Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
623,168  
653,786  
692,025  
676,881  
696,263  
560,190  
589,530  
626,259  
611,218  
506,948  
8,235  
14,843  
8,385  
7,164  
18,729  
0  
0  
0  
0  
0  
290,779  
323,337  
312,661  
285,959  
299,038  
255,214  
247,296  
300,759  
312,335  
182,336  
5,962  
4,055  
4,454  
5,760  
6,846  
62,977  
64,255  
65,766  
65,663  
189,315  
2,098  
2,111  
1,573  
1,551  
1,199  
46,206  
48,332  
45,996  
48,332  
50,587  
0  
0  
0  
0  
0  
1,235  
2,118  
2,712  
2,073  
122,360  
893  
893  
893  
1,232  
1,232  
12,546  
10,802  
14,593  
12,475  
13,937  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
623,168  
653,786  
692,025  
676,881  
696,263  
415,180  
446,042  
486,513  
471,584  
488,336  
371,473  
400,047  
437,699  
422,625  
440,007  
43,708  
45,995  
48,814  
48,959  
48,329  
207,987  
207,743  
205,512  
205,297  
207,928  
207,987  
207,743  
205,512  
205,297  
207,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0