Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,159  
13,028  
13,302  
12,920  
12,497  
1,784  
2,437  
2,686  
2,009  
1,510  
496  
390  
136  
429  
194  
0  
0  
0  
0  
0  
562  
1,343  
1,819  
661  
136  
631  
609  
726  
915  
628  
95  
95  
5  
5  
552  
10,375  
10,591  
10,615  
10,911  
10,987  
207  
203  
204  
203  
183  
422  
444  
480  
519  
562  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
0  
0  
0  
0  
0  
8,560  
8,758  
8,744  
9,002  
9,055  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,159  
13,028  
13,302  
12,920  
12,497  
2,917  
3,564  
3,821  
3,470  
2,614  
1,701  
2,347  
1,379  
1,974  
1,085  
1,217  
1,217  
2,441  
1,496  
1,529  
9,241  
9,464  
9,481  
9,450  
9,883  
9,241  
9,464  
9,481  
9,450  
9,883  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0