Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,819,198  
1,815,080  
1,830,135  
1,799,018  
1,865,322  
1,004,131  
990,765  
973,211  
920,734  
966,058  
80,981  
64,293  
56,456  
71,580  
125,570  
0  
0  
0  
0  
0  
556,596  
621,733  
601,160  
565,566  
583,634  
350,859  
291,925  
307,475  
274,364  
249,274  
15,696  
12,814  
8,120  
9,225  
7,580  
815,067  
824,315  
856,924  
878,284  
899,264  
0  
0  
156  
245  
245  
756,059  
776,413  
813,039  
829,913  
855,183  
0  
0  
0  
0  
0  
19,405  
14,252  
11,368  
14,386  
8,746  
34,298  
30,168  
30,168  
32,073  
32,782  
5,305  
3,482  
2,192  
1,666  
2,309  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,819,198  
1,815,080  
1,830,135  
1,799,018  
1,865,322  
997,159  
997,120  
1,027,377  
987,194  
1,065,378  
717,885  
645,356  
674,612  
639,606  
682,610  
279,274  
351,764  
352,764  
347,588  
382,767  
822,039  
817,960  
802,758  
811,825  
799,945  
822,039  
817,960  
802,758  
811,825  
799,945  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0