Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
300,588  
372,317  
307,360  
414,383  
288,275  
275,411  
347,550  
280,648  
386,049  
257,713  
273,870  
346,858  
279,932  
384,742  
257,308  
25,177  
24,767  
26,712  
28,334  
30,562  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
300,588  
372,317  
307,360  
414,383  
288,275  
96,918  
157,711  
92,448  
199,841  
74,175  
55,918  
116,711  
51,448  
199,466  
33,175  
41,000  
41,000  
41,000  
375  
41,000  
203,670  
214,605  
214,911  
214,541  
214,100  
203,670  
214,605  
214,911  
214,541  
214,100  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0