Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
458,210  
451,695  
446,983  
479,180  
530,845  
242,714  
237,127  
233,412  
260,944  
311,662  
14,818  
10,469  
22,171  
29,717  
38,069  
20,000  
20,000  
0  
0  
0  
76,594  
78,868  
87,587  
99,571  
139,944  
91,390  
99,224  
94,377  
97,482  
103,203  
39,912  
28,565  
29,277  
34,174  
30,446  
215,495  
214,568  
213,571  
218,236  
219,183  
892  
892  
892  
892  
892  
67,936  
67,751  
70,219  
72,364  
73,916  
16,515  
16,675  
16,836  
16,996  
17,156  
117,249  
116,243  
112,836  
114,562  
113,189  
11,064  
11,031  
11,031  
11,031  
11,031  
1,840  
1,975  
1,758  
2,391  
2,999  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
458,210  
451,695  
446,983  
479,180  
530,845  
224,371  
220,617  
216,865  
250,651  
301,120  
219,083  
215,264  
211,731  
245,431  
296,028  
5,288  
5,354  
5,133  
5,220  
5,092  
233,839  
231,078  
230,119  
228,529  
229,725  
233,839  
231,078  
230,119  
228,529  
229,725  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0