Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
447,623  
439,560  
435,542  
411,199  
416,782  
89,461  
80,773  
74,296  
31,542  
31,279  
8,476  
3,197  
1,379  
1,638  
1,594  
4,000  
4,350  
4,350  
350  
2,900  
60,188  
56,699  
55,714  
24,511  
20,693  
15,879  
15,879  
12,292  
4,581  
5,489  
918  
648  
560  
462  
603  
358,162  
358,787  
361,246  
379,657  
385,503  
7,495  
7,495  
7,430  
7,439  
7,641  
97,339  
97,847  
100,769  
108,308  
107,879  
0  
0  
0  
0  
0  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
78,216  
174,219  
174,219  
173,916  
179,240  
185,304  
894  
1,010  
915  
6,455  
6,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
447,623  
439,560  
435,542  
411,199  
416,782  
177,711  
173,311  
169,708  
169,060  
170,957  
84,433  
80,990  
72,748  
86,685  
88,631  
93,278  
92,321  
96,960  
82,375  
82,326  
269,912  
266,249  
265,834  
242,139  
245,825  
269,912  
266,249  
265,834  
242,139  
245,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0