Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,508,198  
1,972,044  
1,973,423  
2,048,300  
 
1,115,949  
1,205,545  
1,208,234  
1,287,756  
 
12,985  
11,039  
14,739  
9,442  
 
0  
0  
0  
0  
 
682,519  
636,456  
593,209  
628,626  
 
401,001  
540,151  
571,724  
625,468  
 
19,444  
17,898  
28,562  
24,220  
 
392,249  
766,500  
765,189  
760,544  
 
71,686  
66,031  
92,773  
71,326  
 
219,617  
524,771  
525,601  
538,699  
 
2,689  
2,689  
2,689  
2,523  
 
1,774  
55,631  
56,484  
58,655  
 
45,300  
46,400  
8,158  
8,158  
 
51,183  
70,978  
79,485  
81,182  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,508,198  
1,972,044  
1,973,423  
2,048,300  
 
1,011,969  
1,450,012  
1,468,944  
1,550,170  
 
958,308  
1,209,315  
1,220,725  
1,278,458  
 
53,661  
240,696  
248,219  
271,712  
 
496,229  
522,033  
504,478  
498,130  
 
496,229  
522,033  
504,478  
498,130  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0