Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,355,448  
1,385,650  
1,377,764  
1,376,782  
1,398,137  
115,605  
131,704  
102,812  
89,443  
98,532  
32,698  
52,623  
5,701  
7,361  
17,767  
0  
0  
0  
0  
0  
78,385  
74,425  
92,456  
77,616  
73,419  
1,615  
1,748  
1,669  
2,180  
2,839  
2,907  
2,907  
2,986  
2,286  
4,508  
1,239,843  
1,253,946  
1,274,952  
1,287,339  
1,299,604  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
2,004  
1,221,663  
1,235,197  
1,254,925  
1,268,973  
1,279,552  
0  
0  
0  
0  
0  
8,721  
8,721  
8,721  
5,691  
5,691  
0  
0  
0  
0  
0  
7,455  
8,024  
9,302  
10,671  
12,357  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,355,448  
1,385,650  
1,377,764  
1,376,782  
1,398,137  
610,779  
671,747  
654,663  
696,428  
673,453  
108,250  
157,013  
107,129  
134,694  
100,619  
502,529  
514,734  
547,534  
561,734  
572,834  
744,669  
713,903  
723,101  
680,354  
724,683  
744,669  
713,903  
723,101  
680,354  
724,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0