Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,505  
12,349  
12,870  
12,679  
12,159  
2,410  
2,119  
2,725  
2,646  
1,784  
501  
602  
406  
405  
496  
0  
0  
0  
0  
0  
1,289  
849  
1,533  
1,404  
562  
617  
665  
782  
736  
631  
3  
3  
3  
102  
95  
10,094  
10,230  
10,145  
10,033  
10,375  
203  
203  
203  
203  
207  
333  
355  
377  
399  
422  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
1,187  
0  
0  
0  
0  
0  
8,372  
8,485  
8,378  
8,244  
8,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,505  
12,349  
12,870  
12,679  
12,159  
4,081  
3,334  
3,919  
3,666  
2,917  
2,864  
2,118  
2,703  
2,215  
1,701  
1,217  
1,217  
1,217  
1,452  
1,217  
8,424  
9,014  
8,950  
9,013  
9,241  
8,424  
9,014  
8,950  
9,013  
9,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0