Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,449,042  
1,959,323  
2,013,640  
2,111,170  
2,052,288  
2,368,850  
1,781,431  
1,834,731  
1,931,281  
1,877,065  
468,780  
285,102  
230,812  
314,754  
310,215  
27,356  
27,356  
27,356  
18,429  
18,429  
791,593  
564,163  
771,826  
604,661  
407,523  
1,060,275  
893,824  
799,874  
990,273  
1,116,731  
20,846  
10,985  
4,862  
3,164  
24,168  
80,192  
177,892  
178,909  
179,889  
175,223  
0  
0  
0  
0  
0  
77,203  
76,943  
77,998  
79,023  
74,351  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,400  
100,400  
100,400  
100,400  
100,400  
589  
549  
510  
466  
471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,449,042  
1,959,323  
2,013,640  
2,111,170  
2,052,288  
2,123,405  
1,612,538  
1,668,202  
1,773,295  
1,747,302  
2,046,344  
1,544,050  
1,599,898  
1,645,029  
1,481,851  
77,061  
68,488  
68,305  
128,266  
265,451  
325,637  
346,785  
345,438  
337,876  
304,986  
325,637  
346,785  
345,438  
337,876  
304,986  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0