Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,916,641  
1,788,089  
2,449,042  
1,959,323  
2,013,640  
1,838,589  
1,709,068  
2,368,850  
1,781,431  
1,834,731  
313,908  
292,459  
468,780  
285,102  
230,812  
32,036  
27,497  
27,356  
27,356  
27,356  
526,117  
887,266  
791,593  
564,163  
771,826  
941,873  
499,881  
1,060,275  
893,824  
799,874  
24,654  
1,966  
20,846  
10,985  
4,862  
78,052  
79,021  
80,192  
177,892  
178,909  
0  
0  
0  
0  
0  
74,824  
76,039  
77,203  
76,943  
77,998  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,400  
2,400  
2,400  
100,400  
100,400  
828  
582  
589  
549  
510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,916,641  
1,788,089  
2,449,042  
1,959,323  
2,013,640  
1,567,484  
1,446,134  
2,123,405  
1,612,538  
1,668,202  
1,496,329  
1,366,825  
2,046,344  
1,544,050  
1,599,898  
71,155  
79,309  
77,061  
68,488  
68,305  
349,156  
341,955  
325,637  
346,785  
345,438  
349,156  
341,955  
325,637  
346,785  
345,438  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0