Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,349  
12,870  
12,679  
12,159  
13,028  
2,119  
2,725  
2,646  
1,784  
2,437  
602  
406  
405  
496  
390  
0  
0  
0  
0  
0  
849  
1,533  
1,404  
562  
1,343  
665  
782  
736  
631  
609  
3  
3  
102  
95  
95  
10,230  
10,145  
10,033  
10,375  
10,591  
203  
203  
203  
207  
203  
355  
377  
399  
422  
444  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
0  
0  
0  
0  
0  
8,485  
8,378  
8,244  
8,560  
8,758  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,349  
12,870  
12,679  
12,159  
13,028  
3,334  
3,919  
3,666  
2,917  
3,564  
2,118  
2,703  
2,215  
1,701  
2,347  
1,217  
1,217  
1,452  
1,217  
1,217  
9,014  
8,950  
9,013  
9,241  
9,464  
9,014  
8,950  
9,013  
9,241  
9,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0