Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,972,044  
1,973,423  
2,048,300  
2,177,326  
2,131,642  
1,205,545  
1,208,234  
1,287,756  
1,414,362  
1,381,092  
11,039  
14,739  
9,442  
18,962  
19,219  
0  
0  
0  
0  
0  
636,456  
593,209  
628,626  
836,818  
771,651  
540,151  
571,724  
625,468  
524,959  
524,523  
17,898  
28,562  
24,220  
33,622  
65,699  
766,500  
765,189  
760,544  
762,964  
750,550  
66,031  
92,773  
71,326  
60,436  
78,150  
524,771  
525,601  
538,699  
531,155  
508,846  
2,689  
2,689  
2,523  
2,523  
2,523  
55,631  
56,484  
58,655  
73,626  
74,231  
46,400  
8,158  
8,158  
9,542  
9,542  
70,978  
79,485  
81,182  
85,682  
77,258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,972,044  
1,973,423  
2,048,300  
2,177,326  
2,131,642  
1,450,012  
1,468,944  
1,550,170  
1,651,682  
1,617,202  
1,209,315  
1,220,725  
1,278,458  
1,363,991  
1,339,579  
240,696  
248,219  
271,712  
287,691  
277,623  
522,033  
504,478  
498,130  
525,644  
514,440  
522,033  
504,478  
498,130  
525,644  
514,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0