Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
950,788  
993,569  
803,446  
756,938  
745,296  
761,429  
824,991  
630,271  
581,919  
576,284  
66,355  
129,867  
49,695  
15,452  
32,167  
250  
100,250  
991  
250  
250  
375,906  
220,454  
204,798  
243,629  
297,995  
302,220  
353,421  
359,654  
312,311  
239,753  
16,699  
20,999  
15,133  
10,277  
6,118  
189,359  
168,579  
173,176  
175,019  
169,012  
148  
148  
148  
148  
151  
151,450  
147,263  
151,706  
142,638  
146,817  
0  
0  
0  
0  
0  
13,728  
0  
0  
11,158  
0  
22,520  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
1,513  
1,168  
1,322  
1,076  
2,044  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
950,788  
993,569  
803,446  
756,938  
745,296  
793,676  
849,973  
662,239  
616,597  
608,451  
751,869  
800,658  
614,331  
578,208  
568,377  
41,808  
49,315  
47,908  
38,389  
40,075  
157,112  
143,596  
141,207  
140,341  
136,844  
157,112  
143,596  
141,207  
140,341  
136,844  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0