Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
997,561  
953,188  
681,519  
591,240  
572,406  
232,427  
273,255  
78,686  
145,076  
187,034  
607  
121  
193  
6,800  
121  
0  
0  
0  
0  
0  
165,194  
138,278  
42,401  
102,053  
167,107  
33,346  
98,006  
15,944  
26,999  
15,722  
33,279  
36,851  
20,147  
9,224  
4,084  
765,134  
679,932  
602,833  
446,164  
385,372  
18,310  
44,746  
29,259  
0  
0  
333,411  
339,302  
344,143  
351,410  
344,715  
0  
0  
0  
0  
0  
393,409  
276,700  
208,646  
75,893  
21,179  
20,005  
19,185  
19,185  
18,861  
19,479  
0  
0  
1,600  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
997,561  
953,188  
681,519  
591,240  
572,406  
726,339  
726,165  
443,028  
339,818  
303,616  
214,089  
559,963  
369,558  
237,335  
216,136  
512,250  
166,202  
73,471  
102,483  
87,480  
271,222  
227,022  
238,491  
251,422  
268,790  
271,222  
227,022  
238,491  
251,422  
268,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0