Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
258,565  
270,945  
270,056  
286,081  
247,358  
203,101  
212,358  
210,017  
225,311  
184,676  
16,636  
7,369  
17,870  
20,744  
17,052  
100,000  
120,000  
134,900  
130,000  
85,000  
51,828  
59,873  
32,733  
59,736  
29,789  
34,287  
25,055  
24,258  
13,894  
50,668  
351  
62  
256  
938  
2,166  
55,464  
58,587  
60,039  
60,770  
62,682  
0  
0  
0  
0  
0  
15,164  
16,096  
37,783  
38,668  
39,083  
23,809  
23,809  
0  
0  
0  
369  
369  
3,090  
3,090  
2,999  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
9,622  
11,814  
12,666  
12,511  
14,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
258,565  
270,945  
270,056  
286,081  
247,358  
56,524  
71,517  
69,423  
82,843  
66,209  
55,904  
70,897  
68,803  
82,223  
65,589  
620  
620  
620  
620  
620  
202,041  
199,429  
200,633  
203,238  
181,149  
202,041  
199,429  
200,633  
203,238  
181,149  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0