Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
653,786  
692,025  
676,881  
696,263  
738,080  
589,530  
626,259  
611,218  
506,948  
661,692  
14,843  
8,385  
7,164  
18,729  
37,592  
0  
0  
0  
0  
0  
323,337  
312,661  
285,959  
299,038  
322,761  
247,296  
300,759  
312,335  
182,336  
297,091  
4,055  
4,454  
5,760  
6,846  
4,248  
64,255  
65,766  
65,663  
189,315  
76,388  
2,111  
1,573  
1,551  
1,199  
1,012  
48,332  
45,996  
48,332  
50,587  
53,023  
0  
0  
0  
0  
0  
2,118  
2,712  
2,073  
122,360  
8,918  
893  
893  
1,232  
1,232  
3,492  
10,802  
14,593  
12,475  
13,937  
9,944  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
653,786  
692,025  
676,881  
696,263  
738,080  
446,042  
486,513  
471,584  
488,336  
532,228  
400,047  
437,699  
422,625  
440,007  
491,737  
45,995  
48,814  
48,959  
48,329  
40,491  
207,743  
205,512  
205,297  
207,928  
205,853  
207,743  
205,512  
205,297  
207,928  
205,853  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0