Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,545,425  
1,538,463  
1,599,337  
1,665,595  
1,631,238  
789,479  
762,267  
779,255  
894,418  
846,999  
12,390  
15,311  
16,099  
30,105  
49,202  
0  
0  
0  
0  
0  
395,952  
379,000  
366,286  
442,650  
389,662  
364,684  
351,851  
372,027  
402,036  
394,888  
16,453  
16,106  
24,843  
19,627  
13,247  
755,945  
776,195  
820,082  
771,177  
784,239  
780  
780  
780  
780  
780  
704,740  
718,809  
739,256  
697,333  
726,022  
0  
0  
0  
0  
0  
29,670  
29,716  
29,792  
21,352  
821  
8,900  
950  
39,754  
42,754  
46,882  
11,855  
25,940  
10,500  
8,959  
9,734  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,545,425  
1,538,463  
1,599,337  
1,665,595  
1,631,238  
1,279,067  
1,254,969  
1,300,422  
1,370,294  
1,328,777  
873,066  
819,630  
860,313  
929,081  
887,564  
406,001  
435,340  
440,109  
441,213  
441,213  
266,358  
281,101  
298,915  
295,301  
302,461  
266,358  
281,101  
298,915  
295,301  
302,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
2,393  
0  
0  
0