Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,434,755  
1,448,687  
1,358,961  
1,363,548  
1,421,015  
1,134,869  
1,101,630  
994,623  
1,000,548  
1,039,092  
90,475  
133,505  
102,990  
74,182  
43,563  
0  
0  
0  
0  
0  
757,744  
628,641  
584,017  
611,345  
647,285  
269,500  
303,433  
256,170  
295,485  
332,057  
17,150  
36,051  
51,446  
19,535  
16,186  
299,886  
347,057  
364,339  
363,000  
381,923  
90,939  
118,521  
111,943  
100,600  
92,153  
155,668  
175,016  
194,300  
202,868  
221,552  
0  
0  
0  
0  
1,133  
3,510  
3,880  
3,619  
3,258  
2,516  
0  
0  
0  
0  
1,100  
49,769  
49,639  
54,476  
56,273  
63,469  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,434,755  
1,448,687  
1,358,961  
1,363,548  
1,421,015  
954,645  
972,689  
887,557  
861,159  
922,153  
868,878  
884,157  
811,940  
789,144  
829,474  
85,767  
88,532  
75,617  
72,015  
92,679  
480,110  
475,998  
471,404  
502,389  
498,862  
480,110  
475,998  
471,404  
502,389  
498,862  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0