Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,214  
251,875  
325,187  
312,151  
305,386  
53,581  
78,104  
148,631  
132,642  
122,693  
1,438  
9,308  
2,429  
2,458  
9,444  
0  
0  
0  
0  
0  
34,049  
47,921  
31,403  
25,741  
31,392  
17,702  
20,872  
111,973  
102,057  
80,758  
391  
3  
2,827  
2,386  
1,100  
170,633  
173,771  
176,556  
179,508  
182,692  
0  
0  
0  
0  
0  
156,807  
160,042  
152,958  
156,069  
159,180  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,786  
9,451  
9,400  
11,730  
11,730  
11,730  
11,730  
11,730  
2,096  
2,000  
2,081  
2,258  
2,383  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,214  
251,875  
325,187  
312,151  
305,386  
58,625  
81,313  
155,623  
139,376  
129,767  
58,625  
81,313  
145,623  
129,376  
119,767  
0  
0  
10,000  
10,000  
10,000  
165,589  
170,562  
169,564  
172,775  
175,619  
165,589  
170,562  
169,564  
172,775  
175,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0