Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,527,819  
1,477,567  
1,334,045  
1,400,796  
1,370,622  
1,029,976  
979,652  
843,245  
896,166  
863,737  
13,292  
71,328  
43,424  
67,586  
55,205  
0  
0  
0  
0  
0  
503,357  
414,659  
325,977  
415,715  
302,180  
508,532  
491,635  
468,491  
409,452  
500,534  
4,796  
2,030  
5,353  
3,413  
5,818  
497,842  
497,915  
490,800  
504,630  
506,885  
278,151  
266,949  
250,546  
241,376  
233,101  
164,089  
173,376  
181,246  
189,428  
192,942  
0  
0  
0  
0  
0  
1,280  
0  
686  
258  
2,636  
23,532  
23,532  
23,532  
37,102  
37,884  
30,791  
34,058  
34,790  
36,465  
40,322  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,527,819  
1,477,567  
1,334,045  
1,400,796  
1,370,622  
1,050,231  
1,011,500  
816,931  
891,128  
877,239  
1,032,683  
992,797  
785,008  
859,146  
830,635  
17,548  
18,703  
31,923  
31,983  
46,604  
477,588  
466,067  
517,115  
509,667  
493,382  
477,588  
466,067  
517,115  
509,667  
493,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0