Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
632,920  
601,756  
594,811  
621,067  
569,245  
394,952  
388,238  
387,049  
409,570  
379,646  
66,873  
62,262  
58,646  
153,553  
70,458  
6,626  
6,423  
6,814  
5,869  
6,069  
127,015  
184,016  
197,068  
160,114  
196,204  
137,885  
90,729  
84,846  
56,858  
78,904  
56,554  
44,808  
39,676  
33,177  
28,011  
237,968  
213,517  
207,762  
211,496  
189,599  
1,705  
1,139  
749  
1,139  
1,129  
118,281  
74,816  
77,371  
78,812  
77,897  
0  
0  
0  
0  
0  
46,397  
64,115  
55,966  
56,866  
61,932  
0  
0  
0  
0  
0  
71,584  
73,447  
73,676  
74,680  
48,641  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
632,920  
601,756  
594,811  
621,067  
569,245  
139,934  
152,880  
123,013  
158,127  
108,749  
137,688  
151,600  
117,961  
150,911  
100,149  
2,246  
1,280  
5,052  
7,216  
8,600  
492,986  
448,876  
471,798  
462,939  
460,496  
492,986  
448,876  
471,798  
462,939  
460,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0