Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
585,923  
566,512  
448,737  
402,243  
355,680  
459,299  
434,515  
340,052  
314,238  
275,589  
15,192  
59,402  
2,488  
8,262  
23,341  
20,250  
20,250  
20,250  
20,250  
18,537  
191,216  
171,670  
166,511  
111,650  
88,926  
220,631  
175,238  
146,194  
166,856  
140,356  
12,010  
7,956  
4,609  
7,219  
4,428  
126,623  
131,997  
108,685  
88,005  
80,091  
396  
396  
396  
307  
8  
120,287  
122,937  
96,430  
81,686  
73,673  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,214  
3,527  
1,214  
2,409  
0  
0  
0  
0  
0  
5,941  
7,451  
8,333  
4,798  
4,001  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
585,923  
566,512  
448,737  
402,243  
355,680  
462,503  
439,297  
319,544  
275,421  
230,391  
421,951  
400,281  
280,254  
251,244  
206,427  
40,552  
39,016  
39,291  
24,178  
23,964  
123,419  
127,215  
129,193  
126,821  
125,289  
123,419  
127,215  
129,193  
126,821  
125,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0