Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
305,386  
298,654  
273,798  
288,232  
287,204  
122,693  
115,432  
97,152  
103,181  
98,094  
9,444  
13,374  
5,315  
8,049  
5,358  
0  
0  
0  
0  
0  
31,392  
29,511  
36,144  
45,928  
44,251  
80,758  
71,872  
55,692  
49,197  
48,486  
1,100  
676  
0  
6  
0  
182,692  
183,222  
176,647  
185,051  
189,110  
0  
0  
0  
0  
0  
159,180  
162,334  
165,480  
174,874  
176,950  
0  
0  
0  
0  
0  
9,400  
6,881  
5,524  
4,059  
5,773  
11,730  
11,730  
3,330  
3,330  
3,330  
2,383  
2,277  
2,313  
2,788  
3,057  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
305,386  
298,654  
273,798  
288,232  
287,204  
129,767  
120,222  
93,510  
104,092  
108,135  
119,767  
100,222  
73,510  
84,092  
83,135  
10,000  
20,000  
20,000  
20,000  
25,000  
175,619  
178,432  
180,288  
184,140  
179,069  
175,619  
178,432  
180,288  
184,140  
179,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0