Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,421,015  
1,570,254  
1,508,198  
1,590,538  
1,972,044  
1,039,092  
1,183,058  
1,115,949  
1,158,373  
1,205,545  
43,563  
43,164  
12,985  
10,977  
11,039  
0  
0  
0  
0  
0  
647,285  
777,806  
682,519  
618,585  
636,456  
332,057  
347,550  
401,001  
504,258  
540,151  
16,186  
14,537  
19,444  
24,554  
17,898  
381,923  
387,197  
392,249  
432,166  
766,500  
92,153  
81,407  
71,686  
85,857  
66,031  
221,552  
218,676  
219,617  
202,039  
524,771  
1,133  
2,689  
2,689  
2,689  
2,689  
2,516  
7,922  
1,774  
36,851  
55,631  
1,100  
15,300  
45,300  
45,300  
46,400  
63,469  
61,204  
51,183  
59,430  
70,978  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,421,015  
1,570,254  
1,508,198  
1,590,538  
1,972,044  
922,153  
1,071,466  
1,011,969  
1,052,220  
1,450,012  
829,474  
998,732  
958,308  
1,000,664  
1,209,315  
92,679  
72,734  
53,661  
51,556  
240,696  
498,862  
498,788  
496,229  
538,318  
522,033  
498,862  
498,788  
496,229  
538,318  
522,033  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0