Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,434,712  
1,434,756  
1,450,670  
1,481,459  
1,505,021  
1,117,120  
1,133,345  
1,132,676  
1,067,897  
1,075,760  
25,625  
24,159  
35,828  
28,883  
30,851  
0  
0  
0  
0  
0  
493,516  
531,173  
543,241  
553,525  
511,618  
593,660  
574,678  
550,830  
481,174  
532,889  
4,319  
3,334  
2,776  
4,315  
402  
317,592  
301,411  
317,995  
413,563  
429,260  
193,044  
174,736  
190,854  
277,935  
284,898  
91,347  
97,198  
103,488  
109,846  
114,841  
0  
0  
0  
0  
0  
3,642  
2,445  
346  
0  
2,716  
2,118  
2,118  
2,073  
4,201  
4,286  
27,441  
24,913  
21,234  
21,581  
22,519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,434,712  
1,434,756  
1,450,670  
1,481,459  
1,505,021  
970,148  
970,429  
962,991  
990,449  
1,025,524  
965,304  
965,585  
957,088  
984,546  
1,018,325  
4,844  
4,844  
5,904  
5,904  
7,200  
464,564  
464,327  
487,679  
491,010  
479,496  
464,564  
464,327  
487,679  
491,010  
479,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0