Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
136,690  
126,044  
129,877  
135,078  
132,699  
111,263  
100,028  
104,153  
109,966  
108,137  
5,396  
5,089  
2,252  
4,245  
2,815  
0  
0  
0  
0  
0  
65,455  
56,688  
63,572  
69,714  
70,289  
39,516  
37,614  
37,690  
35,395  
34,350  
896  
638  
640  
612  
683  
25,427  
26,016  
25,724  
25,112  
24,561  
16,675  
16,725  
16,699  
16,307  
15,844  
4,875  
4,896  
4,705  
4,915  
5,104  
0  
0  
0  
0  
0  
2,010  
2,193  
2,193  
1,670  
1,376  
1,500  
1,974  
1,878  
1,878  
1,878  
368  
228  
249  
342  
360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
136,690  
126,044  
129,877  
135,078  
132,699  
83,138  
73,711  
75,134  
80,880  
79,174  
73,609  
63,576  
64,137  
70,289  
68,768  
9,528  
10,135  
10,997  
10,592  
10,406  
53,553  
52,334  
54,744  
54,198  
53,524  
53,553  
52,334  
54,744  
54,198  
53,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0