Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
940,587  
919,738  
837,402  
903,385  
886,053  
845,247  
834,848  
745,995  
808,894  
793,768  
39,563  
84,313  
49,367  
76,172  
26,140  
3,178  
178  
178  
178  
226  
361,144  
353,560  
297,545  
320,539  
321,074  
415,316  
379,219  
382,120  
390,588  
420,970  
26,045  
17,577  
16,785  
21,417  
25,359  
95,340  
84,890  
91,408  
94,491  
92,285  
2,243  
2,028  
1,041  
1,035  
2,011  
59,769  
58,830  
61,625  
64,665  
60,885  
0  
0  
0  
0  
0  
13,015  
9,537  
12,474  
11,405  
9,091  
11,430  
11,430  
11,430  
13,482  
13,486  
8,883  
3,065  
4,837  
3,904  
6,813  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
940,587  
919,738  
837,402  
903,385  
886,053  
723,493  
703,796  
623,975  
690,234  
665,142  
574,403  
607,340  
465,794  
521,119  
511,220  
149,090  
96,456  
158,181  
169,115  
153,922  
217,094  
215,942  
213,427  
213,151  
220,912  
217,094  
215,942  
213,427  
213,151  
220,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0