Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,171,224  
2,026,559  
2,023,711  
1,966,228  
1,859,796  
1,130,522  
1,102,283  
1,131,843  
1,118,446  
1,021,209  
128,757  
78,067  
85,344  
148,169  
85,995  
11,500  
0  
0  
0  
0  
732,272  
762,126  
762,738  
687,187  
662,693  
232,216  
239,362  
254,832  
259,058  
244,454  
25,777  
22,728  
28,929  
24,032  
28,067  
1,040,702  
924,276  
891,867  
847,782  
838,587  
68,227  
1,123  
1,123  
1,123  
1,123  
610,036  
629,665  
648,926  
658,318  
678,027  
0  
0  
0  
0  
0  
342,708  
281,094  
227,816  
173,783  
143,193  
6,210  
6,278  
6,278  
4,289  
5,289  
13,521  
6,116  
7,725  
10,268  
10,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,171,224  
2,026,559  
2,023,711  
1,966,228  
1,859,796  
1,325,361  
1,167,314  
1,157,969  
1,108,803  
1,008,382  
1,030,732  
847,974  
838,738  
795,117  
720,382  
294,629  
319,340  
319,231  
313,685  
288,000  
845,863  
859,245  
865,742  
857,425  
851,414  
845,863  
859,245  
865,742  
857,425  
851,414  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0