Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,275,769  
1,267,129  
1,233,280  
1,228,782  
1,140,786  
1,050,676  
1,035,627  
999,847  
989,935  
905,127  
15,533  
13,285  
12,200  
20,531  
13,390  
0  
0  
0  
0  
0  
685,944  
657,060  
696,647  
612,846  
528,366  
341,084  
355,536  
282,706  
343,323  
348,325  
8,115  
9,746  
8,294  
13,235  
15,046  
225,093  
231,502  
233,434  
238,847  
235,659  
165  
1,114  
1,074  
1,069  
1,069  
187,471  
193,248  
192,215  
198,681  
199,839  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
454  
1,052  
40  
327  
7,887  
8,082  
7,933  
7,933  
8,187  
29,569  
28,603  
31,160  
31,124  
26,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,275,769  
1,267,129  
1,233,280  
1,228,782  
1,140,786  
1,093,573  
1,087,027  
1,059,948  
1,062,900  
982,179  
1,009,400  
998,481  
972,948  
973,341  
891,447  
84,173  
88,546  
87,000  
89,559  
90,732  
182,196  
180,102  
173,332  
165,882  
158,607  
182,196  
180,102  
173,332  
165,882  
158,607  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0