Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,966,228  
1,859,796  
1,844,588  
1,896,728  
1,854,882  
1,118,446  
1,021,209  
1,008,004  
1,030,819  
1,003,207  
148,169  
85,995  
65,876  
82,690  
73,099  
0  
0  
0  
0  
0  
687,187  
662,693  
625,576  
625,851  
591,568  
259,058  
244,454  
291,741  
300,099  
319,362  
24,032  
28,067  
24,810  
22,178  
19,178  
847,782  
838,587  
836,585  
865,909  
851,676  
1,123  
1,123  
1,123  
0  
0  
658,318  
678,027  
698,793  
716,999  
735,703  
0  
0  
0  
0  
0  
173,783  
143,193  
113,464  
105,435  
76,230  
4,289  
5,289  
13,767  
35,770  
34,298  
10,268  
10,955  
9,438  
7,705  
5,443  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,966,228  
1,859,796  
1,844,588  
1,896,728  
1,854,882  
1,108,803  
1,008,382  
1,008,519  
1,043,184  
1,021,572  
795,117  
720,382  
717,167  
751,832  
725,754  
313,685  
288,000  
291,352  
291,352  
295,818  
857,425  
851,414  
836,069  
853,544  
833,311  
857,425  
851,414  
836,069  
853,544  
833,311  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0