Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,458,948  
1,453,490  
1,527,819  
1,477,567  
1,334,045  
959,724  
983,608  
1,029,976  
979,652  
843,245  
38,724  
25,594  
13,292  
71,328  
43,424  
0  
0  
0  
0  
0  
399,651  
439,381  
503,357  
414,659  
325,977  
514,168  
510,893  
508,532  
491,635  
468,491  
7,181  
7,741  
4,796  
2,030  
5,353  
499,225  
469,881  
497,842  
497,915  
490,800  
297,936  
253,358  
278,151  
266,949  
250,546  
152,888  
169,120  
164,089  
173,376  
181,246  
0  
0  
0  
0  
0  
805  
0  
1,280  
0  
686  
24,350  
24,350  
23,532  
23,532  
23,532  
23,246  
23,054  
30,791  
34,058  
34,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,458,948  
1,453,490  
1,527,819  
1,477,567  
1,334,045  
949,719  
953,279  
1,050,231  
1,011,500  
816,931  
931,773  
934,789  
1,032,683  
992,797  
785,008  
17,945  
18,491  
17,548  
18,703  
31,923  
509,230  
500,211  
477,588  
466,067  
517,115  
509,230  
500,211  
477,588  
466,067  
517,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0