Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,648,653  
6,836,697  
7,001,946  
6,270,510  
5,273,350  
3,809,661  
4,216,029  
4,292,907  
3,681,157  
2,883,587  
432,968  
855,375  
302,115  
658,477  
306,310  
130,110  
46,424  
64,682  
63,009  
7,031  
2,401,895  
1,930,582  
2,219,740  
2,350,848  
1,875,047  
723,089  
1,333,277  
1,658,307  
495,512  
612,041  
121,599  
50,371  
48,063  
113,312  
83,157  
2,838,992  
2,620,668  
2,709,039  
2,589,353  
2,389,763  
230,619  
194,048  
26,240  
15,309  
14,038  
1,525,564  
1,555,356  
1,596,289  
1,577,649  
1,420,181  
0  
0  
0  
0  
0  
139,435  
124,819  
183,948  
262,619  
250,470  
884,036  
686,068  
681,150  
643,527  
613,532  
59,339  
60,376  
221,412  
90,249  
91,542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,648,653  
6,836,697  
7,001,946  
6,270,510  
5,273,350  
3,770,140  
4,134,301  
4,410,553  
3,823,820  
2,783,186  
2,432,921  
2,774,321  
3,446,725  
2,911,408  
1,862,891  
1,337,220  
1,359,980  
963,829  
912,413  
920,295  
2,878,513  
2,702,396  
2,591,392  
2,446,689  
2,490,164  
2,878,520  
2,702,396  
2,591,392  
2,446,689  
2,490,164  
-7  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0