Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
 
300,588  
372,317  
307,360  
 
 
275,411  
347,550  
280,648  
 
 
273,870  
346,858  
279,932  
 
 
1,542  
692  
715  
 
 
25,177  
24,767  
26,712  
 
 
0  
0  
0  
 
 
7,640  
8,725  
10,502  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
17,536  
16,042  
16,210  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
 
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
 
300,588  
372,317  
307,360  
 
 
96,918  
157,711  
92,448  
 
 
55,918  
116,711  
51,448  
 
 
41,000  
41,000  
41,000  
 
 
203,670  
214,605  
214,911  
 
 
203,670  
214,605  
214,911  
 
 
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
 
0  
0  
0