Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
477,386  
458,210  
451,695  
446,983  
479,180  
261,950  
242,714  
237,127  
233,412  
260,944  
3,444  
14,818  
10,469  
22,171  
29,717  
20,000  
20,000  
20,000  
0  
0  
96,584  
76,594  
78,868  
87,587  
99,571  
97,418  
91,390  
99,224  
94,377  
97,482  
44,505  
39,912  
28,565  
29,277  
34,174  
215,436  
215,495  
214,568  
213,571  
218,236  
892  
892  
892  
892  
892  
66,653  
67,936  
67,751  
70,219  
72,364  
16,355  
16,515  
16,675  
16,836  
16,996  
118,842  
117,249  
116,243  
112,836  
114,562  
11,064  
11,064  
11,031  
11,031  
11,031  
1,630  
1,840  
1,975  
1,758  
2,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
477,386  
458,210  
451,695  
446,983  
479,180  
236,560  
224,371  
220,617  
216,865  
250,651  
231,532  
219,083  
215,264  
211,731  
245,431  
5,028  
5,288  
5,354  
5,133  
5,220  
240,826  
233,839  
231,078  
230,119  
228,529  
240,826  
233,839  
231,078  
230,119  
228,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0