Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,081,886  
1,054,059  
1,031,813  
1,017,270  
958,320  
851,900  
823,720  
801,084  
789,049  
755,977  
12,539  
11,539  
24,355  
22,642  
59,800  
0  
0  
0  
3,529  
3,529  
515,323  
453,685  
457,989  
407,014  
409,886  
312,366  
345,355  
310,878  
329,691  
269,565  
11,672  
13,141  
7,862  
26,174  
13,198  
229,986  
230,339  
230,729  
228,220  
202,343  
1,350  
1,508  
1,508  
0  
0  
197,014  
199,457  
201,736  
203,434  
181,435  
0  
0  
0  
0  
0  
233  
310  
360  
217  
270  
10,445  
10,445  
10,445  
10,445  
10,445  
20,943  
18,619  
16,680  
14,125  
10,193  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,081,886  
1,054,059  
1,031,813  
1,017,270  
958,320  
928,278  
892,462  
875,810  
865,913  
803,885  
830,104  
793,300  
779,278  
760,059  
709,824  
98,173  
99,162  
96,532  
105,853  
94,061  
153,608  
161,597  
156,003  
151,357  
154,435  
153,608  
161,597  
156,003  
151,357  
154,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0