
311,153  
13,779  
13,254  
13,247  
37,226  
37,912  
187,790  
181,361  
186,319  
191,276  
8,803  
0  
0  
0  
0  
0  
166,445  
159,533  
109,954  
99,177  
264,318  
1  
1  
1  
1  
1  
44  
285  
285  
285  
120  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
419,624  
419,195  
395,302  
393,744  
369,063  
258,528  
254,244  
230,375  
228,848  
204,141  
102,933  
101,299  
88,433  
91,952  
79,706  
155,595  
152,945  
141,942  
136,896  
124,435  
161,096  
164,951  
164,927  
164,896  
164,922  
161,096  
164,951  
164,927  
164,896  
164,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0