Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,151  
305,386  
298,654  
273,798  
288,232  
132,642  
122,693  
115,432  
97,152  
103,181  
2,458  
9,444  
13,374  
5,315  
8,049  
0  
0  
0  
0  
0  
25,741  
31,392  
29,511  
36,144  
45,928  
102,057  
80,758  
71,872  
55,692  
49,197  
2,386  
1,100  
676  
0  
6  
179,508  
182,692  
183,222  
176,647  
185,051  
0  
0  
0  
0  
0  
156,069  
159,180  
162,334  
165,480  
174,874  
0  
0  
0  
0  
0  
9,451  
9,400  
6,881  
5,524  
4,059  
11,730  
11,730  
11,730  
3,330  
3,330  
2,258  
2,383  
2,277  
2,313  
2,788  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,151  
305,386  
298,654  
273,798  
288,232  
139,376  
129,767  
120,222  
93,510  
104,092  
129,376  
119,767  
100,222  
73,510  
84,092  
10,000  
10,000  
20,000  
20,000  
20,000  
172,775  
175,619  
178,432  
180,288  
184,140  
172,775  
175,619  
178,432  
180,288  
184,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0