Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
953,188  
681,519  
591,240  
572,406  
518,779  
273,255  
78,686  
145,076  
187,034  
148,072  
121  
193  
6,800  
121  
994  
0  
0  
0  
0  
4,500  
138,278  
42,401  
102,053  
167,107  
126,849  
98,006  
15,944  
26,999  
15,722  
13,732  
36,851  
20,147  
9,224  
4,084  
1,997  
679,932  
602,833  
446,164  
385,372  
370,707  
44,746  
29,259  
0  
0  
0  
339,302  
344,143  
351,410  
344,715  
349,950  
0  
0  
0  
0  
0  
276,700  
208,646  
75,893  
21,179  
1,278  
19,185  
19,185  
18,861  
19,479  
19,479  
0  
1,600  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
953,188  
681,519  
591,240  
572,406  
518,779  
726,165  
443,028  
339,818  
303,616  
246,268  
559,963  
369,558  
237,335  
216,136  
159,975  
166,202  
73,471  
102,483  
87,480  
86,294  
227,022  
238,491  
251,422  
268,790  
272,511  
227,022  
238,491  
251,422  
268,790  
272,511  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0