Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,031,813  
1,017,270  
958,320  
965,614  
992,903  
801,084  
789,049  
755,977  
765,435  
795,361  
24,355  
22,642  
59,800  
27,298  
44,572  
0  
3,529  
3,529  
3,529  
0  
457,989  
407,014  
409,886  
400,003  
313,433  
310,878  
329,691  
269,565  
331,505  
436,409  
7,862  
26,174  
13,198  
3,100  
947  
230,729  
228,220  
202,343  
200,179  
197,542  
1,508  
0  
0  
0  
1,493  
201,736  
203,434  
181,435  
179,417  
173,506  
0  
0  
0  
0  
0  
360  
217  
270  
644  
770  
10,445  
10,445  
10,445  
10,445  
10,445  
16,680  
14,125  
10,193  
9,673  
11,327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,031,813  
1,017,270  
958,320  
965,614  
992,903  
875,810  
865,913  
803,885  
822,134  
857,163  
779,278  
760,059  
709,824  
728,552  
778,776  
96,532  
105,853  
94,061  
93,583  
78,387  
156,003  
151,357  
154,435  
143,480  
135,740  
156,003  
151,357  
154,435  
143,480  
135,740  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0