Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
803,446  
756,938  
745,296  
735,291  
 
630,271  
581,919  
576,284  
591,495  
 
49,695  
15,452  
32,167  
14,451  
 
991  
250  
250  
250  
 
204,798  
243,629  
297,995  
224,947  
 
359,654  
312,311  
239,753  
331,054  
 
15,133  
10,277  
6,118  
20,793  
 
173,176  
175,019  
169,012  
143,796  
 
148  
148  
151  
144  
 
151,706  
142,638  
146,817  
120,383  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
11,158  
0  
44  
 
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
 
1,322  
1,076  
2,044  
3,226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
803,446  
756,938  
745,296  
735,291  
 
662,239  
616,597  
608,451  
604,876  
 
614,331  
578,208  
568,377  
559,066  
 
47,908  
38,389  
40,075  
45,810  
 
141,207  
140,341  
136,844  
130,416  
 
141,207  
140,341  
136,844  
130,416  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0