Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,498,402  
6,798,705  
6,659,939  
5,766,828  
5,006,752  
6,316,745  
5,707,348  
5,581,560  
4,697,391  
3,961,764  
450,833  
221,431  
361,527  
239,127  
147,069  
80,437  
44,909  
44,272  
53,745  
53,129  
2,155,200  
1,830,325  
1,728,332  
1,566,565  
1,003,599  
3,606,250  
3,574,498  
3,417,431  
2,812,189  
2,735,176  
24,025  
36,184  
29,999  
25,766  
22,791  
1,181,657  
1,091,357  
1,078,379  
1,069,436  
1,044,988  
255,200  
251,032  
224,034  
242,318  
230,950  
127,947  
9,453  
8,889  
6,986  
6,382  
95,128  
110,471  
115,403  
113,743  
113,742  
8,971  
0  
0  
0  
0  
655,612  
640,730  
648,437  
614,057  
611,466  
38,800  
79,671  
81,617  
92,332  
82,447  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,498,402  
6,798,705  
6,659,939  
5,766,828  
5,006,752  
4,236,008  
3,539,897  
3,524,353  
2,713,767  
1,986,079  
3,533,300  
2,893,128  
3,089,809  
2,057,564  
1,524,916  
702,708  
646,769  
434,544  
656,203  
461,163  
3,262,394  
3,258,809  
3,135,587  
3,053,061  
3,020,673  
3,262,394  
3,258,809  
3,135,587  
3,053,061  
3,020,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0