Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
566,512  
448,737  
402,243  
355,680  
360,204  
434,515  
340,052  
314,238  
275,589  
271,815  
59,402  
2,488  
8,262  
23,341  
17,799  
20,250  
20,250  
20,250  
18,537  
18,537  
171,670  
166,511  
111,650  
88,926  
120,648  
175,238  
146,194  
166,856  
140,356  
111,493  
7,956  
4,609  
7,219  
4,428  
3,338  
131,997  
108,685  
88,005  
80,091  
88,388  
396  
396  
307  
8  
4,467  
122,937  
96,430  
81,686  
73,673  
76,264  
0  
0  
0  
0  
0  
1,214  
3,527  
1,214  
2,409  
2,717  
0  
0  
0  
0  
0  
7,451  
8,333  
4,798  
4,001  
4,940  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
566,512  
448,737  
402,243  
355,680  
360,204  
439,297  
319,544  
275,421  
230,391  
235,624  
400,281  
280,254  
251,244  
206,427  
212,100  
39,016  
39,291  
24,178  
23,964  
23,524  
127,215  
129,193  
126,821  
125,289  
124,579  
127,215  
129,193  
126,821  
125,289  
124,579  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0