Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
451,695  
446,983  
479,180  
530,845  
527,939  
237,127  
233,412  
260,944  
311,662  
399,580  
10,469  
22,171  
29,717  
38,069  
21,465  
20,000  
0  
0  
0  
0  
78,868  
87,587  
99,571  
139,944  
151,384  
99,224  
94,377  
97,482  
103,203  
205,889  
28,565  
29,277  
34,174  
30,446  
20,842  
214,568  
213,571  
218,236  
219,183  
128,360  
892  
892  
892  
892  
0  
67,751  
70,219  
72,364  
73,916  
68,266  
16,675  
16,836  
16,996  
17,156  
17,317  
116,243  
112,836  
114,562  
113,189  
27,075  
11,031  
11,031  
11,031  
11,031  
11,041  
1,975  
1,758  
2,391  
2,999  
4,662  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
451,695  
446,983  
479,180  
530,845  
527,939  
220,617  
216,865  
250,651  
301,120  
299,503  
215,264  
211,731  
245,431  
296,028  
294,372  
5,354  
5,133  
5,220  
5,092  
5,131  
231,078  
230,119  
228,529  
229,725  
228,436  
231,078  
230,119  
228,529  
229,725  
228,436  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0