Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,267,129  
1,233,280  
1,228,782  
1,140,786  
1,081,886  
1,035,627  
999,847  
989,935  
905,127  
851,900  
13,285  
12,200  
20,531  
13,390  
12,539  
0  
0  
0  
0  
0  
657,060  
696,647  
612,846  
528,366  
515,323  
355,536  
282,706  
343,323  
348,325  
312,366  
9,746  
8,294  
13,235  
15,046  
11,672  
231,502  
233,434  
238,847  
235,659  
229,986  
1,114  
1,074  
1,069  
1,069  
1,350  
193,248  
192,215  
198,681  
199,839  
197,014  
0  
0  
0  
0  
0  
454  
1,052  
40  
327  
233  
8,082  
7,933  
7,933  
8,187  
10,445  
28,603  
31,160  
31,124  
26,237  
20,943  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,267,129  
1,233,280  
1,228,782  
1,140,786  
1,081,886  
1,087,027  
1,059,948  
1,062,900  
982,179  
928,278  
998,481  
972,948  
973,341  
891,447  
830,104  
88,546  
87,000  
89,559  
90,732  
98,173  
180,102  
173,332  
165,882  
158,607  
153,608  
180,102  
173,332  
165,882  
158,607  
153,608  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0