Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,955  
435,542  
411,199  
416,782  
408,444  
14,899  
74,296  
31,542  
31,279  
17,595  
1,632  
1,379  
1,638  
1,594  
1,632  
2,900  
4,350  
350  
2,900  
2,900  
7,617  
55,714  
24,511  
20,693  
8,025  
2,266  
12,292  
4,581  
5,489  
4,546  
483  
560  
462  
603  
492  
397,056  
361,246  
379,657  
385,503  
390,849  
7,914  
7,430  
7,439  
7,641  
7,914  
108,377  
100,769  
108,308  
107,879  
108,377  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
195,949  
173,916  
179,240  
185,304  
195,462  
6,601  
915  
6,455  
6,463  
880  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,955  
435,542  
411,199  
416,782  
408,444  
167,751  
169,708  
169,060  
170,957  
164,168  
85,324  
72,748  
86,685  
88,631  
70,861  
82,427  
96,960  
82,375  
82,326  
93,307  
244,204  
265,834  
242,139  
245,825  
244,276  
244,204  
265,834  
242,139  
245,825  
244,276  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0