Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,376,782  
1,398,137  
1,402,556  
1,429,015  
1,404,588  
89,443  
98,532  
86,410  
93,875  
59,333  
7,361  
17,767  
14,820  
18,556  
5,664  
0  
0  
0  
0  
0  
77,616  
73,419  
64,070  
68,761  
48,613  
2,180  
2,839  
2,078  
1,994  
2,656  
2,286  
4,508  
5,442  
4,564  
2,399  
1,287,339  
1,299,604  
1,316,146  
1,335,140  
1,345,255  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
1,268,973  
1,279,552  
1,295,414  
1,315,091  
1,323,923  
0  
0  
0  
0  
0  
5,691  
5,691  
5,691  
5,691  
6,231  
0  
0  
0  
0  
0  
10,671  
12,357  
13,037  
12,354  
13,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,376,782  
1,398,137  
1,402,556  
1,429,015  
1,404,588  
696,428  
673,453  
713,972  
739,104  
731,884  
134,694  
100,619  
130,068  
122,450  
101,080  
561,734  
572,834  
583,904  
616,654  
630,804  
680,354  
724,683  
688,584  
689,911  
672,704  
680,354  
724,683  
688,584  
689,911  
672,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0