Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,044  
129,877  
135,078  
132,699  
131,264  
100,028  
104,153  
109,966  
108,137  
107,331  
5,089  
2,252  
4,245  
2,815  
5,098  
0  
0  
0  
0  
0  
56,688  
63,572  
69,714  
70,289  
65,218  
37,614  
37,690  
35,395  
34,350  
36,237  
638  
640  
612  
683  
778  
26,016  
25,724  
25,112  
24,561  
23,933  
16,725  
16,699  
16,307  
15,844  
14,969  
4,896  
4,705  
4,915  
5,104  
5,303  
0  
0  
0  
0  
0  
2,193  
2,193  
1,670  
1,376  
1,373  
1,974  
1,878  
1,878  
1,878  
1,878  
228  
249  
342  
360  
409  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,044  
129,877  
135,078  
132,699  
131,264  
73,711  
75,134  
80,880  
79,174  
79,020  
63,576  
64,137  
70,289  
68,768  
68,281  
10,135  
10,997  
10,592  
10,406  
10,739  
52,334  
54,744  
54,198  
53,524  
52,244  
52,334  
54,744  
54,198  
53,524  
52,244  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0