Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,014,097  
923,606  
989,633  
904,718  
870,606  
285,024  
181,373  
236,247  
138,700  
89,632  
132,182  
31,195  
47,314  
83,078  
35,751  
83,000  
78,000  
124,000  
0  
0  
67,000  
69,631  
63,309  
53,058  
51,142  
3  
4  
6  
-2  
2  
2,839  
2,544  
1,619  
2,566  
2,737  
729,073  
742,234  
753,386  
766,019  
780,974  
221  
221  
221  
251  
3,494  
557,412  
569,215  
578,421  
589,888  
601,941  
103,860  
105,554  
100,497  
102,147  
103,797  
630  
56  
6,808  
6,808  
4,170  
0  
0  
0  
0  
0  
66,950  
67,187  
67,439  
66,925  
67,573  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,014,097  
923,606  
989,633  
904,718  
870,606  
224,336  
68,059  
75,219  
71,294  
161,998  
209,125  
46,022  
54,388  
43,876  
65,855  
15,211  
22,036  
20,831  
27,418  
96,143  
789,761  
855,548  
914,414  
833,424  
708,608  
789,761  
855,548  
914,414  
833,424  
708,608  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0