Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,453,490  
1,527,819  
1,477,567  
1,334,045  
1,400,796  
983,608  
1,029,976  
979,652  
843,245  
896,166  
25,594  
13,292  
71,328  
43,424  
67,586  
0  
0  
0  
0  
0  
439,381  
503,357  
414,659  
325,977  
415,715  
510,893  
508,532  
491,635  
468,491  
409,452  
7,741  
4,796  
2,030  
5,353  
3,413  
469,881  
497,842  
497,915  
490,800  
504,630  
253,358  
278,151  
266,949  
250,546  
241,376  
169,120  
164,089  
173,376  
181,246  
189,428  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,280  
0  
686  
258  
24,350  
23,532  
23,532  
23,532  
37,102  
23,054  
30,791  
34,058  
34,790  
36,465  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,453,490  
1,527,819  
1,477,567  
1,334,045  
1,400,796  
953,279  
1,050,231  
1,011,500  
816,931  
891,128  
934,789  
1,032,683  
992,797  
785,008  
859,146  
18,491  
17,548  
18,703  
31,923  
31,983  
500,211  
477,588  
466,067  
517,115  
509,667  
500,211  
477,588  
466,067  
517,115  
509,667  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0