Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
803,446  
756,938  
745,296  
735,291  
758,718  
630,271  
581,919  
576,284  
591,495  
611,570  
49,695  
15,452  
32,167  
14,451  
98,943  
991  
250  
250  
250  
250  
204,798  
243,629  
297,995  
224,947  
245,307  
359,654  
312,311  
239,753  
331,054  
255,404  
15,133  
10,277  
6,118  
20,793  
11,667  
173,176  
175,019  
169,012  
143,796  
147,148  
148  
148  
151  
144  
440  
151,706  
142,638  
146,817  
120,383  
122,529  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,158  
0  
44  
351  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
1,322  
1,076  
2,044  
3,226  
3,828  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
803,446  
756,938  
745,296  
735,291  
758,718  
662,239  
616,597  
608,451  
604,876  
632,790  
614,331  
578,208  
568,377  
559,066  
588,000  
47,908  
38,389  
40,075  
45,810  
44,790  
141,207  
140,341  
136,844  
130,416  
125,928  
141,207  
140,341  
136,844  
130,416  
125,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0