Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,482  
198,087  
216,829  
226,917  
240,674  
187,485  
175,257  
197,067  
206,592  
209,475  
701  
1,202  
2,515  
1,511  
1,069  
6,170  
390  
2,106  
2,694  
2,954  
90,195  
79,466  
100,554  
99,839  
86,323  
71,580  
80,458  
74,282  
84,293  
105,655  
18,839  
13,740  
17,611  
18,255  
13,474  
19,997  
22,830  
19,762  
20,326  
31,199  
0  
0  
0  
0  
0  
11,517  
13,647  
13,603  
14,012  
21,966  
0  
0  
0  
0  
0  
1,803  
 
 
 
 
5,630  
8,630  
5,630  
5,630  
5,630  
1,047  
553  
529  
684  
3,603  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,482  
198,087  
216,829  
226,917  
240,674  
231,335  
228,849  
228,501  
232,330  
221,554  
212,924  
227,699  
228,501  
232,330  
217,704  
18,411  
1,150  
0  
0  
3,850  
-23,853  
-11,244  
6,392  
12,651  
30,649  
-23,853  
-11,244  
6,392  
12,651  
30,649  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
-19,517  
-18,063  
-18,063  
-11,529