Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
414,383  
288,275  
610,271  
583,204  
545,312  
386,049  
257,713  
579,873  
550,522  
510,205  
31,966  
3,803  
224,054  
293,959  
228,460  
19,013  
0  
9,986  
32,758  
6,310  
333,762  
253,505  
344,975  
222,591  
274,157  
0  
0  
0  
0  
0  
1,307  
404  
859  
1,213  
1,278  
28,334  
30,562  
30,398  
32,682  
35,107  
0  
0  
0  
0  
0  
12,159  
13,920  
15,688  
17,957  
20,357  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,175  
16,642  
14,710  
14,724  
14,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
414,383  
288,275  
610,271  
583,204  
545,312  
199,841  
74,175  
396,648  
368,921  
327,332  
199,466  
33,175  
355,269  
327,541  
285,945  
375  
41,000  
41,380  
41,380  
41,387  
214,541  
214,100  
213,623  
214,283  
217,979  
214,541  
214,100  
213,623  
214,283  
217,979  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0