Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,302  
438,006  
447,623  
439,560  
435,542  
120,167  
116,654  
89,461  
80,773  
74,296  
2,887  
3,374  
8,476  
3,197  
1,379  
9,600  
9,600  
4,000  
4,350  
4,350  
100,404  
96,442  
60,188  
56,699  
55,714  
6,239  
6,239  
15,879  
15,879  
12,292  
1,037  
1,000  
918  
648  
560  
309,136  
321,352  
358,162  
358,787  
361,246  
1,765  
7,552  
7,495  
7,495  
7,430  
91,222  
95,843  
97,339  
97,847  
100,769  
4,093  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
132,825  
138,669  
174,219  
174,219  
173,916  
1,015  
1,073  
894  
1,010  
915  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,302  
438,006  
447,623  
439,560  
435,542  
176,906  
183,534  
177,711  
173,311  
169,708  
73,252  
79,921  
84,433  
80,990  
72,748  
103,654  
103,613  
93,278  
92,321  
96,960  
252,397  
254,472  
269,912  
266,249  
265,834  
252,397  
254,472  
269,912  
266,249  
265,834  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0