Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,466,100  
2,468,801  
 
 
 
668,024  
622,385  
 
 
 
219,245  
237,699  
 
 
 
265,000  
278,000  
 
 
 
178,050  
103,365  
 
 
 
5,340  
3,302  
 
 
 
389  
19  
 
 
 
1,798,076  
1,846,416  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,775,437  
1,823,752  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
307  
307  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
22,331  
22,357  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,466,100  
2,468,801  
 
 
 
623,392  
506,318  
 
 
 
355,225  
199,976  
 
 
 
268,167  
306,341  
 
 
 
1,842,708  
1,962,483  
 
 
 
1,842,708  
1,962,483  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0