Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
689,878  
696,263  
738,080  
779,872  
804,622  
483,044  
506,948  
661,692  
695,391  
599,524  
7,164  
18,729  
37,592  
26,000  
11,031  
0  
0  
0  
0  
0  
298,885  
299,038  
322,761  
308,380  
306,180  
170,921  
182,336  
297,091  
347,494  
265,337  
6,074  
6,846  
4,248  
13,516  
16,977  
206,834  
189,315  
76,388  
84,482  
205,097  
1,621  
1,199  
1,012  
2,045  
2,029  
48,332  
50,587  
53,023  
54,469  
55,710  
0  
0  
0  
0  
0  
143,174  
122,360  
8,918  
8,416  
129,216  
1,232  
1,232  
3,492  
4,894  
6,445  
12,475  
13,937  
9,944  
14,658  
11,696  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
689,878  
696,263  
738,080  
779,872  
804,622  
482,152  
488,336  
532,228  
587,593  
612,144  
439,243  
440,007  
491,737  
529,728  
556,123  
42,910  
48,329  
40,491  
57,865  
56,021  
207,725  
207,928  
205,853  
192,279  
192,478  
207,725  
207,928  
205,853  
192,279  
192,478  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0