Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
1,638,801  
 
 
 
 
871,442  
 
 
 
 
28,198  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
437,306  
 
 
 
 
385,718  
 
 
 
 
20,220  
 
 
 
 
767,359  
 
 
 
 
6,780  
 
 
 
 
705,872  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
180  
 
 
 
 
46,882  
 
 
 
 
7,644  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
1,638,801  
 
 
 
 
1,340,233  
 
 
 
 
882,450  
 
 
 
 
457,783  
 
 
 
 
298,568  
 
 
 
 
298,568  
 
 
 
 
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
 
0