Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,213,893  
2,185,046  
2,087,571  
2,230,203  
2,152,672  
1,370,531  
1,338,821  
1,243,002  
1,373,470  
1,279,262  
199,874  
260,585  
233,815  
410,787  
547,109  
597,000  
597,000  
552,000  
492,000  
272,000  
167,775  
131,881  
140,902  
132,068  
133,002  
340,343  
288,720  
259,695  
293,630  
285,872  
65,538  
60,635  
56,591  
44,985  
41,279  
843,363  
846,225  
844,569  
856,732  
873,410  
254,229  
253,425  
253,186  
255,398  
254,939  
203,861  
199,183  
210,671  
223,055  
233,143  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
32,244  
54,725  
64,460  
51,522  
47,449  
47,611  
272,848  
272,848  
272,848  
272,848  
273,423  
25,456  
24,065  
24,099  
25,738  
32,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,213,893  
2,185,046  
2,087,571  
2,230,203  
2,152,672  
674,878  
605,736  
558,137  
616,681  
610,774  
674,122  
605,432  
557,880  
600,186  
593,451  
756  
304  
258  
16,495  
17,323  
1,539,016  
1,579,309  
1,529,434  
1,613,522  
1,541,897  
1,539,016  
1,579,309  
1,529,434  
1,613,522  
1,541,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0