Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
735,291  
758,718  
585,923  
566,512  
448,737  
591,495  
611,570  
459,299  
434,515  
340,052  
14,451  
98,943  
15,192  
59,402  
2,488  
250  
250  
20,250  
20,250  
20,250  
224,947  
245,307  
191,216  
171,670  
166,511  
331,054  
255,404  
220,631  
175,238  
146,194  
20,793  
11,667  
12,010  
7,956  
4,609  
143,796  
147,148  
126,623  
131,997  
108,685  
144  
440  
396  
396  
396  
120,383  
122,529  
120,287  
122,937  
96,430  
0  
0  
0  
0  
0  
44  
351  
0  
1,214  
3,527  
20,000  
20,000  
0  
0  
0  
3,226  
3,828  
5,941  
7,451  
8,333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
735,291  
758,718  
585,923  
566,512  
448,737  
604,876  
632,790  
462,503  
439,297  
319,544  
559,066  
588,000  
421,951  
400,281  
280,254  
45,810  
44,790  
40,552  
39,016  
39,291  
130,416  
125,928  
123,419  
127,215  
129,193  
130,416  
125,928  
123,419  
127,215  
129,193  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0