Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,659,939  
5,766,828  
5,006,752  
5,100,945  
5,414,862  
5,581,560  
4,697,391  
3,961,764  
4,043,316  
4,536,513  
361,527  
239,127  
147,069  
84,155  
507,668  
44,272  
53,745  
53,129  
42,499  
41,904  
1,728,332  
1,566,565  
1,003,599  
1,143,924  
1,430,758  
3,417,431  
2,812,189  
2,735,176  
2,746,459  
2,536,742  
29,999  
25,766  
22,791  
26,279  
19,441  
1,078,379  
1,069,436  
1,044,988  
1,057,630  
878,349  
224,034  
242,318  
230,950  
319,263  
178,149  
8,889  
6,986  
6,382  
6,586  
6,629  
115,403  
113,743  
113,742  
119,441  
120,150  
0  
0  
0  
33  
33  
648,437  
614,057  
611,466  
591,616  
521,065  
81,617  
92,332  
82,447  
20,691  
52,322  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,659,939  
5,766,828  
5,006,752  
5,100,945  
5,414,862  
3,524,353  
2,713,767  
1,986,079  
2,348,943  
2,671,733  
3,089,809  
2,057,564  
1,524,916  
1,558,602  
1,502,491  
434,544  
656,203  
461,163  
790,341  
1,169,241  
3,135,587  
3,053,061  
3,020,673  
2,752,002  
2,743,129  
3,135,587  
3,053,061  
3,020,673  
2,752,002  
2,743,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0