Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,114  
239,964  
240,598  
249,339  
263,138  
175,590  
192,758  
192,526  
199,198  
212,253  
91,058  
62,944  
31,558  
10,095  
59,716  
50,000  
45,000  
62,000  
102,000  
82,000  
7,681  
58,893  
71,473  
41,146  
53,231  
23,580  
23,928  
25,900  
42,855  
16,352  
3,270  
1,993  
1,596  
3,101  
954  
46,524  
47,206  
48,071  
50,141  
50,885  
0  
0  
0  
0  
0  
10,287  
11,169  
11,693  
12,577  
13,480  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
23,809  
637  
598  
566  
533  
493  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
6,500  
5,291  
5,130  
5,504  
6,722  
6,603  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,114  
239,964  
240,598  
249,339  
263,138  
36,854  
53,493  
54,110  
55,495  
47,299  
36,134  
52,773  
53,390  
54,775  
46,679  
720  
720  
720  
720  
620  
185,260  
186,471  
186,488  
193,844  
215,839  
185,260  
186,471  
186,488  
193,844  
215,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0