Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
225,897  
219,736  
222,114  
239,964  
240,598  
181,365  
174,343  
175,590  
192,758  
192,526  
96,383  
96,678  
91,058  
62,944  
31,558  
60,000  
50,000  
50,000  
45,000  
62,000  
4,452  
5,065  
7,681  
58,893  
71,473  
17,800  
19,833  
23,580  
23,928  
25,900  
2,730  
2,766  
3,270  
1,993  
1,596  
44,532  
45,393  
46,524  
47,206  
48,071  
0  
0  
0  
0  
0  
8,706  
9,427  
10,287  
11,169  
11,693  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
800  
768  
637  
598  
566  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
4,718  
4,889  
5,291  
5,130  
5,504  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
225,897  
219,736  
222,114  
239,964  
240,598  
37,678  
33,482  
36,854  
53,493  
54,110  
36,958  
32,762  
36,134  
52,773  
53,390  
720  
720  
720  
720  
720  
188,219  
186,254  
185,260  
186,471  
186,488  
188,219  
186,254  
185,260  
186,471  
186,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0