Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,249,702  
6,648,653  
6,836,697  
7,001,946  
6,270,510  
4,446,673  
3,809,661  
4,216,029  
4,292,907  
3,681,157  
462,261  
432,968  
855,375  
302,115  
658,477  
127,107  
130,110  
46,424  
64,682  
63,009  
2,741,491  
2,401,895  
1,930,582  
2,219,740  
2,350,848  
924,804  
723,089  
1,333,277  
1,658,307  
495,512  
191,010  
121,599  
50,371  
48,063  
113,312  
2,803,029  
2,838,992  
2,620,668  
2,709,039  
2,589,353  
247,934  
230,619  
194,048  
26,240  
15,309  
1,608,522  
1,525,564  
1,555,356  
1,596,289  
1,577,649  
0  
0  
0  
0  
0  
43,836  
139,435  
124,819  
183,948  
262,619  
838,858  
884,036  
686,068  
681,150  
643,527  
63,879  
59,339  
60,376  
221,412  
90,249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,249,702  
6,648,653  
6,836,697  
7,001,946  
6,270,510  
4,305,929  
3,770,140  
4,134,301  
4,410,553  
3,823,820  
2,992,076  
2,432,921  
2,774,321  
3,446,725  
2,911,408  
1,313,853  
1,337,220  
1,359,980  
963,829  
912,413  
2,943,774  
2,878,513  
2,702,396  
2,591,392  
2,446,689  
2,943,804  
2,878,520  
2,702,396  
2,591,392  
2,446,689  
-31  
-7  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0