Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,199  
416,782  
408,444  
410,244  
417,407  
31,542  
31,279  
17,595  
15,924  
27,956  
1,638  
1,594  
1,632  
2,493  
1,645  
350  
2,900  
2,900  
2,690  
2,690  
24,511  
20,693  
8,025  
8,091  
22,695  
4,581  
5,489  
4,546  
2,150  
142  
462  
603  
492  
501  
784  
379,657  
385,503  
390,849  
394,320  
389,451  
7,439  
7,641  
7,914  
7,919  
7,919  
108,308  
107,879  
108,377  
108,872  
115,932  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
77,578  
179,240  
185,304  
195,462  
195,949  
186,387  
6,455  
6,463  
880  
3,365  
1,634  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,199  
416,782  
408,444  
410,244  
417,407  
169,060  
170,957  
164,168  
165,612  
166,386  
86,685  
88,631  
70,861  
82,943  
82,292  
82,375  
82,326  
93,307  
82,670  
84,094  
242,139  
245,825  
244,276  
244,632  
251,021  
242,139  
245,825  
244,276  
244,632  
251,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0