Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
421,593  
303,227  
251,200  
248,501  
262,961  
85,246  
117,825  
64,332  
53,693  
59,097  
25,817  
42,022  
17,053  
3,196  
759  
0  
0  
0  
0  
0  
23,445  
40,109  
10,249  
14,244  
20,718  
31,713  
34,360  
35,406  
35,016  
36,228  
4,272  
1,335  
1,624  
1,237  
1,392  
336,347  
185,402  
186,869  
194,808  
203,863  
5  
5  
5  
5  
5  
165,607  
171,648  
171,937  
177,703  
184,345  
0  
0  
0  
0  
0  
164,112  
4,663  
1,691  
1,402  
5,670  
0  
0  
0  
0  
0  
6,623  
9,085  
13,235  
15,699  
13,844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
421,593  
303,227  
251,200  
248,501  
262,961  
208,371  
102,926  
56,902  
61,356  
65,835  
154,409  
102,926  
56,851  
61,294  
65,762  
53,962  
0  
51  
62  
73  
213,222  
200,301  
194,298  
187,145  
197,126  
213,222  
200,301  
194,298  
187,145  
197,126  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0