Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
738,080  
779,872  
804,622  
823,104  
881,162  
661,692  
695,391  
599,524  
736,119  
793,808  
37,592  
26,000  
11,031  
21,213  
34,920  
0  
0  
0  
0  
285  
322,761  
308,380  
306,180  
316,888  
391,719  
297,091  
347,494  
265,337  
378,503  
347,857  
4,248  
13,516  
16,977  
19,515  
19,026  
76,388  
84,482  
205,097  
86,985  
87,354  
1,012  
2,045  
2,029  
2,105  
2,237  
53,023  
54,469  
55,710  
58,263  
60,918  
0  
0  
0  
0  
0  
8,918  
8,416  
129,216  
2,443  
2,028  
3,492  
4,894  
6,445  
11,430  
11,430  
9,944  
14,658  
11,696  
12,744  
10,741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
738,080  
779,872  
804,622  
823,104  
881,162  
532,228  
587,593  
612,144  
612,819  
668,469  
491,737  
529,728  
556,123  
493,201  
533,352  
40,491  
57,865  
56,021  
119,618  
135,117  
205,853  
192,279  
192,478  
210,285  
212,693  
205,853  
192,279  
192,478  
210,285  
212,693  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0