Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,599,337  
1,665,595  
1,655,517  
1,638,801  
 
779,255  
894,418  
880,445  
871,442  
 
16,099  
30,105  
48,827  
28,198  
 
0  
0  
0  
0  
 
366,286  
442,650  
416,157  
437,306  
 
372,027  
402,036  
394,464  
385,718  
 
24,843  
19,627  
20,998  
20,220  
 
820,082  
771,177  
775,071  
767,359  
 
780  
780  
780  
6,780  
 
739,256  
697,333  
724,919  
705,872  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,792  
21,352  
821  
180  
 
39,754  
42,754  
46,882  
46,882  
 
10,500  
8,959  
1,669  
7,644  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,599,337  
1,665,595  
1,660,133  
1,638,801  
 
1,300,422  
1,370,294  
1,357,839  
1,340,233  
 
860,313  
929,081  
834,041  
882,450  
 
440,109  
441,213  
523,798  
457,783  
 
298,915  
295,301  
302,294  
298,568  
 
298,915  
295,301  
302,294  
298,568  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0