Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
507,842  
493,819  
509,685  
477,386  
458,210  
294,413  
274,905  
293,845  
261,950  
242,714  
2,035  
10,232  
18,938  
3,444  
14,818  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
104,984  
92,270  
98,140  
96,584  
76,594  
110,422  
107,066  
109,701  
97,418  
91,390  
56,974  
45,337  
47,066  
44,505  
39,912  
213,428  
218,914  
215,839  
215,436  
215,495  
786  
892  
892  
892  
892  
63,606  
66,112  
66,716  
66,653  
67,936  
15,873  
16,034  
16,194  
16,355  
16,515  
100,452  
104,315  
100,619  
118,842  
117,249  
29,888  
29,871  
29,871  
11,064  
11,064  
2,823  
1,691  
1,548  
1,630  
1,840  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
507,842  
493,819  
509,685  
477,386  
458,210  
256,900  
246,439  
265,067  
236,560  
224,371  
251,101  
240,786  
259,775  
231,532  
219,083  
5,799  
5,653  
5,292  
5,028  
5,288  
250,942  
247,380  
244,617  
240,826  
233,839  
250,942  
247,380  
244,617  
240,826  
233,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0