Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
779,872  
804,622  
823,104  
881,162  
940,587  
695,391  
599,524  
736,119  
793,808  
845,247  
26,000  
11,031  
21,213  
34,920  
39,563  
0  
0  
0  
285  
3,178  
308,380  
306,180  
316,888  
391,719  
361,144  
347,494  
265,337  
378,503  
347,857  
415,316  
13,516  
16,977  
19,515  
19,026  
26,045  
84,482  
205,097  
86,985  
87,354  
95,340  
2,045  
2,029  
2,105  
2,237  
2,243  
54,469  
55,710  
58,263  
60,918  
59,769  
0  
0  
0  
0  
0  
8,416  
129,216  
2,443  
2,028  
13,015  
4,894  
6,445  
11,430  
11,430  
11,430  
14,658  
11,696  
12,744  
10,741  
8,883  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
779,872  
804,622  
823,104  
881,162  
940,587  
587,593  
612,144  
612,819  
668,469  
723,493  
529,728  
556,123  
493,201  
533,352  
574,403  
57,865  
56,021  
119,618  
135,117  
149,090  
192,279  
192,478  
210,285  
212,693  
217,094  
192,279  
192,478  
210,285  
212,693  
217,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0