Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
757,922  
585,923  
566,512  
448,737  
402,243  
630,771  
459,299  
434,515  
340,052  
314,238  
98,943  
15,192  
59,402  
2,488  
8,262  
20,250  
20,250  
20,250  
20,250  
20,250  
247,734  
191,216  
171,670  
166,511  
111,650  
252,178  
220,631  
175,238  
146,194  
166,856  
11,667  
12,010  
7,956  
4,609  
7,219  
127,151  
126,623  
131,997  
108,685  
88,005  
444  
396  
396  
396  
307  
122,529  
120,287  
122,937  
96,430  
81,686  
0  
0  
0  
0  
0  
351  
0  
1,214  
3,527  
1,214  
0  
0  
0  
0  
0  
3,828  
5,941  
7,451  
8,333  
4,798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
757,922  
585,923  
566,512  
448,737  
402,243  
631,588  
462,503  
439,297  
319,544  
275,421  
588,618  
421,951  
400,281  
280,254  
251,244  
42,970  
40,552  
39,016  
39,291  
24,178  
126,334  
123,419  
127,215  
129,193  
126,821  
126,334  
123,419  
127,215  
129,193  
126,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0