Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,844,588  
1,896,728  
1,854,882  
1,819,198  
1,815,080  
1,008,004  
1,030,819  
1,003,207  
1,004,131  
990,765  
65,876  
82,690  
73,099  
80,981  
64,293  
0  
0  
0  
0  
0  
625,576  
625,851  
591,568  
556,596  
621,733  
291,741  
300,099  
319,362  
350,859  
291,925  
24,810  
22,178  
19,178  
15,696  
12,814  
836,585  
865,909  
851,676  
815,067  
824,315  
1,123  
0  
0  
0  
0  
698,793  
716,999  
735,703  
756,059  
776,413  
0  
0  
0  
0  
0  
113,464  
105,435  
76,230  
19,405  
14,252  
13,767  
35,770  
34,298  
34,298  
30,168  
9,438  
7,705  
5,443  
5,305  
3,482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,844,588  
1,896,728  
1,854,882  
1,819,198  
1,815,080  
1,008,519  
1,043,184  
1,021,572  
997,159  
997,120  
717,167  
751,832  
725,754  
717,885  
645,356  
291,352  
291,352  
295,818  
279,274  
351,764  
836,069  
853,544  
833,311  
822,039  
817,960  
836,069  
853,544  
833,311  
822,039  
817,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0