Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
383,071  
414,844  
486,939  
516,565  
493,502  
295,325  
308,488  
381,903  
404,934  
408,127  
14,869  
974  
1,107  
221  
782  
0  
0  
0  
0  
0  
225,000  
255,944  
301,722  
249,457  
255,466  
51,020  
47,601  
77,816  
152,326  
149,501  
4,435  
3,970  
1,258  
2,929  
2,377  
87,747  
106,356  
105,036  
111,631  
85,375  
12  
12  
0  
0  
12  
250  
250  
143  
494  
878  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,608  
17,608  
17,608  
17,608  
66,067  
67,117  
65,976  
71,996  
44,896  
21,418  
21,369  
21,308  
21,533  
21,982  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
383,071  
414,844  
486,939  
516,565  
493,502  
265,953  
278,147  
349,959  
386,903  
358,781  
262,018  
268,927  
340,740  
375,770  
346,830  
3,935  
9,219  
9,219  
11,133  
11,951  
117,118  
136,698  
136,980  
129,662  
134,721  
117,118  
136,698  
136,980  
129,662  
134,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0