Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
461,098  
287,504  
418,491  
300,588  
372,317  
435,067  
261,995  
393,551  
275,411  
347,550  
433,033  
259,899  
391,974  
273,870  
346,858  
2,035  
2,097  
1,577  
1,542  
692  
26,031  
25,509  
24,939  
25,177  
24,767  
0  
0  
0  
0  
0  
6,556  
7,018  
6,710  
7,640  
8,725  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19,475  
18,491  
18,229  
17,536  
16,042  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
461,098  
287,504  
418,491  
300,588  
372,317  
256,086  
83,428  
215,025  
96,918  
157,711  
255,806  
83,147  
214,744  
55,918  
116,711  
281  
281  
281  
41,000  
41,000  
205,012  
204,076  
203,466  
203,670  
214,605  
205,012  
204,076  
203,466  
203,670  
214,605  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0