Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,386  
12,102  
11,306  
12,505  
12,349  
2,554  
2,331  
1,306  
2,410  
2,119  
680  
323  
588  
501  
602  
0  
0  
0  
0  
0  
1,430  
1,497  
235  
1,289  
849  
443  
511  
480  
617  
665  
0  
0  
2  
3  
3  
9,833  
9,771  
10,001  
10,094  
10,230  
203  
165  
158  
203  
203  
267  
288  
310  
333  
355  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
0  
0  
0  
0  
0  
8,176  
8,131  
8,346  
8,372  
8,485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,386  
12,102  
11,306  
12,505  
12,349  
4,043  
4,219  
3,592  
4,081  
3,334  
2,707  
2,882  
2,255  
2,864  
2,118  
1,337  
1,337  
1,337  
1,217  
1,217  
8,343  
7,883  
7,715  
8,424  
9,014  
8,343  
7,883  
7,715  
8,424  
9,014  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0