Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
516,565  
493,502  
509,970  
1,362,457  
1,523,813  
404,934  
408,127  
407,373  
600,356  
620,399  
221  
782  
1,351  
7,415  
17,359  
0  
0  
0  
0  
0  
249,457  
255,466  
257,977  
413,794  
380,940  
152,326  
149,501  
143,608  
170,307  
213,624  
2,929  
2,377  
4,437  
8,839  
8,476  
111,631  
85,375  
102,597  
762,101  
903,414  
0  
12  
12  
26  
335  
494  
878  
1,651  
571,282  
605,546  
0  
0  
0  
0  
0  
17,608  
17,608  
17,608  
105,453  
128,770  
71,996  
44,896  
61,344  
56,530  
60,176  
21,533  
21,982  
21,982  
28,810  
108,588  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
516,565  
493,502  
509,970  
1,362,457  
1,523,813  
386,903  
358,781  
369,556  
1,063,540  
1,115,150  
375,770  
346,830  
356,848  
603,997  
660,594  
11,133  
11,951  
12,708  
459,542  
454,555  
129,662  
134,721  
140,413  
298,917  
408,663  
129,662  
134,721  
140,413  
298,917  
408,663  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0