Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,325,679  
1,295,009  
1,268,683  
1,127,691  
997,561  
311,644  
370,724  
345,767  
239,346  
232,427  
1,608  
2,997  
513  
792  
607  
0  
0  
0  
0  
0  
218,486  
271,407  
248,932  
141,528  
165,194  
46,852  
52,054  
51,658  
51,143  
33,346  
44,697  
44,266  
44,663  
45,882  
33,279  
1,014,035  
924,284  
922,917  
888,345  
765,134  
110,627  
18,302  
7,473  
18,302  
18,310  
869,655  
880,960  
893,789  
324,044  
333,411  
0  
0  
0  
0  
0  
14,220  
5,490  
1,372  
526,173  
393,409  
19,533  
19,533  
19,538  
19,826  
20,005  
0  
0  
744  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,325,679  
1,295,009  
1,268,683  
1,127,691  
997,561  
867,290  
1,018,246  
992,845  
861,646  
726,339  
339,541  
335,306  
312,477  
338,323  
214,089  
527,749  
682,940  
680,367  
523,323  
512,250  
458,389  
276,763  
275,838  
266,045  
271,222  
458,389  
276,763  
275,838  
266,045  
271,222  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0