Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
804,622  
823,104  
881,162  
940,587  
919,738  
599,524  
736,119  
793,808  
845,247  
834,848  
11,031  
21,213  
34,920  
39,563  
84,313  
0  
0  
285  
3,178  
178  
306,180  
316,888  
391,719  
361,144  
353,560  
265,337  
378,503  
347,857  
415,316  
379,219  
16,977  
19,515  
19,026  
26,045  
17,577  
205,097  
86,985  
87,354  
95,340  
84,890  
2,029  
2,105  
2,237  
2,243  
2,028  
55,710  
58,263  
60,918  
59,769  
58,830  
0  
0  
0  
0  
0  
129,216  
2,443  
2,028  
13,015  
9,537  
6,445  
11,430  
11,430  
11,430  
11,430  
11,696  
12,744  
10,741  
8,883  
3,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
804,622  
823,104  
881,162  
940,587  
919,738  
612,144  
612,819  
668,469  
723,493  
703,796  
556,123  
493,201  
533,352  
574,403  
607,340  
56,021  
119,618  
135,117  
149,090  
96,456  
192,478  
210,285  
212,693  
217,094  
215,942  
192,478  
210,285  
212,693  
217,094  
215,942  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0