Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,429,015  
1,404,588  
1,403,274  
1,456,557  
1,427,051  
93,875  
59,333  
54,610  
102,433  
55,036  
18,556  
5,664  
12,564  
838  
4,921  
0  
0  
0  
0  
0  
68,761  
48,613  
38,471  
99,337  
47,499  
1,994  
2,656  
1,547  
1,414  
1,150  
4,564  
2,399  
2,028  
843  
1,467  
1,335,140  
1,345,255  
1,348,664  
1,354,125  
1,372,015  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
1,315,091  
1,323,923  
1,329,290  
1,333,726  
1,350,222  
0  
0  
0  
0  
0  
5,691  
6,231  
5,691  
5,691  
16,034  
0  
0  
0  
0  
0  
12,354  
13,097  
11,679  
12,704  
3,755  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,429,015  
1,404,588  
1,403,274  
1,456,557  
1,427,051  
739,104  
731,884  
730,957  
781,744  
793,322  
122,450  
101,080  
89,103  
128,870  
123,248  
616,654  
630,804  
641,854  
652,874  
670,074  
689,911  
672,704  
672,317  
674,813  
633,729  
689,911  
672,704  
672,317  
674,813  
633,729  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0