Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
354,391  
383,071  
414,844  
486,939  
516,565  
283,987  
295,325  
308,488  
381,903  
404,934  
1,626  
14,869  
974  
1,107  
221  
0  
0  
0  
0  
0  
231,400  
225,000  
255,944  
301,722  
249,457  
49,861  
51,020  
47,601  
77,816  
152,326  
1,100  
4,435  
3,970  
1,258  
2,929  
70,404  
87,747  
106,356  
105,036  
111,631  
12  
12  
12  
0  
0  
244  
250  
250  
143  
494  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,608  
17,608  
17,608  
48,967  
66,067  
67,117  
65,976  
71,996  
21,182  
21,418  
21,369  
21,308  
21,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
354,391  
383,071  
414,844  
486,939  
516,565  
236,853  
265,953  
278,147  
349,959  
386,903  
231,292  
262,018  
268,927  
340,740  
375,770  
5,562  
3,935  
9,219  
9,219  
11,133  
117,538  
117,118  
136,698  
136,980  
129,662  
117,538  
117,118  
136,698  
136,980  
129,662  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0