Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
307,360  
414,383  
288,275  
610,271  
583,204  
280,648  
386,049  
257,713  
579,873  
550,522  
13,219  
31,966  
3,803  
224,054  
293,959  
20,065  
19,013  
0  
9,986  
32,758  
246,648  
333,762  
253,505  
344,975  
222,591  
0  
0  
0  
0  
0  
715  
1,307  
404  
859  
1,213  
26,712  
28,334  
30,562  
30,398  
32,682  
0  
0  
0  
0  
0  
10,502  
12,159  
13,920  
15,688  
17,957  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,210  
16,175  
16,642  
14,710  
14,724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
307,360  
414,383  
288,275  
610,271  
583,204  
92,448  
199,841  
74,175  
396,648  
368,921  
51,448  
199,466  
33,175  
355,269  
327,541  
41,000  
375  
41,000  
41,380  
41,380  
214,911  
214,541  
214,100  
213,623  
214,283  
214,911  
214,541  
214,100  
213,623  
214,283  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0