Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
905,641  
931,001  
963,141  
995,109  
1,023,701  
36,725  
43,698  
56,406  
74,027  
88,553  
1,688  
14,096  
8,580  
46,886  
52,584  
0  
0  
0  
0  
0  
30,553  
26,539  
44,303  
23,061  
32,170  
1,760  
1,719  
1,719  
2,319  
3,723  
2,724  
1,344  
1,804  
1,762  
76  
868,916  
887,303  
906,734  
921,082  
935,148  
10  
10  
10  
10  
10  
859,734  
875,118  
892,741  
910,364  
927,665  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,144  
3,034  
5,841  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,172  
10,031  
10,949  
4,867  
7,474  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
905,641  
931,001  
963,141  
995,109  
1,023,701  
416,705  
470,184  
485,421  
499,776  
554,024  
146,678  
124,437  
141,160  
156,102  
202,926  
270,027  
345,747  
344,261  
343,674  
351,098  
488,936  
460,817  
477,719  
495,334  
469,677  
488,936  
460,817  
477,719  
495,334  
469,677  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0