Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,545,611  
8,058,173  
7,498,402  
6,798,705  
6,659,939  
7,323,528  
6,636,412  
6,316,745  
5,707,348  
5,581,560  
201,981  
195,661  
450,833  
221,431  
361,527  
101,843  
112,953  
80,437  
44,909  
44,272  
3,195,847  
2,606,259  
2,155,200  
1,830,325  
1,728,332  
3,795,256  
3,692,049  
3,606,250  
3,574,498  
3,417,431  
28,600  
29,489  
24,025  
36,184  
29,999  
1,222,083  
1,421,761  
1,181,657  
1,091,357  
1,078,379  
422,790  
640,336  
255,200  
251,032  
224,034  
128,348  
127,596  
127,947  
9,453  
8,889  
93,893  
94,510  
95,128  
110,471  
115,403  
14,858  
11,214  
8,971  
0  
0  
453,546  
488,532  
655,612  
640,730  
648,437  
108,648  
59,572  
38,800  
79,671  
81,617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,545,611  
8,058,173  
7,498,402  
6,798,705  
6,659,939  
5,336,265  
4,815,261  
4,236,008  
3,539,897  
3,524,353  
4,270,003  
3,908,009  
3,533,300  
2,893,128  
3,089,809  
1,066,262  
907,252  
702,708  
646,769  
434,544  
3,209,345  
3,242,912  
3,262,394  
3,258,809  
3,135,587  
3,209,345  
3,242,912  
3,262,394  
3,258,809  
3,135,587  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0