Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
601,756  
594,811  
621,067  
569,245  
564,464  
388,238  
387,049  
409,570  
379,646  
409,264  
62,262  
58,646  
153,553  
70,458  
145,237  
6,423  
6,814  
5,869  
6,069  
5,170  
184,016  
197,068  
160,114  
196,204  
181,053  
90,729  
84,846  
56,858  
78,904  
56,580  
44,808  
39,676  
33,177  
28,011  
21,225  
213,517  
207,762  
211,496  
189,599  
155,200  
1,139  
749  
1,139  
1,129  
1,642  
74,816  
77,371  
78,812  
77,897  
82,592  
0  
0  
0  
0  
0  
64,115  
55,966  
56,866  
61,932  
23,717  
0  
0  
0  
0  
0  
73,447  
73,676  
74,680  
48,641  
47,249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
601,756  
594,811  
621,067  
569,245  
564,464  
152,880  
123,013  
158,127  
108,749  
135,680  
151,600  
117,961  
150,911  
100,149  
131,585  
1,280  
5,052  
7,216  
8,600  
4,095  
448,876  
471,798  
462,939  
460,496  
428,784  
448,876  
471,798  
462,939  
460,496  
428,784  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0