Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
591,240  
572,406  
518,779  
516,464  
519,949  
145,076  
187,034  
148,072  
145,500  
142,503  
6,800  
121  
994  
218  
398  
0  
0  
4,500  
0  
0  
102,053  
167,107  
126,849  
122,863  
115,161  
26,999  
15,722  
13,732  
18,325  
20,648  
9,224  
4,084  
1,997  
4,094  
6,296  
446,164  
385,372  
370,707  
370,965  
377,447  
0  
0  
0  
0  
0  
351,410  
344,715  
349,950  
350,554  
352,229  
0  
0  
0  
0  
0  
75,893  
21,179  
1,278  
932  
0  
18,861  
19,479  
19,479  
19,479  
25,218  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
591,240  
572,406  
518,779  
516,464  
519,949  
339,818  
303,616  
246,268  
238,671  
254,091  
237,335  
216,136  
159,975  
152,378  
148,592  
102,483  
87,480  
86,294  
86,294  
105,499  
251,422  
268,790  
272,511  
277,793  
265,859  
251,422  
268,790  
272,511  
277,793  
265,859  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0