Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,836,697  
7,001,946  
6,270,510  
5,273,350  
3,296,586  
4,216,029  
4,292,907  
3,681,157  
2,883,587  
1,891,255  
855,375  
302,115  
658,477  
306,310  
138,062  
46,424  
64,682  
63,009  
7,031  
186,022  
1,930,582  
2,219,740  
2,350,848  
1,875,047  
769,737  
1,333,277  
1,658,307  
495,512  
612,041  
749,236  
50,371  
48,063  
113,312  
83,157  
48,198  
2,620,668  
2,709,039  
2,589,353  
2,389,763  
1,405,331  
194,048  
26,240  
15,309  
14,038  
48,612  
1,555,356  
1,596,289  
1,577,649  
1,420,181  
703,959  
0  
0  
0  
0  
0  
124,819  
183,948  
262,619  
250,470  
0  
686,068  
681,150  
643,527  
613,532  
612,261  
60,376  
221,412  
90,249  
91,542  
40,499  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,836,697  
7,001,946  
6,270,510  
5,273,350  
3,296,586  
4,134,301  
4,410,553  
3,823,820  
2,783,186  
1,375,002  
2,774,321  
3,446,725  
2,911,408  
1,862,891  
866,293  
1,359,980  
963,829  
912,413  
920,295  
508,709  
2,702,396  
2,591,392  
2,446,689  
2,490,164  
1,921,584  
2,702,396  
2,591,392  
2,446,689  
2,490,164  
1,921,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0