Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,127,691  
997,561  
953,188  
681,519  
591,240  
239,346  
232,427  
273,255  
78,686  
145,076  
792  
607  
121  
193  
6,800  
0  
0  
0  
0  
0  
141,528  
165,194  
138,278  
42,401  
102,053  
51,143  
33,346  
98,006  
15,944  
26,999  
45,882  
33,279  
36,851  
20,147  
9,224  
888,345  
765,134  
679,932  
602,833  
446,164  
18,302  
18,310  
44,746  
29,259  
0  
324,044  
333,411  
339,302  
344,143  
351,410  
0  
0  
0  
0  
0  
526,173  
393,409  
276,700  
208,646  
75,893  
19,826  
20,005  
19,185  
19,185  
18,861  
0  
0  
0  
1,600  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,127,691  
997,561  
953,188  
681,519  
591,240  
861,646  
726,339  
726,165  
443,028  
339,818  
338,323  
214,089  
559,963  
369,558  
237,335  
523,323  
512,250  
166,202  
73,471  
102,483  
266,045  
271,222  
227,022  
238,491  
251,422  
266,045  
271,222  
227,022  
238,491  
251,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0