Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,299,579  
1,355,448  
1,385,650  
1,377,764  
1,376,782  
62,601  
115,605  
131,704  
102,812  
89,443  
14,962  
32,698  
52,623  
5,701  
7,361  
0  
0  
0  
0  
0  
43,514  
78,385  
74,425  
92,456  
77,616  
2,315  
1,615  
1,748  
1,669  
2,180  
1,811  
2,907  
2,907  
2,986  
2,286  
1,236,977  
1,239,843  
1,253,946  
1,274,952  
1,287,339  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
1,214,958  
1,221,663  
1,235,197  
1,254,925  
1,268,973  
0  
0  
0  
0  
0  
10,486  
8,721  
8,721  
8,721  
5,691  
0  
0  
0  
0  
0  
9,529  
7,455  
8,024  
9,302  
10,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,299,579  
1,355,448  
1,385,650  
1,377,764  
1,376,782  
590,301  
610,779  
671,747  
654,663  
696,428  
99,343  
108,250  
157,013  
107,129  
134,694  
490,958  
502,529  
514,734  
547,534  
561,734  
709,278  
744,669  
713,903  
723,101  
680,354  
709,278  
744,669  
713,903  
723,101  
680,354  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0