Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,022,170  
2,002,704  
2,098,620  
2,023,592  
1,985,504  
1,155,193  
1,138,152  
1,230,815  
1,169,450  
1,088,993  
486,416  
463,047  
572,063  
489,856  
555,773  
252,000  
252,000  
252,000  
72,000  
84,907  
163,479  
154,514  
132,641  
293,626  
199,421  
216,671  
241,038  
251,988  
293,613  
211,897  
36,628  
27,554  
22,123  
20,355  
36,995  
866,977  
864,551  
867,806  
854,143  
896,511  
252,904  
250,836  
252,874  
212,885  
211,441  
240,777  
240,099  
245,151  
231,747  
198,327  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
47,272  
45,394  
37,966  
77,331  
41,286  
258,160  
258,160  
258,160  
253,962  
375,230  
35,620  
37,819  
41,411  
45,973  
37,983  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,022,170  
2,002,704  
2,098,620  
2,023,592  
1,985,504  
446,763  
527,590  
574,424  
565,597  
529,730  
428,537  
508,377  
554,312  
565,239  
529,373  
18,226  
19,213  
20,112  
358  
358  
1,575,407  
1,475,114  
1,524,197  
1,457,995  
1,455,774  
1,575,407  
1,475,114  
1,524,197  
1,457,995  
1,455,774  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0