Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,316,101  
1,299,579  
1,355,448  
1,385,650  
1,377,764  
83,624  
62,601  
115,605  
131,704  
102,812  
1,143  
14,962  
32,698  
52,623  
5,701  
0  
0  
0  
0  
0  
77,875  
43,514  
78,385  
74,425  
92,456  
2,394  
2,315  
1,615  
1,748  
1,669  
2,212  
1,811  
2,907  
2,907  
2,986  
1,232,478  
1,236,977  
1,239,843  
1,253,946  
1,274,952  
3,369  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
1,207,039  
1,214,958  
1,221,663  
1,235,197  
1,254,925  
0  
0  
0  
0  
0  
10,703  
10,486  
8,721  
8,721  
8,721  
0  
0  
0  
0  
0  
11,367  
9,529  
7,455  
8,024  
9,302  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,316,101  
1,299,579  
1,355,448  
1,385,650  
1,377,764  
584,541  
590,301  
610,779  
671,747  
654,663  
111,023  
99,343  
108,250  
157,013  
107,129  
473,518  
490,958  
502,529  
514,734  
547,534  
731,561  
709,278  
744,669  
713,903  
723,101  
731,561  
709,278  
744,669  
713,903  
723,101  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0