Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,480,973  
19,389,795  
7,806,217  
7,990,624  
7,249,702  
10,449,630  
11,384,302  
4,472,667  
5,165,376  
4,446,673  
359,718  
787,488  
202,593  
156,211  
462,261  
425,772  
751,700  
112,386  
44,325  
127,107  
6,604,426  
6,374,412  
2,067,764  
2,495,491  
2,741,491  
2,498,277  
2,982,542  
1,958,095  
2,340,083  
924,804  
561,438  
488,159  
131,830  
129,266  
191,010  
8,031,342  
8,005,493  
3,333,549  
2,825,248  
2,803,029  
289,102  
390,034  
247,604  
269,716  
247,934  
4,758,728  
4,629,181  
1,442,294  
1,605,633  
1,608,522  
138,507  
140,019  
131,118  
0  
0  
420,541  
262,284  
78,657  
47,871  
43,836  
700,382  
793,961  
1,372,916  
840,280  
838,858  
1,724,083  
1,790,013  
60,959  
61,749  
63,879  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,480,973  
19,389,795  
7,806,217  
7,990,624  
7,249,702  
11,352,213  
12,461,019  
4,692,718  
4,962,679  
4,305,929  
8,019,766  
9,102,366  
3,169,470  
3,694,735  
2,992,076  
3,332,446  
3,358,653  
1,523,248  
1,267,945  
1,313,853  
7,128,760  
6,928,777  
3,113,499  
3,027,945  
2,943,774  
7,128,219  
6,928,670  
3,113,499  
3,027,945  
2,943,804  
541  
106  
0  
0  
-31  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0