Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
916,579  
982,701  
1,014,097  
923,606  
989,633  
213,881  
266,860  
285,024  
181,373  
236,247  
47,321  
41,446  
147,182  
31,195  
47,314  
30,000  
30,000  
68,000  
78,000  
124,000  
133,180  
192,785  
67,000  
69,631  
63,309  
2  
5  
3  
4  
6  
3,378  
2,625  
2,839  
2,544  
1,619  
702,698  
715,841  
729,073  
742,234  
753,386  
21  
21  
221  
221  
221  
535,515  
546,852  
557,412  
569,215  
578,421  
100,471  
102,165  
103,860  
105,554  
100,497  
186  
56  
630  
56  
6,808  
0  
0  
0  
0  
0  
66,505  
66,746  
66,950  
67,187  
67,439  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
916,579  
982,701  
1,014,097  
923,606  
989,633  
99,357  
84,639  
224,336  
68,059  
75,219  
87,312  
70,933  
209,125  
46,022  
54,388  
12,045  
13,706  
15,211  
22,036  
20,831  
817,222  
898,062  
789,761  
855,548  
914,414  
817,222  
898,062  
789,761  
855,548  
914,414  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0