Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
435,542  
411,199  
416,782  
408,444  
410,244  
74,296  
31,542  
31,279  
17,595  
15,924  
1,379  
1,638  
1,594  
1,632  
2,493  
4,350  
350  
2,900  
2,900  
2,690  
55,714  
24,511  
20,693  
8,025  
8,091  
12,292  
4,581  
5,489  
4,546  
2,150  
560  
462  
603  
492  
501  
361,246  
379,657  
385,503  
390,849  
394,320  
7,430  
7,439  
7,641  
7,914  
7,919  
100,769  
108,308  
107,879  
108,377  
108,872  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
173,916  
179,240  
185,304  
195,462  
195,949  
915  
6,455  
6,463  
880  
3,365  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
435,542  
411,199  
416,782  
408,444  
410,244  
169,708  
169,060  
170,957  
164,168  
165,612  
72,748  
86,685  
88,631  
70,861  
82,943  
96,960  
82,375  
82,326  
93,307  
82,670  
265,834  
242,139  
245,825  
244,276  
244,632  
265,834  
242,139  
245,825  
244,276  
244,632  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0