Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
220,475  
215,141  
212,859  
221,663  
224,214  
59,428  
53,184  
48,786  
54,319  
53,581  
6,633  
1,267  
854  
1,223  
1,438  
0  
0  
0  
0  
0  
38,241  
38,189  
33,481  
35,378  
34,049  
14,179  
13,609  
14,451  
17,415  
17,702  
375  
119  
0  
303  
391  
161,047  
161,957  
164,073  
167,344  
170,633  
0  
0  
0  
0  
0  
146,523  
148,351  
150,217  
153,606  
156,807  
0  
0  
0  
0  
0  
506  
0  
0  
0  
0  
11,800  
11,800  
11,800  
11,800  
11,730  
2,218  
1,806  
2,055  
1,938  
2,096  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
220,475  
215,141  
212,859  
221,663  
224,214  
67,172  
60,554  
54,666  
60,332  
58,625  
67,172  
60,554  
54,666  
60,332  
58,625  
0  
0  
0  
0  
0  
153,303  
154,586  
158,193  
161,331  
165,589  
153,303  
154,586  
158,193  
161,331  
165,589  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0