Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,140,786  
1,081,886  
1,054,059  
1,031,813  
1,017,270  
905,127  
851,900  
823,720  
801,084  
789,049  
13,390  
12,539  
11,539  
24,355  
22,642  
0  
0  
0  
0  
3,529  
528,366  
515,323  
453,685  
457,989  
407,014  
348,325  
312,366  
345,355  
310,878  
329,691  
15,046  
11,672  
13,141  
7,862  
26,174  
235,659  
229,986  
230,339  
230,729  
228,220  
1,069  
1,350  
1,508  
1,508  
0  
199,839  
197,014  
199,457  
201,736  
203,434  
0  
0  
0  
0  
0  
327  
233  
310  
360  
217  
8,187  
10,445  
10,445  
10,445  
10,445  
26,237  
20,943  
18,619  
16,680  
14,125  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,140,786  
1,081,886  
1,054,059  
1,031,813  
1,017,270  
982,179  
928,278  
892,462  
875,810  
865,913  
891,447  
830,104  
793,300  
779,278  
760,059  
90,732  
98,173  
99,162  
96,532  
105,853  
158,607  
153,608  
161,597  
156,003  
151,357  
158,607  
153,608  
161,597  
156,003  
151,357  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0