Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
273,798  
288,232  
287,204  
301,566  
301,480  
97,152  
103,181  
98,094  
112,850  
109,018  
5,315  
8,049  
5,358  
3,518  
1,258  
0  
0  
0  
0  
0  
36,144  
45,928  
44,251  
60,810  
58,059  
55,692  
49,197  
48,486  
48,521  
49,702  
0  
6  
0  
0  
0  
176,647  
185,051  
189,110  
188,717  
192,462  
0  
0  
0  
0  
0  
165,480  
174,874  
176,950  
172,491  
176,552  
0  
0  
0  
0  
0  
5,524  
4,059  
5,773  
9,769  
9,377  
3,330  
3,330  
3,330  
3,330  
3,330  
2,313  
2,788  
3,057  
3,127  
3,203  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
273,798  
288,232  
287,204  
301,566  
301,480  
93,510  
104,092  
108,135  
153,815  
173,934  
73,510  
84,092  
83,135  
112,032  
128,510  
20,000  
20,000  
25,000  
41,783  
45,423  
180,288  
184,140  
179,069  
147,751  
127,546  
180,288  
184,140  
179,069  
147,751  
127,546  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0