Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,830,135  
1,799,018  
1,865,322  
1,971,647  
2,061,644  
973,211  
920,734  
966,058  
1,045,077  
1,106,176  
56,456  
71,580  
125,570  
115,428  
84,479  
0  
0  
0  
0  
0  
601,160  
565,566  
583,634  
584,370  
553,292  
307,475  
274,364  
249,274  
339,333  
458,639  
8,120  
9,225  
7,580  
5,945  
9,766  
856,924  
878,284  
899,264  
926,570  
955,468  
156  
245  
245  
365  
365  
813,039  
829,913  
855,183  
881,114  
907,197  
0  
0  
0  
0  
0  
11,368  
14,386  
8,746  
6,611  
6,611  
30,168  
32,073  
32,782  
34,458  
36,757  
2,192  
1,666  
2,309  
4,022  
4,538  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,830,135  
1,799,018  
1,865,322  
1,971,647  
2,061,644  
1,027,377  
987,194  
1,065,378  
1,211,385  
1,323,927  
674,612  
639,606  
682,610  
782,347  
929,376  
352,764  
347,588  
382,767  
429,038  
394,550  
802,758  
811,825  
799,945  
760,262  
737,717  
802,758  
811,825  
799,945  
760,262  
737,717  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0