Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (SCY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,161,932  
1,047,183  
1,173,491  
1,160,199  
990,776  
610,653  
487,661  
630,410  
592,580  
416,631  
149,825  
55,578  
158,145  
201,605  
105,321  
0  
0  
0  
0  
0  
140,185  
161,696  
236,411  
73,053  
74,355  
315,707  
262,319  
231,451  
307,800  
222,278  
4,936  
8,068  
4,403  
10,122  
14,677  
551,279  
559,522  
543,082  
567,619  
574,145  
0  
0  
0  
0  
0  
265,898  
274,153  
284,266  
294,768  
299,954  
0  
0  
0  
0  
0  
111,818  
111,806  
96,550  
95,185  
96,525  
173,563  
173,563  
162,226  
177,626  
177,626  
0  
0  
40  
40  
40  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,161,932  
1,047,183  
1,173,491  
1,160,199  
990,776  
336,354  
176,804  
303,866  
311,373  
198,873  
336,354  
176,804  
303,866  
311,373  
198,873  
0  
0  
0  
0  
0  
825,578  
870,379  
869,625  
848,826  
791,903  
825,578  
870,379  
869,625  
848,826  
791,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0