Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,358,961  
1,363,548  
1,421,015  
1,570,254  
1,508,198  
994,623  
1,000,548  
1,039,092  
1,183,058  
1,115,949  
102,990  
74,182  
43,563  
43,164  
12,985  
0  
0  
0  
0  
0  
584,017  
611,345  
647,285  
777,806  
682,519  
256,170  
295,485  
332,057  
347,550  
401,001  
51,446  
19,535  
16,186  
14,537  
19,444  
364,339  
363,000  
381,923  
387,197  
392,249  
111,943  
100,600  
92,153  
81,407  
71,686  
194,300  
202,868  
221,552  
218,676  
219,617  
0  
0  
1,133  
2,689  
2,689  
3,619  
3,258  
2,516  
7,922  
1,774  
0  
0  
1,100  
15,300  
45,300  
54,476  
56,273  
63,469  
61,204  
51,183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,358,961  
1,363,548  
1,421,015  
1,570,254  
1,508,198  
887,557  
861,159  
922,153  
1,071,466  
1,011,969  
811,940  
789,144  
829,474  
998,732  
958,308  
75,617  
72,015  
92,679  
72,734  
53,661  
471,404  
502,389  
498,862  
498,788  
496,229  
471,404  
502,389  
498,862  
498,788  
496,229  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0