Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,830,154  
7,990,624  
7,249,702  
6,648,653  
6,836,697  
4,498,546  
5,165,376  
4,446,673  
3,809,661  
4,216,029  
202,374  
156,211  
462,261  
432,968  
855,375  
111,965  
44,325  
127,107  
130,110  
46,424  
2,098,521  
2,495,491  
2,741,491  
2,401,895  
1,930,582  
1,956,594  
2,340,083  
924,804  
723,089  
1,333,277  
129,092  
129,266  
191,010  
121,599  
50,371  
3,331,608  
2,825,248  
2,803,029  
2,838,992  
2,620,668  
247,404  
269,716  
247,934  
230,619  
194,048  
1,573,531  
1,605,633  
1,608,522  
1,525,564  
1,555,356  
0  
0  
0  
0  
0  
78,657  
47,871  
43,836  
139,435  
124,819  
1,371,630  
840,280  
838,858  
884,036  
686,068  
60,386  
61,749  
63,879  
59,339  
60,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,830,154  
7,990,624  
7,249,702  
6,648,653  
6,836,697  
4,720,337  
4,962,679  
4,305,929  
3,770,140  
4,134,301  
3,178,322  
3,694,735  
2,992,076  
2,432,921  
2,774,321  
1,542,015  
1,267,945  
1,313,853  
1,337,220  
1,359,980  
3,109,817  
3,027,945  
2,943,774  
2,878,513  
2,702,396  
3,109,817  
3,027,945  
2,943,804  
2,878,520  
2,702,396  
0  
0  
-31  
-7  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0