Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,300,038  
1,275,769  
1,267,129  
1,233,280  
1,228,782  
1,086,147  
1,050,676  
1,035,627  
999,847  
989,935  
9,764  
15,533  
13,285  
12,200  
20,531  
0  
0  
0  
0  
0  
704,048  
685,944  
657,060  
696,647  
612,846  
363,538  
341,084  
355,536  
282,706  
343,323  
8,798  
8,115  
9,746  
8,294  
13,235  
213,890  
225,093  
231,502  
233,434  
238,847  
165  
165  
1,114  
1,074  
1,069  
182,115  
187,471  
193,248  
192,215  
198,681  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
454  
1,052  
40  
7,804  
7,887  
8,082  
7,933  
7,933  
23,806  
29,569  
28,603  
31,160  
31,124  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,300,038  
1,275,769  
1,267,129  
1,233,280  
1,228,782  
1,132,631  
1,093,573  
1,087,027  
1,059,948  
1,062,900  
1,051,512  
1,009,400  
998,481  
972,948  
973,341  
81,119  
84,173  
88,546  
87,000  
89,559  
167,407  
182,196  
180,102  
173,332  
165,882  
167,407  
182,196  
180,102  
173,332  
165,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0