Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,877  
135,078  
132,699  
131,264  
126,300  
104,153  
109,966  
108,137  
107,331  
101,266  
2,252  
4,245  
2,815  
5,098  
4,254  
0  
0  
0  
0  
0  
63,572  
69,714  
70,289  
65,218  
62,019  
37,690  
35,395  
34,350  
36,237  
34,095  
640  
612  
683  
778  
898  
25,724  
25,112  
24,561  
23,933  
25,034  
16,699  
16,307  
15,844  
14,969  
15,912  
4,705  
4,915  
5,104  
5,303  
5,588  
0  
0  
0  
0  
0  
2,193  
1,670  
1,376  
1,373  
1,373  
1,878  
1,878  
1,878  
1,878  
1,878  
249  
342  
360  
409  
284  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,877  
135,078  
132,699  
131,264  
126,300  
75,134  
80,880  
79,174  
79,020  
71,503  
64,137  
70,289  
68,768  
68,281  
60,556  
10,997  
10,592  
10,406  
10,739  
10,947  
54,744  
54,198  
53,524  
52,244  
54,797  
54,744  
54,198  
53,524  
52,244  
54,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0