Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,343,623  
1,264,553  
1,300,038  
1,275,769  
1,267,129  
1,133,906  
1,058,360  
1,086,147  
1,050,676  
1,035,627  
39,813  
58,950  
9,764  
15,533  
13,285  
0  
0  
0  
0  
0  
742,479  
678,293  
704,048  
685,944  
657,060  
337,950  
316,012  
363,538  
341,084  
355,536  
13,663  
5,105  
8,798  
8,115  
9,746  
209,717  
206,194  
213,890  
225,093  
231,502  
730  
359  
165  
165  
1,114  
169,513  
175,718  
182,115  
187,471  
193,248  
0  
0  
0  
0  
0  
853  
0  
0  
0  
454  
7,804  
7,804  
7,804  
7,887  
8,082  
30,817  
22,313  
23,806  
29,569  
28,603  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,343,623  
1,264,553  
1,300,038  
1,275,769  
1,267,129  
1,168,845  
1,095,095  
1,132,631  
1,093,573  
1,087,027  
1,092,608  
1,014,957  
1,051,512  
1,009,400  
998,481  
76,237  
80,138  
81,119  
84,173  
88,546  
174,777  
169,458  
167,407  
182,196  
180,102  
174,777  
169,458  
167,407  
182,196  
180,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0