Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,788,400  
10,268,493  
10,183,860  
9,743,026  
9,554,061  
8,547,934  
8,151,138  
8,374,466  
7,968,248  
7,843,076  
158,245  
195,489  
464,818  
179,688  
104,437  
182,730  
129,679  
154,326  
128,484  
157,484  
4,142,394  
3,152,162  
3,226,188  
3,512,558  
3,502,810  
4,008,441  
4,635,353  
4,494,744  
4,115,896  
4,031,097  
56,125  
38,455  
34,389  
31,622  
47,248  
2,240,466  
2,117,355  
1,809,394  
1,774,778  
1,710,985  
245,114  
392,868  
393,528  
359,499  
356,969  
619,163  
219,482  
219,946  
131,313  
132,829  
266,132  
138,740  
141,093  
133,889  
134,756  
20,937  
19,882  
17,062  
105,336  
15,004  
877,038  
905,340  
890,178  
886,713  
888,056  
212,083  
441,043  
147,587  
158,027  
183,371  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,788,400  
10,268,493  
10,183,860  
9,743,026  
9,554,061  
6,280,813  
5,811,899  
5,772,183  
6,256,256  
6,070,388  
5,078,599  
4,961,286  
4,818,075  
5,743,769  
5,457,126  
1,202,214  
850,613  
954,108  
512,487  
613,262  
4,507,587  
4,456,594  
4,411,677  
3,486,770  
3,483,673  
4,507,587  
4,456,594  
4,411,677  
3,486,770  
3,483,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0