Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,087,571  
2,230,203  
2,152,672  
2,022,170  
2,002,704  
1,243,002  
1,373,470  
1,279,262  
1,155,193  
1,138,152  
233,815  
410,787  
547,109  
486,416  
463,047  
552,000  
492,000  
272,000  
252,000  
252,000  
140,902  
132,068  
133,002  
163,479  
154,514  
259,695  
293,630  
285,872  
216,671  
241,038  
56,591  
44,985  
41,279  
36,628  
27,554  
844,569  
856,732  
873,410  
866,977  
864,551  
253,186  
255,398  
254,939  
252,904  
250,836  
210,671  
223,055  
233,143  
240,777  
240,099  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
51,522  
47,449  
47,611  
47,272  
45,394  
272,848  
272,848  
273,423  
258,160  
258,160  
24,099  
25,738  
32,050  
35,620  
37,819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,087,571  
2,230,203  
2,152,672  
2,022,170  
2,002,704  
558,137  
616,681  
610,774  
446,763  
527,590  
557,880  
600,186  
593,451  
428,537  
508,377  
258  
16,495  
17,323  
18,226  
19,213  
1,529,434  
1,613,522  
1,541,897  
1,575,407  
1,475,114  
1,529,434  
1,613,522  
1,541,897  
1,575,407  
1,475,114  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0