Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
525,836  
514,323  
507,842  
493,819  
509,685  
332,891  
321,733  
294,413  
274,905  
293,845  
17,568  
20,689  
2,035  
10,232  
18,938  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
112,315  
85,965  
104,984  
92,270  
98,140  
121,625  
130,214  
110,422  
107,066  
109,701  
61,382  
64,866  
56,974  
45,337  
47,066  
192,945  
192,590  
213,428  
218,914  
215,839  
538  
662  
786  
892  
892  
62,521  
61,746  
63,606  
66,112  
66,716  
15,553  
15,713  
15,873  
16,034  
16,194  
100,600  
100,705  
100,452  
104,315  
100,619  
11,082  
11,082  
29,888  
29,871  
29,871  
2,652  
2,683  
2,823  
1,691  
1,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
525,836  
514,323  
507,842  
493,819  
509,685  
272,048  
266,140  
256,900  
246,439  
265,067  
266,249  
260,342  
251,101  
240,786  
259,775  
5,799  
5,799  
5,799  
5,653  
5,292  
253,788  
248,183  
250,942  
247,380  
244,617  
253,788  
248,183  
250,942  
247,380  
244,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0