Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,570,254  
1,508,198  
1,590,538  
1,972,044  
1,973,423  
1,183,058  
1,115,949  
1,158,373  
1,205,545  
1,208,234  
43,164  
12,985  
10,977  
11,039  
14,739  
0  
0  
0  
0  
0  
777,806  
682,519  
618,585  
636,456  
593,209  
347,550  
401,001  
504,258  
540,151  
571,724  
14,537  
19,444  
24,554  
17,898  
28,562  
387,197  
392,249  
432,166  
766,500  
765,189  
81,407  
71,686  
85,857  
66,031  
92,773  
218,676  
219,617  
202,039  
524,771  
525,601  
2,689  
2,689  
2,689  
2,689  
2,689  
7,922  
1,774  
36,851  
55,631  
56,484  
15,300  
45,300  
45,300  
46,400  
8,158  
61,204  
51,183  
59,430  
70,978  
79,485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,570,254  
1,508,198  
1,590,538  
1,972,044  
1,973,423  
1,071,466  
1,011,969  
1,052,220  
1,450,012  
1,468,944  
998,732  
958,308  
1,000,664  
1,209,315  
1,220,725  
72,734  
53,661  
51,556  
240,696  
248,219  
498,788  
496,229  
538,318  
522,033  
504,478  
498,788  
496,229  
538,318  
522,033  
504,478  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0