Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,385,650  
1,377,764  
1,376,782  
1,398,137  
1,402,556  
131,704  
102,812  
89,443  
98,532  
86,410  
52,623  
5,701  
7,361  
17,767  
14,820  
0  
0  
0  
0  
0  
74,425  
92,456  
77,616  
73,419  
64,070  
1,748  
1,669  
2,180  
2,839  
2,078  
2,907  
2,986  
2,286  
4,508  
5,442  
1,253,946  
1,274,952  
1,287,339  
1,299,604  
1,316,146  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
1,235,197  
1,254,925  
1,268,973  
1,279,552  
1,295,414  
0  
0  
0  
0  
0  
8,721  
8,721  
5,691  
5,691  
5,691  
0  
0  
0  
0  
0  
8,024  
9,302  
10,671  
12,357  
13,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,385,650  
1,377,764  
1,376,782  
1,398,137  
1,402,556  
671,747  
654,663  
696,428  
673,453  
713,972  
157,013  
107,129  
134,694  
100,619  
130,068  
514,734  
547,534  
561,734  
572,834  
583,904  
713,903  
723,101  
680,354  
724,683  
688,584  
713,903  
723,101  
680,354  
724,683  
688,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0