Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
982,701  
1,014,097  
923,606  
989,633  
904,718  
266,860  
285,024  
181,373  
236,247  
138,700  
41,446  
147,182  
31,195  
47,314  
83,078  
30,000  
68,000  
78,000  
124,000  
0  
192,785  
67,000  
69,631  
63,309  
53,058  
5  
3  
4  
6  
-2  
2,625  
2,839  
2,544  
1,619  
2,566  
715,841  
729,073  
742,234  
753,386  
766,019  
21  
221  
221  
221  
251  
546,852  
557,412  
569,215  
578,421  
589,888  
102,165  
103,860  
105,554  
100,497  
102,147  
56  
630  
56  
6,808  
6,808  
0  
0  
0  
0  
0  
66,746  
66,950  
67,187  
67,439  
66,925  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
982,701  
1,014,097  
923,606  
989,633  
904,718  
84,639  
224,336  
68,059  
75,219  
71,294  
70,933  
209,125  
46,022  
54,388  
43,876  
13,706  
15,211  
22,036  
20,831  
27,418  
898,062  
789,761  
855,548  
914,414  
833,424  
898,062  
789,761  
855,548  
914,414  
833,424  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0