Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,892  
136,690  
126,044  
129,877  
135,078  
101,860  
111,263  
100,028  
104,153  
109,966  
5,838  
5,396  
5,089  
2,252  
4,245  
0  
0  
0  
0  
0  
65,423  
65,455  
56,688  
63,572  
69,714  
29,652  
39,516  
37,614  
37,690  
35,395  
946  
896  
638  
640  
612  
29,033  
25,427  
26,016  
25,724  
25,112  
18,412  
16,675  
16,725  
16,699  
16,307  
7,774  
4,875  
4,896  
4,705  
4,915  
0  
0  
0  
0  
0  
935  
2,010  
2,193  
2,193  
1,670  
1,500  
1,500  
1,974  
1,878  
1,878  
412  
368  
228  
249  
342  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,892  
136,690  
126,044  
129,877  
135,078  
76,456  
83,138  
73,711  
75,134  
80,880  
67,083  
73,609  
63,576  
64,137  
70,289  
9,373  
9,528  
10,135  
10,997  
10,592  
54,436  
53,553  
52,334  
54,744  
54,198  
54,436  
53,553  
52,334  
54,744  
54,198  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0