Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,477,567  
1,334,045  
1,400,796  
1,370,622  
1,304,244  
979,652  
843,245  
896,166  
863,737  
1,031,083  
71,328  
43,424  
67,586  
55,205  
39,692  
0  
0  
0  
0  
0  
414,659  
325,977  
415,715  
302,180  
472,931  
491,635  
468,491  
409,452  
500,534  
514,713  
2,030  
5,353  
3,413  
5,818  
3,747  
497,915  
490,800  
504,630  
506,885  
273,161  
266,949  
250,546  
241,376  
233,101  
0  
173,376  
181,246  
189,428  
192,942  
199,886  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
686  
258  
2,636  
744  
23,532  
23,532  
37,102  
37,884  
36,984  
34,058  
34,790  
36,465  
40,322  
35,547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,477,567  
1,334,045  
1,400,796  
1,370,622  
1,304,244  
1,011,500  
816,931  
891,128  
877,239  
823,672  
992,797  
785,008  
859,146  
830,635  
777,291  
18,703  
31,923  
31,983  
46,604  
46,381  
466,067  
517,115  
509,667  
493,382  
480,572  
466,067  
517,115  
509,667  
493,382  
480,572  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0