Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,985,504  
1,940,691  
1,885,036  
1,992,968  
2,343,926  
1,088,993  
1,023,012  
964,218  
1,060,464  
940,117  
555,773  
528,985  
453,161  
508,015  
420,047  
84,907  
99,114  
124,852  
122,852  
102,852  
199,421  
151,509  
130,461  
168,792  
183,229  
211,897  
216,675  
228,270  
253,409  
215,700  
36,995  
26,729  
27,474  
7,396  
18,290  
896,511  
917,679  
920,818  
932,504  
1,403,808  
211,441  
211,324  
205,991  
205,611  
448,409  
198,327  
193,468  
213,300  
222,726  
210,621  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
19,920  
41,286  
38,776  
35,507  
34,947  
508,933  
375,230  
400,416  
400,416  
400,416  
169,607  
37,983  
41,451  
33,360  
36,560  
46,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,985,504  
1,940,691  
1,885,036  
1,992,968  
2,343,926  
529,730  
532,459  
515,662  
666,242  
813,748  
529,373  
532,102  
515,562  
666,142  
519,061  
358  
358  
100  
100  
294,688  
1,455,774  
1,408,232  
1,369,374  
1,326,726  
1,530,177  
1,455,774  
1,408,232  
1,369,374  
1,326,726  
1,530,177  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0