Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
446,983  
479,180  
530,845  
527,939  
522,753  
233,412  
260,944  
311,662  
399,580  
393,407  
22,171  
29,717  
38,069  
21,465  
9,257  
0  
0  
0  
0  
0  
87,587  
99,571  
139,944  
151,384  
163,276  
94,377  
97,482  
103,203  
205,889  
202,918  
29,277  
34,174  
30,446  
20,842  
17,957  
213,571  
218,236  
219,183  
128,360  
129,346  
892  
892  
892  
0  
0  
70,219  
72,364  
73,916  
68,266  
69,139  
16,836  
16,996  
17,156  
17,317  
17,477  
112,836  
114,562  
113,189  
27,075  
0  
11,031  
11,031  
11,031  
11,041  
11,041  
1,758  
2,391  
2,999  
4,662  
31,689  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
446,983  
479,180  
530,845  
527,939  
522,753  
216,865  
250,651  
301,120  
299,503  
285,070  
211,731  
245,431  
296,028  
294,372  
280,515  
5,133  
5,220  
5,092  
5,131  
4,555  
230,119  
228,529  
229,725  
228,436  
237,683  
230,119  
228,529  
229,725  
228,436  
210,245  
0  
0  
0  
0  
27,438  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0