Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
486,939  
516,565  
493,502  
509,970  
1,362,457  
381,903  
404,934  
408,127  
407,373  
600,356  
1,107  
221  
782  
1,351  
7,415  
0  
0  
0  
0  
0  
301,722  
249,457  
255,466  
257,977  
413,794  
77,816  
152,326  
149,501  
143,608  
170,307  
1,258  
2,929  
2,377  
4,437  
8,839  
105,036  
111,631  
85,375  
102,597  
762,101  
0  
0  
12  
12  
26  
143  
494  
878  
1,651  
571,282  
0  
0  
0  
0  
0  
17,608  
17,608  
17,608  
17,608  
105,453  
65,976  
71,996  
44,896  
61,344  
56,530  
21,308  
21,533  
21,982  
21,982  
28,810  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
486,939  
516,565  
493,502  
509,970  
1,362,457  
349,959  
386,903  
358,781  
369,556  
1,063,540  
340,740  
375,770  
346,830  
356,848  
603,997  
9,219  
11,133  
11,951  
12,708  
459,542  
136,980  
129,662  
134,721  
140,413  
298,917  
136,980  
129,662  
134,721  
140,413  
298,917  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0