Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
758,718  
585,923  
566,512  
448,737  
402,243  
611,570  
459,299  
434,515  
340,052  
314,238  
98,943  
15,192  
59,402  
2,488  
8,262  
250  
20,250  
20,250  
20,250  
20,250  
245,307  
191,216  
171,670  
166,511  
111,650  
255,404  
220,631  
175,238  
146,194  
166,856  
11,667  
12,010  
7,956  
4,609  
7,219  
147,148  
126,623  
131,997  
108,685  
88,005  
440  
396  
396  
396  
307  
122,529  
120,287  
122,937  
96,430  
81,686  
0  
0  
0  
0  
0  
351  
0  
1,214  
3,527  
1,214  
20,000  
0  
0  
0  
0  
3,828  
5,941  
7,451  
8,333  
4,798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
758,718  
585,923  
566,512  
448,737  
402,243  
632,790  
462,503  
439,297  
319,544  
275,421  
588,000  
421,951  
400,281  
280,254  
251,244  
44,790  
40,552  
39,016  
39,291  
24,178  
125,928  
123,419  
127,215  
129,193  
126,821  
125,928  
123,419  
127,215  
129,193  
126,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0