Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,699  
131,264  
126,300  
128,479  
137,459  
108,137  
107,331  
101,266  
105,385  
109,415  
2,815  
5,098  
4,254  
18,002  
23,864  
0  
0  
0  
0  
0  
70,289  
65,218  
62,019  
53,988  
56,276  
34,350  
36,237  
34,095  
32,361  
28,240  
683  
778  
898  
1,034  
1,035  
24,561  
23,933  
25,034  
23,095  
28,043  
15,844  
14,969  
15,912  
13,754  
18,714  
5,104  
5,303  
5,588  
5,800  
5,866  
0  
0  
0  
0  
0  
1,376  
1,373  
1,373  
1,306  
1,258  
1,878  
1,878  
1,878  
1,878  
1,878  
360  
409  
284  
357  
327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,699  
131,264  
126,300  
128,479  
137,459  
79,174  
79,020  
71,503  
73,602  
83,523  
68,768  
68,281  
60,556  
64,701  
74,609  
10,406  
10,739  
10,947  
8,902  
8,913  
53,524  
52,244  
54,797  
54,877  
53,936  
53,524  
52,244  
54,797  
54,877  
53,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0