Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,875  
325,187  
312,151  
305,386  
298,654  
78,104  
148,631  
132,642  
122,693  
115,432  
9,308  
2,429  
2,458  
9,444  
13,374  
0  
0  
0  
0  
0  
47,921  
31,403  
25,741  
31,392  
29,511  
20,872  
111,973  
102,057  
80,758  
71,872  
3  
2,827  
2,386  
1,100  
676  
173,771  
176,556  
179,508  
182,692  
183,222  
0  
0  
0  
0  
0  
160,042  
152,958  
156,069  
159,180  
162,334  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,786  
9,451  
9,400  
6,881  
11,730  
11,730  
11,730  
11,730  
11,730  
2,000  
2,081  
2,258  
2,383  
2,277  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,875  
325,187  
312,151  
305,386  
298,654  
81,313  
155,623  
139,376  
129,767  
120,222  
81,313  
145,623  
129,376  
119,767  
100,222  
0  
10,000  
10,000  
10,000  
20,000  
170,562  
169,564  
172,775  
175,619  
178,432  
170,562  
169,564  
172,775  
175,619  
178,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0