Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
300,588  
372,317  
307,360  
414,383  
 
275,411  
347,550  
280,648  
386,049  
 
273,870  
346,858  
279,932  
384,742  
 
25,177  
24,767  
26,712  
28,334  
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
300,588  
372,317  
307,360  
414,383  
 
96,918  
157,711  
92,448  
199,841  
 
55,918  
116,711  
51,448  
199,466  
 
41,000  
41,000  
41,000  
375  
 
203,670  
214,605  
214,911  
214,541  
 
203,670  
214,605  
214,911  
214,541  
 
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
0  
0  
0  
0