Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
372,317  
307,360  
414,383  
288,275  
610,271  
347,550  
280,648  
386,049  
257,713  
579,873  
648  
13,219  
31,966  
3,803  
224,054  
12,666  
20,065  
19,013  
0  
9,986  
333,544  
246,648  
333,762  
253,505  
344,975  
0  
0  
0  
0  
0  
692  
715  
1,307  
404  
859  
24,767  
26,712  
28,334  
30,562  
30,398  
0  
0  
0  
0  
0  
8,725  
10,502  
12,159  
13,920  
15,688  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,042  
16,210  
16,175  
16,642  
14,710  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
372,317  
307,360  
414,383  
288,275  
610,271  
157,711  
92,448  
199,841  
74,175  
396,648  
116,711  
51,448  
199,466  
33,175  
355,269  
41,000  
41,000  
375  
41,000  
41,380  
214,605  
214,911  
214,541  
214,100  
213,623  
214,605  
214,911  
214,541  
214,100  
213,623  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0