Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
410,244  
417,407  
509,008  
497,651  
432,752  
15,924  
27,956  
77,805  
49,225  
155,530  
2,493  
1,645  
3,622  
4,056  
70,739  
2,690  
2,690  
3,140  
3,140  
15,627  
8,091  
22,695  
60,174  
30,410  
58,729  
2,150  
142  
10,035  
10,838  
9,726  
501  
784  
833  
780  
710  
394,320  
389,451  
431,204  
448,426  
277,221  
7,919  
7,919  
7,913  
7,913  
7,957  
108,872  
115,932  
41,773  
42,597  
42,035  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
77,578  
210,953  
210,953  
183,372  
195,949  
186,387  
170,217  
186,724  
43,619  
3,365  
1,634  
347  
239  
238  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
410,244  
417,407  
509,008  
497,651  
432,752  
165,612  
166,386  
177,012  
176,587  
148,583  
82,943  
82,292  
93,892  
93,431  
64,388  
82,670  
84,094  
83,120  
83,156  
84,195  
244,632  
251,021  
331,996  
321,064  
284,168  
244,632  
251,021  
332,011  
321,064  
284,168  
0  
0  
-15  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0