Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,264,553  
1,300,038  
1,275,769  
1,267,129  
1,233,280  
1,058,360  
1,086,147  
1,050,676  
1,035,627  
999,847  
58,950  
9,764  
15,533  
13,285  
12,200  
0  
0  
0  
0  
0  
678,293  
704,048  
685,944  
657,060  
696,647  
316,012  
363,538  
341,084  
355,536  
282,706  
5,105  
8,798  
8,115  
9,746  
8,294  
206,194  
213,890  
225,093  
231,502  
233,434  
359  
165  
165  
1,114  
1,074  
175,718  
182,115  
187,471  
193,248  
192,215  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
454  
1,052  
7,804  
7,804  
7,887  
8,082  
7,933  
22,313  
23,806  
29,569  
28,603  
31,160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,264,553  
1,300,038  
1,275,769  
1,267,129  
1,233,280  
1,095,095  
1,132,631  
1,093,573  
1,087,027  
1,059,948  
1,014,957  
1,051,512  
1,009,400  
998,481  
972,948  
80,138  
81,119  
84,173  
88,546  
87,000  
169,458  
167,407  
182,196  
180,102  
173,332  
169,458  
167,407  
182,196  
180,102  
173,332  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0