Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,851,619  
1,725,928  
1,966,684  
2,254,213  
1,975,168  
1,709,382  
1,582,211  
1,821,442  
1,947,304  
1,666,850  
151,682  
161,349  
233,313  
369,948  
138,732  
25,057  
25,057  
26,497  
26,497  
28,241  
438,843  
484,967  
450,501  
489,365  
429,226  
1,067,863  
895,491  
1,073,170  
1,026,005  
1,043,278  
25,938  
15,346  
37,960  
35,489  
27,374  
142,237  
143,718  
145,243  
306,909  
308,318  
9  
9  
9  
9  
9  
92,932  
94,303  
95,674  
97,046  
98,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
48,628  
48,628  
48,628  
208,931  
208,931  
668  
778  
931  
923  
960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,851,619  
1,725,928  
1,966,684  
2,254,213  
1,975,168  
1,543,384  
1,427,045  
1,645,823  
1,942,979  
1,671,943  
1,170,984  
1,029,800  
1,114,903  
1,492,369  
1,205,381  
372,400  
397,245  
530,920  
450,610  
466,562  
308,234  
298,884  
320,861  
311,234  
303,224  
308,234  
298,884  
320,861  
311,234  
303,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0