Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,362,457  
1,523,813  
1,665,444  
1,758,043  
1,850,651  
600,356  
620,399  
727,633  
820,672  
891,937  
7,415  
17,359  
28,343  
7,955  
31,585  
0  
0  
0  
0  
0  
413,794  
380,940  
406,013  
481,060  
437,475  
170,307  
213,624  
287,062  
326,970  
417,934  
8,839  
8,476  
6,215  
4,688  
4,943  
762,101  
903,414  
937,811  
937,371  
958,714  
26  
335  
275  
305  
305  
571,282  
605,546  
609,510  
619,102  
609,347  
0  
0  
0  
0  
0  
105,453  
128,770  
125,050  
111,103  
131,008  
56,530  
60,176  
87,116  
90,387  
100,628  
28,810  
108,588  
115,860  
116,475  
117,427  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,362,457  
1,523,813  
1,665,444  
1,758,043  
1,850,651  
1,063,540  
1,115,150  
1,196,248  
1,303,111  
1,399,578  
603,997  
660,594  
743,641  
862,671  
953,452  
459,542  
454,555  
452,607  
440,440  
446,126  
298,917  
408,663  
469,196  
454,932  
451,073  
298,917  
408,663  
469,196  
454,932  
451,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0