Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,538,463  
1,599,337  
1,665,595  
1,631,238  
1,638,801  
762,267  
779,255  
894,418  
846,999  
871,442  
15,311  
16,099  
30,105  
49,202  
28,198  
0  
0  
0  
0  
0  
379,000  
366,286  
442,650  
389,662  
437,306  
351,851  
372,027  
402,036  
394,888  
385,718  
16,106  
24,843  
19,627  
13,247  
20,220  
776,195  
820,082  
771,177  
784,239  
767,359  
780  
780  
780  
780  
6,780  
718,809  
739,256  
697,333  
726,022  
705,872  
0  
0  
0  
0  
0  
29,716  
29,792  
21,352  
821  
180  
950  
39,754  
42,754  
46,882  
46,882  
25,940  
10,500  
8,959  
9,734  
7,644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,538,463  
1,599,337  
1,665,595  
1,631,238  
1,638,801  
1,254,969  
1,300,422  
1,370,294  
1,328,777  
1,340,233  
819,630  
860,313  
929,081  
887,564  
882,450  
435,340  
440,109  
441,213  
441,213  
457,783  
281,101  
298,915  
295,301  
302,461  
298,568  
281,101  
298,915  
295,301  
302,461  
298,568  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
2,393  
0  
0  
0  
0