Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (SCY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,154,746  
1,218,370  
1,161,973  
1,047,183  
1,173,491  
610,511  
663,198  
610,694  
487,661  
630,410  
262,542  
173,421  
150,006  
55,578  
158,145  
0  
0  
0  
0  
0  
40,478  
71,306  
140,350  
161,696  
236,411  
300,741  
411,045  
315,707  
262,319  
231,451  
6,751  
7,427  
4,631  
8,068  
4,403  
544,234  
555,172  
551,279  
559,522  
543,082  
0  
0  
0  
0  
0  
279,946  
255,580  
265,898  
274,153  
284,266  
0  
0  
0  
0  
0  
95,926  
126,030  
111,818  
111,806  
96,550  
168,363  
173,563  
173,563  
173,563  
162,226  
0  
0  
0  
0  
40  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,154,746  
1,218,370  
1,161,973  
1,047,183  
1,173,491  
319,654  
402,607  
336,354  
176,804  
303,866  
319,654  
402,607  
336,354  
176,804  
303,866  
0  
0  
0  
0  
0  
835,092  
815,763  
825,619  
870,379  
869,625  
835,092  
815,763  
825,619  
870,379  
869,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0