Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (SD8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
202,581  
 
 
 
 
182,113  
 
 
 
 
1,800  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
85,832  
 
 
 
 
92,080  
 
 
 
 
2,400  
 
 
 
 
20,468  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,858  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
640  
 
 
 
 
970  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
202,581  
 
 
 
 
232,177  
 
 
 
 
232,177  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
-29,596  
 
 
 
 
-29,596  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0