Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,187  
312,151  
305,386  
298,654  
273,798  
148,631  
132,642  
122,693  
115,432  
97,152  
2,429  
2,458  
9,444  
13,374  
5,315  
0  
0  
0  
0  
0  
31,403  
25,741  
31,392  
29,511  
36,144  
111,973  
102,057  
80,758  
71,872  
55,692  
2,827  
2,386  
1,100  
676  
0  
176,556  
179,508  
182,692  
183,222  
176,647  
0  
0  
0  
0  
0  
152,958  
156,069  
159,180  
162,334  
165,480  
0  
0  
0  
0  
0  
9,786  
9,451  
9,400  
6,881  
5,524  
11,730  
11,730  
11,730  
11,730  
3,330  
2,081  
2,258  
2,383  
2,277  
2,313  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,187  
312,151  
305,386  
298,654  
273,798  
155,623  
139,376  
129,767  
120,222  
93,510  
145,623  
129,376  
119,767  
100,222  
73,510  
10,000  
10,000  
10,000  
20,000  
20,000  
169,564  
172,775  
175,619  
178,432  
180,288  
169,564  
172,775  
175,619  
178,432  
180,288  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0