Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
692,025  
676,881  
696,263  
738,080  
779,872  
626,259  
611,218  
506,948  
661,692  
695,391  
8,385  
7,164  
18,729  
37,592  
26,000  
0  
0  
0  
0  
0  
312,661  
285,959  
299,038  
322,761  
308,380  
300,759  
312,335  
182,336  
297,091  
347,494  
4,454  
5,760  
6,846  
4,248  
13,516  
65,766  
65,663  
189,315  
76,388  
84,482  
1,573  
1,551  
1,199  
1,012  
2,045  
45,996  
48,332  
50,587  
53,023  
54,469  
0  
0  
0  
0  
0  
2,712  
2,073  
122,360  
8,918  
8,416  
893  
1,232  
1,232  
3,492  
4,894  
14,593  
12,475  
13,937  
9,944  
14,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
692,025  
676,881  
696,263  
738,080  
779,872  
486,513  
471,584  
488,336  
532,228  
587,593  
437,699  
422,625  
440,007  
491,737  
529,728  
48,814  
48,959  
48,329  
40,491  
57,865  
205,512  
205,297  
207,928  
205,853  
192,279  
205,512  
205,297  
207,928  
205,853  
192,279  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0