Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
369,244  
383,566  
403,658  
421,593  
303,227  
59,030  
56,816  
69,050  
85,246  
117,825  
1,838  
5,377  
7,414  
25,817  
42,022  
0  
0  
0  
0  
0  
19,760  
17,023  
22,502  
23,445  
40,109  
36,947  
33,659  
37,735  
31,713  
34,360  
485  
757  
1,398  
4,272  
1,335  
310,215  
326,750  
334,608  
336,347  
185,402  
5  
5  
5  
5  
5  
301,166  
319,036  
324,030  
165,607  
171,648  
0  
0  
0  
0  
0  
1,398  
1,163  
3,168  
164,112  
4,663  
0  
0  
0  
0  
0  
7,646  
6,546  
7,405  
6,623  
9,085  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
369,244  
383,566  
403,658  
421,593  
303,227  
171,800  
184,389  
196,537  
208,371  
102,926  
94,933  
110,976  
133,135  
154,409  
102,926  
76,867  
73,413  
63,402  
53,962  
0  
197,444  
199,176  
207,121  
213,222  
200,301  
197,444  
199,176  
207,121  
213,222  
200,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0