Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (SCY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,218,370  
1,161,973  
1,047,183  
1,173,491  
1,160,199  
663,198  
610,694  
487,661  
630,410  
592,580  
173,421  
150,006  
55,578  
158,145  
201,605  
0  
0  
0  
0  
0  
71,306  
140,350  
161,696  
236,411  
73,053  
411,045  
315,707  
262,319  
231,451  
307,800  
7,427  
4,631  
8,068  
4,403  
10,122  
555,172  
551,279  
559,522  
543,082  
567,619  
0  
0  
0  
0  
0  
255,580  
265,898  
274,153  
284,266  
294,768  
0  
0  
0  
0  
0  
126,030  
111,818  
111,806  
96,550  
95,185  
173,563  
173,563  
173,563  
162,226  
177,626  
0  
0  
0  
40  
40  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,218,370  
1,161,973  
1,047,183  
1,173,491  
1,160,199  
402,607  
336,354  
176,804  
303,866  
311,373  
402,607  
336,354  
176,804  
303,866  
311,373  
0  
0  
0  
0  
0  
815,763  
825,619  
870,379  
869,625  
848,826  
815,763  
825,619  
870,379  
869,625  
848,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0