Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
438,006  
447,623  
439,560  
435,542  
411,199  
116,654  
89,461  
80,773  
74,296  
31,542  
3,374  
8,476  
3,197  
1,379  
1,638  
9,600  
4,000  
4,350  
4,350  
350  
96,442  
60,188  
56,699  
55,714  
24,511  
6,239  
15,879  
15,879  
12,292  
4,581  
1,000  
918  
648  
560  
462  
321,352  
358,162  
358,787  
361,246  
379,657  
7,552  
7,495  
7,495  
7,430  
7,439  
95,843  
97,339  
97,847  
100,769  
108,308  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
138,669  
174,219  
174,219  
173,916  
179,240  
1,073  
894  
1,010  
915  
6,455  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
438,006  
447,623  
439,560  
435,542  
411,199  
183,534  
177,711  
173,311  
169,708  
169,060  
79,921  
84,433  
80,990  
72,748  
86,685  
103,613  
93,278  
92,321  
96,960  
82,375  
254,472  
269,912  
266,249  
265,834  
242,139  
254,472  
269,912  
266,249  
265,834  
242,139  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0