Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,052,288  
2,017,776  
1,987,448  
1,851,619  
1,725,928  
1,877,065  
1,878,480  
1,846,733  
1,709,382  
1,582,211  
310,215  
349,206  
244,992  
151,682  
161,349  
18,429  
23,829  
24,664  
25,057  
25,057  
407,523  
459,547  
551,445  
438,843  
484,967  
1,116,731  
1,026,368  
1,008,211  
1,067,863  
895,491  
24,168  
19,531  
17,420  
25,938  
15,346  
175,223  
139,297  
140,715  
142,237  
143,718  
0  
0  
9  
9  
9  
74,351  
90,189  
91,561  
92,932  
94,303  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
100,400  
48,628  
48,628  
48,628  
48,628  
471  
479  
518  
668  
778  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,052,288  
2,017,776  
1,987,448  
1,851,619  
1,725,928  
1,747,302  
1,688,647  
1,667,833  
1,543,384  
1,427,045  
1,481,851  
1,400,650  
1,347,082  
1,170,984  
1,029,800  
265,451  
287,997  
320,751  
372,400  
397,245  
304,986  
329,129  
319,615  
308,234  
298,884  
304,986  
329,129  
319,615  
308,234  
298,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0