Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,373  
632,920  
601,756  
594,811  
621,067  
428,714  
394,952  
388,238  
387,049  
409,570  
57,231  
66,873  
62,262  
58,646  
153,553  
6,012  
6,626  
6,423  
6,814  
5,869  
187,782  
127,015  
184,016  
197,068  
160,114  
115,567  
137,885  
90,729  
84,846  
56,858  
62,121  
56,554  
44,808  
39,676  
33,177  
264,659  
237,968  
213,517  
207,762  
211,496  
1,313  
1,705  
1,139  
749  
1,139  
146,559  
118,281  
74,816  
77,371  
78,812  
0  
0  
0  
0  
0  
41,701  
46,397  
64,115  
55,966  
56,866  
0  
0  
0  
0  
0  
75,086  
71,584  
73,447  
73,676  
74,680  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,373  
632,920  
601,756  
594,811  
621,067  
237,791  
139,934  
152,880  
123,013  
158,127  
234,713  
137,688  
151,600  
117,961  
150,911  
3,079  
2,246  
1,280  
5,052  
7,216  
455,582  
492,986  
448,876  
471,798  
462,939  
455,582  
492,986  
448,876  
471,798  
462,939  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0