Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
683,121  
591,240  
572,406  
518,779  
516,464  
60,841  
145,076  
187,034  
148,072  
145,500  
193  
6,800  
121  
994  
218  
0  
0  
0  
4,500  
0  
24,144  
102,053  
167,107  
126,849  
122,863  
15,944  
26,999  
15,722  
13,732  
18,325  
20,560  
9,224  
4,084  
1,997  
4,094  
622,280  
446,164  
385,372  
370,707  
370,965  
49,297  
0  
0  
0  
0  
345,506  
351,410  
344,715  
349,950  
350,554  
0  
0  
0  
0  
0  
208,617  
75,893  
21,179  
1,278  
932  
18,861  
18,861  
19,479  
19,479  
19,479  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
683,121  
591,240  
572,406  
518,779  
516,464  
439,383  
339,818  
303,616  
246,268  
238,671  
346,803  
237,335  
216,136  
159,975  
152,378  
92,581  
102,483  
87,480  
86,294  
86,294  
243,738  
251,422  
268,790  
272,511  
277,793  
243,738  
251,422  
268,790  
272,511  
277,793  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0