Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,743,026  
9,554,061  
8,826,473  
8,545,611  
8,058,173  
7,968,248  
7,843,076  
7,160,346  
7,323,528  
6,636,412  
179,688  
104,437  
128,314  
201,981  
195,661  
128,484  
157,484  
162,675  
101,843  
112,953  
3,512,558  
3,502,810  
2,876,064  
3,195,847  
2,606,259  
4,115,896  
4,031,097  
3,944,893  
3,795,256  
3,692,049  
31,622  
47,248  
48,400  
28,600  
29,489  
1,774,778  
1,710,985  
1,666,127  
1,222,083  
1,421,761  
359,499  
356,969  
255,729  
422,790  
640,336  
131,313  
132,829  
127,246  
128,348  
127,596  
133,889  
134,756  
176,022  
93,893  
94,510  
105,336  
15,004  
14,785  
14,858  
11,214  
886,713  
888,056  
958,212  
453,546  
488,532  
158,027  
183,371  
134,135  
108,648  
59,572  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,743,026  
9,554,061  
8,826,473  
8,545,611  
8,058,173  
6,256,256  
6,070,388  
5,504,300  
5,336,265  
4,815,261  
5,743,769  
5,457,126  
4,821,488  
4,270,003  
3,908,009  
512,487  
613,262  
682,812  
1,066,262  
907,252  
3,486,770  
3,483,673  
3,322,173  
3,209,345  
3,242,912  
3,486,770  
3,483,673  
3,322,173  
3,209,345  
3,242,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0