Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,450,670  
1,481,459  
1,505,021  
1,515,227  
1,458,948  
1,132,676  
1,067,897  
1,075,760  
1,102,744  
959,724  
35,828  
28,883  
30,851  
40,356  
38,724  
0  
0  
0  
0  
0  
543,241  
553,525  
511,618  
522,725  
399,651  
550,830  
481,174  
532,889  
534,710  
514,168  
2,776  
4,315  
402  
4,954  
7,181  
317,995  
413,563  
429,260  
412,482  
499,225  
190,854  
277,935  
284,898  
261,282  
297,936  
103,488  
109,846  
114,841  
121,290  
152,888  
0  
0  
0  
0  
0  
346  
0  
2,716  
1,912  
805  
2,073  
4,201  
4,286  
4,286  
24,350  
21,234  
21,581  
22,519  
23,713  
23,246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,450,670  
1,481,459  
1,505,021  
1,515,227  
1,458,948  
962,991  
990,449  
1,025,524  
1,044,482  
949,719  
957,088  
984,546  
1,018,325  
1,037,912  
931,773  
5,904  
5,904  
7,200  
6,570  
17,945  
487,679  
491,010  
479,496  
470,745  
509,230  
487,679  
491,010  
479,496  
470,745  
509,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0