Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,377,764  
1,376,782  
1,398,137  
1,402,556  
1,429,015  
102,812  
89,443  
98,532  
86,410  
93,875  
5,701  
7,361  
17,767  
14,820  
18,556  
0  
0  
0  
0  
0  
92,456  
77,616  
73,419  
64,070  
68,761  
1,669  
2,180  
2,839  
2,078  
1,994  
2,986  
2,286  
4,508  
5,442  
4,564  
1,274,952  
1,287,339  
1,299,604  
1,316,146  
1,335,140  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
1,254,925  
1,268,973  
1,279,552  
1,295,414  
1,315,091  
0  
0  
0  
0  
0  
8,721  
5,691  
5,691  
5,691  
5,691  
0  
0  
0  
0  
0  
9,302  
10,671  
12,357  
13,037  
12,354  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,377,764  
1,376,782  
1,398,137  
1,402,556  
1,429,015  
654,663  
696,428  
673,453  
713,972  
739,104  
107,129  
134,694  
100,619  
130,068  
122,450  
547,534  
561,734  
572,834  
583,904  
616,654  
723,101  
680,354  
724,683  
688,584  
689,911  
723,101  
680,354  
724,683  
688,584  
689,911  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0