Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
240,598  
249,339  
263,138  
296,392  
258,565  
192,526  
199,198  
212,253  
244,294  
203,101  
31,558  
10,095  
59,716  
58,778  
16,636  
62,000  
102,000  
82,000  
92,000  
100,000  
71,473  
41,146  
53,231  
77,643  
51,828  
25,900  
42,855  
16,352  
15,527  
34,287  
1,596  
3,101  
954  
346  
351  
48,071  
50,141  
50,885  
52,099  
55,464  
0  
0  
0  
0  
0  
11,693  
12,577  
13,480  
14,414  
15,164  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
566  
533  
493  
379  
369  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
5,504  
6,722  
6,603  
6,997  
9,622  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
240,598  
249,339  
263,138  
296,392  
258,565  
54,110  
55,495  
47,299  
80,055  
56,524  
53,390  
54,775  
46,679  
79,435  
55,904  
720  
720  
620  
620  
620  
186,488  
193,844  
215,839  
216,337  
202,041  
186,488  
193,844  
215,839  
216,337  
202,041  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0