Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
408,444  
410,244  
417,407  
509,008  
497,651  
17,595  
15,924  
27,956  
77,805  
49,225  
1,632  
2,493  
1,645  
3,622  
4,056  
2,900  
2,690  
2,690  
3,140  
3,140  
8,025  
8,091  
22,695  
60,174  
30,410  
4,546  
2,150  
142  
10,035  
10,838  
492  
501  
784  
833  
780  
390,849  
394,320  
389,451  
431,204  
448,426  
7,914  
7,919  
7,919  
7,913  
7,913  
108,377  
108,872  
115,932  
41,773  
42,597  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
77,578  
210,953  
210,953  
195,462  
195,949  
186,387  
170,217  
186,724  
880  
3,365  
1,634  
347  
239  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
408,444  
410,244  
417,407  
509,008  
497,651  
164,168  
165,612  
166,386  
177,012  
176,587  
70,861  
82,943  
82,292  
93,892  
93,431  
93,307  
82,670  
84,094  
83,120  
83,156  
244,276  
244,632  
251,021  
331,996  
321,064  
244,276  
244,632  
251,021  
332,011  
321,064  
0  
0  
0  
-15  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0