Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,098,620  
2,023,592  
1,985,504  
1,940,691  
1,885,036  
1,230,815  
1,169,450  
1,088,993  
1,023,012  
964,218  
572,063  
489,856  
555,773  
528,985  
453,161  
252,000  
72,000  
84,907  
99,114  
124,852  
132,641  
293,626  
199,421  
151,509  
130,461  
251,988  
293,613  
211,897  
216,675  
228,270  
22,123  
20,355  
36,995  
26,729  
27,474  
867,806  
854,143  
896,511  
917,679  
920,818  
252,874  
212,885  
211,441  
211,324  
205,991  
245,151  
231,747  
198,327  
193,468  
213,300  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
37,966  
77,331  
41,286  
38,776  
35,507  
258,160  
253,962  
375,230  
400,416  
400,416  
41,411  
45,973  
37,983  
41,451  
33,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,098,620  
2,023,592  
1,985,504  
1,940,691  
1,885,036  
574,424  
565,597  
529,730  
532,459  
515,662  
554,312  
565,239  
529,373  
532,102  
515,562  
20,112  
358  
358  
358  
100  
1,524,197  
1,457,995  
1,455,774  
1,408,232  
1,369,374  
1,524,197  
1,457,995  
1,455,774  
1,408,232  
1,369,374  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0