Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,721,404  
17,320,466  
17,693,558  
18,905,885  
18,480,973  
9,463,528  
9,650,262  
9,813,282  
11,188,500  
10,449,630  
745,201  
488,748  
324,968  
226,041  
359,718  
861,269  
664,067  
614,337  
459,666  
425,772  
4,747,170  
5,596,872  
4,714,795  
6,555,774  
6,604,426  
2,700,230  
2,546,839  
3,971,723  
3,682,270  
2,498,277  
409,658  
353,735  
187,459  
264,749  
561,438  
7,257,876  
7,670,205  
7,880,276  
7,717,385  
8,031,342  
492,523  
542,476  
542,698  
51,723  
289,102  
4,497,130  
4,576,638  
4,698,441  
4,725,636  
4,758,728  
176,742  
178,940  
181,162  
137,022  
138,507  
197,845  
191,088  
134,062  
438,601  
420,541  
297,624  
518,481  
637,131  
667,376  
700,382  
1,596,012  
1,662,582  
1,686,783  
1,697,028  
1,724,083  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,721,404  
17,320,466  
17,693,558  
18,905,885  
18,480,973  
10,636,711  
11,140,853  
11,596,198  
11,613,829  
11,352,213  
8,060,469  
8,501,994  
8,901,828  
8,305,388  
8,019,766  
2,576,242  
2,638,859  
2,694,370  
3,308,441  
3,332,446  
6,084,693  
6,179,613  
6,097,360  
7,292,056  
7,128,760  
6,084,286  
6,179,206  
6,097,360  
7,291,428  
7,128,219  
407  
407  
0  
628  
541  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0