Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
288,232  
287,204  
301,566  
301,480  
302,660  
103,181  
98,094  
112,850  
109,018  
107,062  
8,049  
5,358  
3,518  
1,258  
2,190  
0  
0  
0  
0  
0  
45,928  
44,251  
60,810  
58,059  
54,111  
49,197  
48,486  
48,521  
49,702  
50,761  
6  
0  
0  
0  
0  
185,051  
189,110  
188,717  
192,462  
195,598  
0  
0  
0  
0  
0  
174,874  
176,950  
172,491  
176,552  
178,911  
0  
0  
0  
0  
0  
4,059  
5,773  
9,769  
9,377  
9,725  
3,330  
3,330  
3,330  
3,330  
3,330  
2,788  
3,057  
3,127  
3,203  
3,632  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
288,232  
287,204  
301,566  
301,480  
302,660  
104,092  
108,135  
153,815  
173,934  
173,318  
84,092  
83,135  
112,032  
128,510  
127,895  
20,000  
25,000  
41,783  
45,423  
45,423  
184,140  
179,069  
147,751  
127,546  
129,342  
184,140  
179,069  
147,751  
127,546  
129,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0