Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,693,558  
18,905,885  
18,480,973  
19,389,795  
7,748,341  
9,813,282  
11,188,500  
10,449,630  
11,384,302  
4,414,791  
324,968  
226,041  
359,718  
787,488  
202,593  
614,337  
459,666  
425,772  
751,700  
112,386  
4,714,795  
6,555,774  
6,604,426  
6,374,412  
2,067,764  
3,971,723  
3,682,270  
2,498,277  
2,982,542  
1,958,095  
187,459  
264,749  
561,438  
488,159  
73,954  
7,880,276  
7,717,385  
8,031,342  
8,005,493  
3,333,549  
542,698  
51,723  
289,102  
390,034  
247,604  
4,698,441  
4,725,636  
4,758,728  
4,629,181  
1,442,294  
181,162  
137,022  
138,507  
140,019  
131,118  
134,062  
438,601  
420,541  
262,284  
78,657  
637,131  
667,376  
700,382  
793,961  
1,372,916  
1,686,783  
1,697,028  
1,724,083  
1,790,013  
60,959  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,693,558  
18,905,885  
18,480,973  
19,389,795  
7,748,341  
11,596,198  
11,613,829  
11,352,213  
12,461,019  
4,686,930  
8,901,828  
8,305,388  
8,019,766  
9,102,366  
3,163,682  
2,694,370  
3,308,441  
3,332,446  
3,358,653  
1,523,248  
6,097,360  
7,292,056  
7,128,760  
6,928,777  
3,061,410  
6,097,360  
7,291,428  
7,128,219  
6,928,670  
3,061,410  
0  
628  
541  
106  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0