Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,015  
321,277  
354,391  
383,071  
414,844  
197,683  
250,955  
283,987  
295,325  
308,488  
130  
1,866  
1,626  
14,869  
974  
0  
0  
0  
0  
0  
161,674  
196,408  
231,400  
225,000  
255,944  
34,780  
51,179  
49,861  
51,020  
47,601  
1,099  
1,502  
1,100  
4,435  
3,970  
53,332  
70,322  
70,404  
87,747  
106,356  
12  
12  
12  
12  
12  
241  
244  
244  
250  
250  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,608  
32,511  
48,967  
48,967  
66,067  
67,117  
20,569  
21,100  
21,182  
21,418  
21,369  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,015  
321,277  
354,391  
383,071  
414,844  
131,051  
205,582  
236,853  
265,953  
278,147  
127,116  
200,020  
231,292  
262,018  
268,927  
3,935  
5,562  
5,562  
3,935  
9,219  
119,964  
115,695  
117,538  
117,118  
136,698  
119,964  
115,695  
117,538  
117,118  
136,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0