Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
298,654  
273,798  
288,232  
287,204  
301,566  
115,432  
97,152  
103,181  
98,094  
112,850  
13,374  
5,315  
8,049  
5,358  
3,518  
0  
0  
0  
0  
0  
29,511  
36,144  
45,928  
44,251  
60,810  
71,872  
55,692  
49,197  
48,486  
48,521  
676  
0  
6  
0  
0  
183,222  
176,647  
185,051  
189,110  
188,717  
0  
0  
0  
0  
0  
162,334  
165,480  
174,874  
176,950  
172,491  
0  
0  
0  
0  
0  
6,881  
5,524  
4,059  
5,773  
9,769  
11,730  
3,330  
3,330  
3,330  
3,330  
2,277  
2,313  
2,788  
3,057  
3,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
298,654  
273,798  
288,232  
287,204  
301,566  
120,222  
93,510  
104,092  
108,135  
153,815  
100,222  
73,510  
84,092  
83,135  
112,032  
20,000  
20,000  
20,000  
25,000  
41,783  
178,432  
180,288  
184,140  
179,069  
147,751  
178,432  
180,288  
184,140  
179,069  
147,751  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0