Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,054,022  
5,093,722  
4,861,768  
4,525,431  
4,366,840  
2,629,996  
3,128,103  
2,906,834  
2,544,218  
2,396,035  
90,382  
93,263  
111,092  
73,590  
61,673  
329,200  
310,920  
208,884  
364,109  
541,431  
1,273,803  
1,667,393  
1,625,294  
1,312,236  
1,127,206  
873,089  
989,191  
897,427  
735,167  
618,433  
63,522  
67,337  
64,137  
59,115  
47,291  
2,424,026  
1,965,619  
1,954,934  
1,981,213  
1,970,805  
125,358  
144,701  
142,880  
159,722  
160,198  
814,629  
821,564  
797,626  
808,077  
833,168  
156,147  
157,507  
158,866  
184,221  
172,796  
124,088  
112,716  
137,719  
115,665  
113,074  
1,149,837  
627,941  
624,019  
653,526  
650,487  
53,966  
101,191  
93,824  
60,002  
41,082  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,054,022  
5,093,722  
4,861,768  
4,525,431  
4,366,840  
2,228,570  
2,335,165  
2,099,022  
1,814,254  
1,696,845  
1,526,090  
1,554,256  
1,311,826  
1,016,119  
904,559  
702,480  
780,909  
787,195  
798,135  
792,286  
2,825,452  
2,758,557  
2,762,746  
2,711,177  
2,669,995  
2,825,452  
2,758,557  
2,762,746  
2,711,177  
2,669,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0