Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
509,685  
477,386  
458,210  
451,695  
446,983  
293,845  
261,950  
242,714  
237,127  
233,412  
18,938  
3,444  
14,818  
10,469  
22,171  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
0  
98,140  
96,584  
76,594  
78,868  
87,587  
109,701  
97,418  
91,390  
99,224  
94,377  
47,066  
44,505  
39,912  
28,565  
29,277  
215,839  
215,436  
215,495  
214,568  
213,571  
892  
892  
892  
892  
892  
66,716  
66,653  
67,936  
67,751  
70,219  
16,194  
16,355  
16,515  
16,675  
16,836  
100,619  
118,842  
117,249  
116,243  
112,836  
29,871  
11,064  
11,064  
11,031  
11,031  
1,548  
1,630  
1,840  
1,975  
1,758  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
509,685  
477,386  
458,210  
451,695  
446,983  
265,067  
236,560  
224,371  
220,617  
216,865  
259,775  
231,532  
219,083  
215,264  
211,731  
5,292  
5,028  
5,288  
5,354  
5,133  
244,617  
240,826  
233,839  
231,078  
230,119  
244,617  
240,826  
233,839  
231,078  
230,119  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0