Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
448,737  
402,243  
355,680  
360,204  
343,279  
340,052  
314,238  
275,589  
271,815  
251,437  
2,488  
8,262  
23,341  
17,799  
8,106  
20,250  
20,250  
18,537  
18,537  
33,916  
166,511  
111,650  
88,926  
120,648  
115,123  
146,194  
166,856  
140,356  
111,493  
92,416  
4,609  
7,219  
4,428  
3,338  
1,876  
108,685  
88,005  
80,091  
88,388  
91,842  
396  
307  
8  
4,467  
8,342  
96,430  
81,686  
73,673  
76,264  
61,264  
0  
0  
0  
0  
0  
3,527  
1,214  
2,409  
2,717  
19,582  
0  
0  
0  
0  
0  
8,333  
4,798  
4,001  
4,940  
2,654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
448,737  
402,243  
355,680  
360,204  
343,279  
319,544  
275,421  
230,391  
235,624  
218,912  
280,254  
251,244  
206,427  
212,100  
193,665  
39,291  
24,178  
23,964  
23,524  
25,247  
129,193  
126,821  
125,289  
124,579  
124,367  
129,193  
126,821  
125,289  
124,579  
124,367  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0