Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
572,406  
518,779  
516,464  
519,949  
519,840  
187,034  
148,072  
145,500  
142,503  
134,558  
121  
994  
218  
398  
1,015  
0  
4,500  
0  
0  
0  
167,107  
126,849  
122,863  
115,161  
105,712  
15,722  
13,732  
18,325  
20,648  
20,214  
4,084  
1,997  
4,094  
6,296  
7,618  
385,372  
370,707  
370,965  
377,447  
385,282  
0  
0  
0  
0  
0  
344,715  
349,950  
350,554  
352,229  
357,508  
0  
0  
0  
0  
0  
21,179  
1,278  
932  
0  
0  
19,479  
19,479  
19,479  
25,218  
27,775  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
572,406  
518,779  
516,464  
519,949  
519,840  
303,616  
246,268  
238,671  
254,091  
237,434  
216,136  
159,975  
152,378  
148,592  
97,197  
87,480  
86,294  
86,294  
105,499  
140,237  
268,790  
272,511  
277,793  
265,859  
282,407  
268,790  
272,511  
277,793  
265,859  
282,407  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0