Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
963,141  
995,109  
1,023,701  
1,014,233  
1,032,449  
56,406  
74,027  
88,553  
60,710  
57,748  
8,580  
46,886  
52,584  
18,302  
9,016  
0  
0  
0  
0  
0  
44,303  
23,061  
32,170  
38,820  
45,214  
1,719  
2,319  
3,723  
3,280  
2,960  
1,804  
1,762  
76  
309  
557  
906,734  
921,082  
935,148  
953,523  
974,702  
10  
10  
10  
10  
10  
892,741  
910,364  
927,665  
945,340  
960,621  
0  
0  
0  
0  
0  
3,034  
5,841  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,600  
10,949  
4,867  
7,474  
8,172  
10,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
963,141  
995,109  
1,023,701  
1,014,233  
1,032,449  
485,421  
499,776  
554,024  
538,594  
575,261  
141,160  
156,102  
202,926  
123,198  
105,866  
344,261  
343,674  
351,098  
415,396  
469,395  
477,719  
495,334  
469,677  
475,639  
457,189  
477,719  
495,334  
469,677  
475,639  
457,189  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0