Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,505,021  
1,515,227  
1,458,948  
1,453,490  
1,527,819  
1,075,760  
1,102,744  
959,724  
983,608  
1,029,976  
30,851  
40,356  
38,724  
25,594  
13,292  
0  
0  
0  
0  
0  
511,618  
522,725  
399,651  
439,381  
503,357  
532,889  
534,710  
514,168  
510,893  
508,532  
402  
4,954  
7,181  
7,741  
4,796  
429,260  
412,482  
499,225  
469,881  
497,842  
284,898  
261,282  
297,936  
253,358  
278,151  
114,841  
121,290  
152,888  
169,120  
164,089  
0  
0  
0  
0  
0  
2,716  
1,912  
805  
0  
1,280  
4,286  
4,286  
24,350  
24,350  
23,532  
22,519  
23,713  
23,246  
23,054  
30,791  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,505,021  
1,515,227  
1,458,948  
1,453,490  
1,527,819  
1,025,524  
1,044,482  
949,719  
953,279  
1,050,231  
1,018,325  
1,037,912  
931,773  
934,789  
1,032,683  
7,200  
6,570  
17,945  
18,491  
17,548  
479,496  
470,745  
509,230  
500,211  
477,588  
479,496  
470,745  
509,230  
500,211  
477,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0