Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,230,203  
2,152,672  
2,022,170  
2,002,704  
2,098,620  
1,373,470  
1,279,262  
1,155,193  
1,138,152  
1,230,815  
410,787  
547,109  
486,416  
463,047  
572,063  
492,000  
272,000  
252,000  
252,000  
252,000  
132,068  
133,002  
163,479  
154,514  
132,641  
293,630  
285,872  
216,671  
241,038  
251,988  
44,985  
41,279  
36,628  
27,554  
22,123  
856,732  
873,410  
866,977  
864,551  
867,806  
255,398  
254,939  
252,904  
250,836  
252,874  
223,055  
233,143  
240,777  
240,099  
245,151  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
47,449  
47,611  
47,272  
45,394  
37,966  
272,848  
273,423  
258,160  
258,160  
258,160  
25,738  
32,050  
35,620  
37,819  
41,411  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,230,203  
2,152,672  
2,022,170  
2,002,704  
2,098,620  
616,681  
610,774  
446,763  
527,590  
574,424  
600,186  
593,451  
428,537  
508,377  
554,312  
16,495  
17,323  
18,226  
19,213  
20,112  
1,613,522  
1,541,897  
1,575,407  
1,475,114  
1,524,197  
1,613,522  
1,541,897  
1,575,407  
1,475,114  
1,524,197  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0