Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
931,001  
963,141  
995,109  
1,023,701  
1,014,233  
43,698  
56,406  
74,027  
88,553  
60,710  
14,096  
8,580  
46,886  
52,584  
18,302  
0  
0  
0  
0  
0  
26,539  
44,303  
23,061  
32,170  
38,820  
1,719  
1,719  
2,319  
3,723  
3,280  
1,344  
1,804  
1,762  
76  
309  
887,303  
906,734  
921,082  
935,148  
953,523  
10  
10  
10  
10  
10  
875,118  
892,741  
910,364  
927,665  
945,340  
0  
0  
0  
0  
0  
2,144  
3,034  
5,841  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,031  
10,949  
4,867  
7,474  
8,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
931,001  
963,141  
995,109  
1,023,701  
1,014,233  
470,184  
485,421  
499,776  
554,024  
538,594  
124,437  
141,160  
156,102  
202,926  
123,198  
345,747  
344,261  
343,674  
351,098  
415,396  
460,817  
477,719  
495,334  
469,677  
475,639  
460,817  
477,719  
495,334  
469,677  
475,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0