Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
300,588  
372,317  
307,360  
414,383  
288,275  
275,411  
347,550  
280,648  
386,049  
257,713  
5,794  
648  
13,219  
31,966  
3,803  
11,920  
12,666  
20,065  
19,013  
0  
256,156  
333,544  
246,648  
333,762  
253,505  
0  
0  
0  
0  
0  
1,542  
692  
715  
1,307  
404  
25,177  
24,767  
26,712  
28,334  
30,562  
0  
0  
0  
0  
0  
7,640  
8,725  
10,502  
12,159  
13,920  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,536  
16,042  
16,210  
16,175  
16,642  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
300,588  
372,317  
307,360  
414,383  
288,275  
96,918  
157,711  
92,448  
199,841  
74,175  
55,918  
116,711  
51,448  
199,466  
33,175  
41,000  
41,000  
41,000  
375  
41,000  
203,670  
214,605  
214,911  
214,541  
214,100  
203,670  
214,605  
214,911  
214,541  
214,100  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0