Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,826,473  
8,545,611  
8,058,173  
7,498,402  
6,798,705  
7,160,346  
7,323,528  
6,636,412  
6,316,745  
5,707,348  
128,314  
201,981  
195,661  
450,833  
221,431  
162,675  
101,843  
112,953  
80,437  
44,909  
2,876,064  
3,195,847  
2,606,259  
2,155,200  
1,830,325  
3,944,893  
3,795,256  
3,692,049  
3,606,250  
3,574,498  
48,400  
28,600  
29,489  
24,025  
36,184  
1,666,127  
1,222,083  
1,421,761  
1,181,657  
1,091,357  
255,729  
422,790  
640,336  
255,200  
251,032  
127,246  
128,348  
127,596  
127,947  
9,453  
176,022  
93,893  
94,510  
95,128  
110,471  
14,785  
14,858  
11,214  
8,971  
0  
958,212  
453,546  
488,532  
655,612  
640,730  
134,135  
108,648  
59,572  
38,800  
79,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,826,473  
8,545,611  
8,058,173  
7,498,402  
6,798,705  
5,504,300  
5,336,265  
4,815,261  
4,236,008  
3,539,897  
4,821,488  
4,270,003  
3,908,009  
3,533,300  
2,893,128  
682,812  
1,066,262  
907,252  
702,708  
646,769  
3,322,173  
3,209,345  
3,242,912  
3,262,394  
3,258,809  
3,322,173  
3,209,345  
3,242,912  
3,262,394  
3,258,809  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0