Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,870  
12,679  
12,159  
13,028  
13,302  
2,725  
2,646  
1,784  
2,437  
2,686  
406  
405  
496  
390  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
1,533  
1,404  
562  
1,343  
1,819  
782  
736  
631  
609  
726  
3  
102  
95  
95  
5  
10,145  
10,033  
10,375  
10,591  
10,615  
203  
203  
207  
203  
204  
377  
399  
422  
444  
480  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
0  
0  
0  
0  
0  
8,378  
8,244  
8,560  
8,758  
8,744  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,870  
12,679  
12,159  
13,028  
13,302  
3,919  
3,666  
2,917  
3,564  
3,821  
2,703  
2,215  
1,701  
2,347  
1,379  
1,217  
1,452  
1,217  
1,217  
2,441  
8,950  
9,013  
9,241  
9,464  
9,481  
8,950  
9,013  
9,241  
9,464  
9,481  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0