Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
756,938  
745,296  
735,291  
758,718  
585,923  
581,919  
576,284  
591,495  
611,570  
459,299  
15,452  
32,167  
14,451  
98,943  
15,192  
250  
250  
250  
250  
20,250  
243,629  
297,995  
224,947  
245,307  
191,216  
312,311  
239,753  
331,054  
255,404  
220,631  
10,277  
6,118  
20,793  
11,667  
12,010  
175,019  
169,012  
143,796  
147,148  
126,623  
148  
151  
144  
440  
396  
142,638  
146,817  
120,383  
122,529  
120,287  
0  
0  
0  
0  
0  
11,158  
0  
44  
351  
0  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
0  
1,076  
2,044  
3,226  
3,828  
5,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
756,938  
745,296  
735,291  
758,718  
585,923  
616,597  
608,451  
604,876  
632,790  
462,503  
578,208  
568,377  
559,066  
588,000  
421,951  
38,389  
40,075  
45,810  
44,790  
40,552  
140,341  
136,844  
130,416  
125,928  
123,419  
140,341  
136,844  
130,416  
125,928  
123,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0