Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,026,559  
2,023,711  
1,966,228  
1,859,796  
1,844,588  
1,102,283  
1,131,843  
1,118,446  
1,021,209  
1,008,004  
78,067  
85,344  
148,169  
85,995  
65,876  
0  
0  
0  
0  
0  
762,126  
762,738  
687,187  
662,693  
625,576  
239,362  
254,832  
259,058  
244,454  
291,741  
22,728  
28,929  
24,032  
28,067  
24,810  
924,276  
891,867  
847,782  
838,587  
836,585  
1,123  
1,123  
1,123  
1,123  
1,123  
629,665  
648,926  
658,318  
678,027  
698,793  
0  
0  
0  
0  
0  
281,094  
227,816  
173,783  
143,193  
113,464  
6,278  
6,278  
4,289  
5,289  
13,767  
6,116  
7,725  
10,268  
10,955  
9,438  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,026,559  
2,023,711  
1,966,228  
1,859,796  
1,844,588  
1,167,314  
1,157,969  
1,108,803  
1,008,382  
1,008,519  
847,974  
838,738  
795,117  
720,382  
717,167  
319,340  
319,231  
313,685  
288,000  
291,352  
859,245  
865,742  
857,425  
851,414  
836,069  
859,245  
865,742  
857,425  
851,414  
836,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0