Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,020  
295,600  
427,451  
284,448  
461,098  
418,331  
271,281  
402,155  
257,474  
435,067  
417,075  
268,786  
401,074  
255,280  
433,033  
1,256  
2,496  
1,081  
2,194  
2,035  
25,689  
24,319  
25,296  
26,973  
26,031  
0  
0  
0  
0  
0  
6,214  
4,844  
5,407  
5,976  
6,556  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19,475  
19,475  
19,889  
20,997  
19,475  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,020  
295,600  
427,451  
284,448  
461,098  
238,507  
89,723  
221,893  
78,769  
256,086  
238,368  
89,584  
221,688  
78,492  
255,806  
139  
139  
205  
277  
281  
205,512  
205,877  
205,558  
205,678  
205,012  
205,512  
205,877  
205,558  
205,678  
205,012  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0