Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
881,162  
940,587  
919,738  
837,402  
903,385  
793,808  
845,247  
834,848  
745,995  
808,894  
34,920  
39,563  
84,313  
49,367  
76,172  
285  
3,178  
178  
178  
178  
391,719  
361,144  
353,560  
297,545  
320,539  
347,857  
415,316  
379,219  
382,120  
390,588  
19,026  
26,045  
17,577  
16,785  
21,417  
87,354  
95,340  
84,890  
91,408  
94,491  
2,237  
2,243  
2,028  
1,041  
1,035  
60,918  
59,769  
58,830  
61,625  
64,665  
0  
0  
0  
0  
0  
2,028  
13,015  
9,537  
12,474  
11,405  
11,430  
11,430  
11,430  
11,430  
13,482  
10,741  
8,883  
3,065  
4,837  
3,904  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
881,162  
940,587  
919,738  
837,402  
903,385  
668,469  
723,493  
703,796  
623,975  
690,234  
533,352  
574,403  
607,340  
465,794  
521,119  
135,117  
149,090  
96,456  
158,181  
169,115  
212,693  
217,094  
215,942  
213,427  
213,151  
212,693  
217,094  
215,942  
213,427  
213,151  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0