Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
416,782  
408,444  
410,244  
417,407  
509,008  
31,279  
17,595  
15,924  
27,956  
77,805  
1,594  
1,632  
2,493  
1,645  
3,622  
2,900  
2,900  
2,690  
2,690  
3,140  
20,693  
8,025  
8,091  
22,695  
60,174  
5,489  
4,546  
2,150  
142  
10,035  
603  
492  
501  
784  
833  
385,503  
390,849  
394,320  
389,451  
431,204  
7,641  
7,914  
7,919  
7,919  
7,913  
107,879  
108,377  
108,872  
115,932  
41,773  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
78,216  
77,578  
210,953  
185,304  
195,462  
195,949  
186,387  
170,217  
6,463  
880  
3,365  
1,634  
347  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
416,782  
408,444  
410,244  
417,407  
509,008  
170,957  
164,168  
165,612  
166,386  
177,012  
88,631  
70,861  
82,943  
82,292  
93,892  
82,326  
93,307  
82,670  
84,094  
83,120  
245,825  
244,276  
244,632  
251,021  
331,996  
245,825  
244,276  
244,632  
251,021  
332,011  
0  
0  
0  
0  
-15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0