Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,228,782  
1,140,786  
1,081,886  
1,054,059  
1,031,813  
989,935  
905,127  
851,900  
823,720  
801,084  
20,531  
13,390  
12,539  
11,539  
24,355  
0  
0  
0  
0  
0  
612,846  
528,366  
515,323  
453,685  
457,989  
343,323  
348,325  
312,366  
345,355  
310,878  
13,235  
15,046  
11,672  
13,141  
7,862  
238,847  
235,659  
229,986  
230,339  
230,729  
1,069  
1,069  
1,350  
1,508  
1,508  
198,681  
199,839  
197,014  
199,457  
201,736  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
327  
233  
310  
360  
7,933  
8,187  
10,445  
10,445  
10,445  
31,124  
26,237  
20,943  
18,619  
16,680  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,228,782  
1,140,786  
1,081,886  
1,054,059  
1,031,813  
1,062,900  
982,179  
928,278  
892,462  
875,810  
973,341  
891,447  
830,104  
793,300  
779,278  
89,559  
90,732  
98,173  
99,162  
96,532  
165,882  
158,607  
153,608  
161,597  
156,003  
165,882  
158,607  
153,608  
161,597  
156,003  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0