Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,306  
12,505  
12,349  
12,870  
12,679  
1,306  
2,410  
2,119  
2,725  
2,646  
588  
501  
602  
406  
405  
0  
0  
0  
0  
0  
235  
1,289  
849  
1,533  
1,404  
480  
617  
665  
782  
736  
2  
3  
3  
3  
102  
10,001  
10,094  
10,230  
10,145  
10,033  
158  
203  
203  
203  
203  
310  
333  
355  
377  
399  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
0  
0  
0  
0  
0  
8,346  
8,372  
8,485  
8,378  
8,244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,306  
12,505  
12,349  
12,870  
12,679  
3,592  
4,081  
3,334  
3,919  
3,666  
2,255  
2,864  
2,118  
2,703  
2,215  
1,337  
1,217  
1,217  
1,217  
1,452  
7,715  
8,424  
9,014  
8,950  
9,013  
7,715  
8,424  
9,014  
8,950  
9,013  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0