Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (SB1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,736  
 
 
 
 
100,211  
 
 
 
 
42,587  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,771  
 
 
 
 
46,402  
 
 
 
 
1,451  
 
 
 
 
152,525  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
89,496  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
63,029  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,736  
 
 
 
 
91,520  
 
 
 
 
87,537  
 
 
 
 
3,983  
 
 
 
 
161,216  
 
 
 
 
161,179  
 
 
 
 
37  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0