Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
107,521  
114,988  
120,500  
130,892  
136,690  
81,849  
87,577  
93,429  
101,860  
111,263  
10,513  
7,503  
1,457  
5,838  
5,396  
0  
0  
4,000  
0  
0  
51,082  
58,900  
59,586  
65,423  
65,455  
18,828  
20,383  
27,530  
29,652  
39,516  
1,427  
792  
855  
946  
896  
25,672  
27,411  
27,070  
29,033  
25,427  
16,328  
17,831  
17,323  
18,412  
16,675  
5,850  
5,876  
6,060  
7,774  
4,875  
0  
0  
0  
0  
0  
754  
754  
643  
935  
2,010  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,240  
1,450  
1,545  
412  
368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
107,521  
114,988  
120,500  
130,892  
136,690  
54,182  
62,150  
65,408  
76,456  
83,138  
46,400  
54,402  
56,616  
67,083  
73,609  
7,783  
7,748  
8,792  
9,373  
9,528  
53,339  
52,838  
55,092  
54,436  
53,553  
53,339  
52,838  
55,092  
54,436  
53,553  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0