Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,936  
419,624  
419,195  
395,302  
393,744  
62,454  
51,565  
64,761  
85,497  
65,780  
307  
478  
2,299  
1,383  
10,252  
2  
2  
2  
2  
2  
50,460  
31,686  
36,954  
60,798  
38,605  
10,587  
15,938  
17,717  
18,861  
15,083  
1,097  
3,461  
7,789  
4,454  
1,838  
361,483  
368,059  
354,434  
309,805  
327,964  
826  
13,779  
13,254  
13,247  
37,226  
185,124  
187,790  
181,361  
186,319  
191,276  
0  
0  
0  
0  
0  
175,516  
166,445  
159,533  
109,954  
99,177  
1  
1  
1  
1  
1  
16  
44  
285  
285  
285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,936  
419,624  
419,195  
395,302  
393,744  
266,898  
258,528  
254,244  
230,375  
228,848  
75,969  
102,933  
101,299  
88,433  
91,952  
190,929  
155,595  
152,945  
141,942  
136,896  
157,039  
161,096  
164,951  
164,927  
164,896  
157,039  
161,096  
164,951  
164,927  
164,896  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0