Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,859,796  
1,844,588  
1,896,728  
1,854,882  
1,819,198  
1,021,209  
1,008,004  
1,030,819  
1,003,207  
1,004,131  
85,995  
65,876  
82,690  
73,099  
80,981  
0  
0  
0  
0  
0  
662,693  
625,576  
625,851  
591,568  
556,596  
244,454  
291,741  
300,099  
319,362  
350,859  
28,067  
24,810  
22,178  
19,178  
15,696  
838,587  
836,585  
865,909  
851,676  
815,067  
1,123  
1,123  
0  
0  
0  
678,027  
698,793  
716,999  
735,703  
756,059  
0  
0  
0  
0  
0  
143,193  
113,464  
105,435  
76,230  
19,405  
5,289  
13,767  
35,770  
34,298  
34,298  
10,955  
9,438  
7,705  
5,443  
5,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,859,796  
1,844,588  
1,896,728  
1,854,882  
1,819,198  
1,008,382  
1,008,519  
1,043,184  
1,021,572  
997,159  
720,382  
717,167  
751,832  
725,754  
717,885  
288,000  
291,352  
291,352  
295,818  
279,274  
851,414  
836,069  
853,544  
833,311  
822,039  
851,414  
836,069  
853,544  
833,311  
822,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0