Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,277  
354,391  
383,071  
414,844  
486,939  
250,955  
283,987  
295,325  
308,488  
381,903  
1,866  
1,626  
14,869  
974  
1,107  
0  
0  
0  
0  
0  
196,408  
231,400  
225,000  
255,944  
301,722  
51,179  
49,861  
51,020  
47,601  
77,816  
1,502  
1,100  
4,435  
3,970  
1,258  
70,322  
70,404  
87,747  
106,356  
105,036  
12  
12  
12  
12  
0  
244  
244  
250  
250  
143  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,608  
17,608  
48,967  
48,967  
66,067  
67,117  
65,976  
21,100  
21,182  
21,418  
21,369  
21,308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,277  
354,391  
383,071  
414,844  
486,939  
205,582  
236,853  
265,953  
278,147  
349,959  
200,020  
231,292  
262,018  
268,927  
340,740  
5,562  
5,562  
3,935  
9,219  
9,219  
115,695  
117,538  
117,118  
136,698  
136,980  
115,695  
117,538  
117,118  
136,698  
136,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0