Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,048,300  
2,177,326  
2,131,642  
2,242,881  
2,108,498  
1,287,756  
1,414,362  
1,381,092  
1,523,245  
1,404,081  
9,442  
18,962  
19,219  
22,235  
60,291  
0  
0  
0  
0  
0  
628,626  
836,818  
771,651  
1,005,116  
833,657  
625,468  
524,959  
524,523  
450,151  
484,630  
24,220  
33,622  
65,699  
45,743  
25,503  
760,544  
762,964  
750,550  
719,637  
704,417  
71,326  
60,436  
78,150  
74,943  
83,702  
538,699  
531,155  
508,846  
515,249  
513,302  
2,523  
2,523  
2,523  
2,523  
2,523  
58,655  
73,626  
74,231  
31,573  
2,767  
8,158  
9,542  
9,542  
9,794  
19,794  
81,182  
85,682  
77,258  
85,554  
82,329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,048,300  
2,177,326  
2,131,642  
2,242,881  
2,108,498  
1,550,170  
1,651,682  
1,617,202  
1,754,609  
1,621,969  
1,278,458  
1,363,991  
1,339,579  
1,489,224  
1,391,633  
271,712  
287,691  
277,623  
265,384  
230,336  
498,130  
525,644  
514,440  
488,273  
486,529  
498,130  
525,644  
514,440  
488,273  
486,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0