Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
296,392  
258,565  
270,945  
270,056  
286,081  
244,294  
203,101  
212,358  
210,017  
225,311  
58,778  
16,636  
7,369  
17,870  
20,744  
92,000  
100,000  
120,000  
134,900  
130,000  
77,643  
51,828  
59,873  
32,733  
59,736  
15,527  
34,287  
25,055  
24,258  
13,894  
346  
351  
62  
256  
938  
52,099  
55,464  
58,587  
60,039  
60,770  
0  
0  
0  
0  
0  
14,414  
15,164  
16,096  
37,783  
38,668  
23,809  
23,809  
23,809  
0  
0  
379  
369  
369  
3,090  
3,090  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,997  
9,622  
11,814  
12,666  
12,511  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
296,392  
258,565  
270,945  
270,056  
286,081  
80,055  
56,524  
71,517  
69,423  
82,843  
79,435  
55,904  
70,897  
68,803  
82,223  
620  
620  
620  
620  
620  
216,337  
202,041  
199,429  
200,633  
203,238  
216,337  
202,041  
199,429  
200,633  
203,238  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0