Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (SDB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
523,136  
 
 
 
 
491,032  
 
 
 
 
2,973  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
217,408  
 
 
 
 
239,400  
 
 
 
 
31,251  
 
 
 
 
32,104  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
25,610  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,600  
 
 
 
 
2,894  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
523,136  
 
 
 
 
492,854  
 
 
 
 
440,287  
 
 
 
 
52,567  
 
 
 
 
30,283  
 
 
 
 
30,283  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0