Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
514,323  
507,842  
493,819  
509,685  
477,386  
321,733  
294,413  
274,905  
293,845  
261,950  
20,689  
2,035  
10,232  
18,938  
3,444  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
85,965  
104,984  
92,270  
98,140  
96,584  
130,214  
110,422  
107,066  
109,701  
97,418  
64,866  
56,974  
45,337  
47,066  
44,505  
192,590  
213,428  
218,914  
215,839  
215,436  
662  
786  
892  
892  
892  
61,746  
63,606  
66,112  
66,716  
66,653  
15,713  
15,873  
16,034  
16,194  
16,355  
100,705  
100,452  
104,315  
100,619  
118,842  
11,082  
29,888  
29,871  
29,871  
11,064  
2,683  
2,823  
1,691  
1,548  
1,630  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
514,323  
507,842  
493,819  
509,685  
477,386  
266,140  
256,900  
246,439  
265,067  
236,560  
260,342  
251,101  
240,786  
259,775  
231,532  
5,799  
5,799  
5,653  
5,292  
5,028  
248,183  
250,942  
247,380  
244,617  
240,826  
248,183  
250,942  
247,380  
244,617  
240,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0