Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,389,795  
7,806,217  
7,990,624  
7,249,702  
6,648,653  
11,384,302  
4,472,667  
5,165,376  
4,446,673  
3,809,661  
787,488  
202,593  
156,211  
462,261  
432,968  
751,700  
112,386  
44,325  
127,107  
130,110  
6,374,412  
2,067,764  
2,495,491  
2,741,491  
2,401,895  
2,982,542  
1,958,095  
2,340,083  
924,804  
723,089  
488,159  
131,830  
129,266  
191,010  
121,599  
8,005,493  
3,333,549  
2,825,248  
2,803,029  
2,838,992  
390,034  
247,604  
269,716  
247,934  
230,619  
4,629,181  
1,442,294  
1,605,633  
1,608,522  
1,525,564  
140,019  
131,118  
0  
0  
0  
262,284  
78,657  
47,871  
43,836  
139,435  
793,961  
1,372,916  
840,280  
838,858  
884,036  
1,790,013  
60,959  
61,749  
63,879  
59,339  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,389,795  
7,806,217  
7,990,624  
7,249,702  
6,648,653  
12,461,019  
4,692,718  
4,962,679  
4,305,929  
3,770,140  
9,102,366  
3,169,470  
3,694,735  
2,992,076  
2,432,921  
3,358,653  
1,523,248  
1,267,945  
1,313,853  
1,337,220  
6,928,777  
3,113,499  
3,027,945  
2,943,774  
2,878,513  
6,928,670  
3,113,499  
3,027,945  
2,943,804  
2,878,520  
106  
0  
0  
-31  
-7  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0