Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,339  
263,138  
296,392  
258,565  
270,945  
199,198  
212,253  
244,294  
203,101  
212,358  
10,095  
59,716  
58,778  
16,636  
7,369  
102,000  
82,000  
92,000  
100,000  
120,000  
41,146  
53,231  
77,643  
51,828  
59,873  
42,855  
16,352  
15,527  
34,287  
25,055  
3,101  
954  
346  
351  
62  
50,141  
50,885  
52,099  
55,464  
58,587  
0  
0  
0  
0  
0  
12,577  
13,480  
14,414  
15,164  
16,096  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
533  
493  
379  
369  
369  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,722  
6,603  
6,997  
9,622  
11,814  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,339  
263,138  
296,392  
258,565  
270,945  
55,495  
47,299  
80,055  
56,524  
71,517  
54,775  
46,679  
79,435  
55,904  
70,897  
720  
620  
620  
620  
620  
193,844  
215,839  
216,337  
202,041  
199,429  
193,844  
215,839  
216,337  
202,041  
199,429  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0