Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,859  
221,663  
224,214  
251,875  
325,187  
48,786  
54,319  
53,581  
78,104  
148,631  
854  
1,223  
1,438  
9,308  
2,429  
0  
0  
0  
0  
0  
33,481  
35,378  
34,049  
47,921  
31,403  
14,451  
17,415  
17,702  
20,872  
111,973  
0  
303  
391  
3  
2,827  
164,073  
167,344  
170,633  
173,771  
176,556  
0  
0  
0  
0  
0  
150,217  
153,606  
156,807  
160,042  
152,958  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,786  
11,800  
11,800  
11,730  
11,730  
11,730  
2,055  
1,938  
2,096  
2,000  
2,081  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,859  
221,663  
224,214  
251,875  
325,187  
54,666  
60,332  
58,625  
81,313  
155,623  
54,666  
60,332  
58,625  
81,313  
145,623  
0  
0  
0  
0  
10,000  
158,193  
161,331  
165,589  
170,562  
169,564  
158,193  
161,331  
165,589  
170,562  
169,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0