Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,013,640  
2,111,170  
2,052,288  
2,017,776  
1,987,448  
1,834,731  
1,931,281  
1,877,065  
1,878,480  
1,846,733  
230,812  
314,754  
310,215  
349,206  
244,992  
27,356  
18,429  
18,429  
23,829  
24,664  
771,826  
604,661  
407,523  
459,547  
551,445  
799,874  
990,273  
1,116,731  
1,026,368  
1,008,211  
4,862  
3,164  
24,168  
19,531  
17,420  
178,909  
179,889  
175,223  
139,297  
140,715  
0  
0  
0  
0  
9  
77,998  
79,023  
74,351  
90,189  
91,561  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
100,400  
100,400  
100,400  
48,628  
48,628  
510  
466  
471  
479  
518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,013,640  
2,111,170  
2,052,288  
2,017,776  
1,987,448  
1,668,202  
1,773,295  
1,747,302  
1,688,647  
1,667,833  
1,599,898  
1,645,029  
1,481,851  
1,400,650  
1,347,082  
68,305  
128,266  
265,451  
287,997  
320,751  
345,438  
337,876  
304,986  
329,129  
319,615  
345,438  
337,876  
304,986  
329,129  
319,615  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0