Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,905,885  
18,480,973  
19,389,795  
7,806,217  
7,990,624  
11,188,500  
10,449,630  
11,384,302  
4,472,667  
5,165,376  
226,041  
359,718  
787,488  
202,593  
156,211  
459,666  
425,772  
751,700  
112,386  
44,325  
6,555,774  
6,604,426  
6,374,412  
2,067,764  
2,495,491  
3,682,270  
2,498,277  
2,982,542  
1,958,095  
2,340,083  
264,749  
561,438  
488,159  
131,830  
129,266  
7,717,385  
8,031,342  
8,005,493  
3,333,549  
2,825,248  
51,723  
289,102  
390,034  
247,604  
269,716  
4,725,636  
4,758,728  
4,629,181  
1,442,294  
1,605,633  
137,022  
138,507  
140,019  
131,118  
0  
438,601  
420,541  
262,284  
78,657  
47,871  
667,376  
700,382  
793,961  
1,372,916  
840,280  
1,697,028  
1,724,083  
1,790,013  
60,959  
61,749  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,905,885  
18,480,973  
19,389,795  
7,806,217  
7,990,624  
11,613,829  
11,352,213  
12,461,019  
4,692,718  
4,962,679  
8,305,388  
8,019,766  
9,102,366  
3,169,470  
3,694,735  
3,308,441  
3,332,446  
3,358,653  
1,523,248  
1,267,945  
7,292,056  
7,128,760  
6,928,777  
3,113,499  
3,027,945  
7,291,428  
7,128,219  
6,928,670  
3,113,499  
3,027,945  
628  
541  
106  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0