Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
493,502  
509,970  
1,362,457  
1,523,813  
1,665,444  
408,127  
407,373  
600,356  
620,399  
727,633  
782  
1,351  
7,415  
17,359  
28,343  
0  
0  
0  
0  
0  
255,466  
257,977  
413,794  
380,940  
406,013  
149,501  
143,608  
170,307  
213,624  
287,062  
2,377  
4,437  
8,839  
8,476  
6,215  
85,375  
102,597  
762,101  
903,414  
937,811  
12  
12  
26  
335  
275  
878  
1,651  
571,282  
605,546  
609,510  
0  
0  
0  
0  
0  
17,608  
17,608  
105,453  
128,770  
125,050  
44,896  
61,344  
56,530  
60,176  
87,116  
21,982  
21,982  
28,810  
108,588  
115,860  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
493,502  
509,970  
1,362,457  
1,523,813  
1,665,444  
358,781  
369,556  
1,063,540  
1,115,150  
1,196,248  
346,830  
356,848  
603,997  
660,594  
743,641  
11,951  
12,708  
459,542  
454,555  
452,607  
134,721  
140,413  
298,917  
408,663  
469,196  
134,721  
140,413  
298,917  
408,663  
469,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0