Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,798,705  
6,659,939  
5,766,828  
5,006,752  
5,100,945  
5,707,348  
5,581,560  
4,697,391  
3,961,764  
4,043,316  
221,431  
361,527  
239,127  
147,069  
84,155  
44,909  
44,272  
53,745  
53,129  
42,499  
1,830,325  
1,728,332  
1,566,565  
1,003,599  
1,143,924  
3,574,498  
3,417,431  
2,812,189  
2,735,176  
2,746,459  
36,184  
29,999  
25,766  
22,791  
26,279  
1,091,357  
1,078,379  
1,069,436  
1,044,988  
1,057,630  
251,032  
224,034  
242,318  
230,950  
319,263  
9,453  
8,889  
6,986  
6,382  
6,586  
110,471  
115,403  
113,743  
113,742  
119,441  
0  
0  
0  
0  
33  
640,730  
648,437  
614,057  
611,466  
591,616  
79,671  
81,617  
92,332  
82,447  
20,691  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,798,705  
6,659,939  
5,766,828  
5,006,752  
5,100,945  
3,539,897  
3,524,353  
2,713,767  
1,986,079  
2,348,943  
2,893,128  
3,089,809  
2,057,564  
1,524,916  
1,558,602  
646,769  
434,544  
656,203  
461,163  
790,341  
3,258,809  
3,135,587  
3,053,061  
3,020,673  
2,752,002  
3,258,809  
3,135,587  
3,053,061  
3,020,673  
2,752,002  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0