Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,940,691  
1,885,036  
1,992,968  
2,343,926  
2,325,096  
1,023,012  
964,218  
1,060,464  
940,117  
902,921  
528,985  
453,161  
508,015  
420,047  
408,278  
99,114  
124,852  
122,852  
102,852  
96,852  
151,509  
130,461  
168,792  
183,229  
178,576  
216,675  
228,270  
253,409  
215,700  
200,319  
26,729  
27,474  
7,396  
18,290  
18,896  
917,679  
920,818  
932,504  
1,403,808  
1,422,176  
211,324  
205,991  
205,611  
448,409  
448,400  
193,468  
213,300  
222,726  
210,621  
238,722  
32,244  
32,244  
32,244  
19,920  
19,920  
38,776  
35,507  
34,947  
508,933  
490,497  
400,416  
400,416  
400,416  
169,607  
175,363  
41,451  
33,360  
36,560  
46,318  
49,275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,940,691  
1,885,036  
1,992,968  
2,343,926  
2,325,096  
532,459  
515,662  
666,242  
813,748  
853,599  
532,102  
515,562  
666,142  
519,061  
563,300  
358  
100  
100  
294,688  
290,299  
1,408,232  
1,369,374  
1,326,726  
1,530,177  
1,471,498  
1,408,232  
1,369,374  
1,326,726  
1,530,177  
1,471,498  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0