Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,995,487  
4,044,303  
3,625,771  
3,637,419  
3,686,318  
2,005,361  
2,064,367  
1,579,592  
1,503,519  
1,433,720  
121,866  
48,966  
219,732  
93,030  
170,821  
314,698  
524,481  
233,827  
210,526  
213,015  
864,499  
747,751  
456,739  
555,377  
467,103  
654,295  
686,394  
616,837  
599,996  
533,307  
50,002  
56,776  
52,457  
44,591  
49,474  
1,990,126  
1,979,936  
2,046,179  
2,133,900  
2,252,598  
137,986  
139,099  
150,720  
150,720  
161,992  
918,554  
930,024  
893,402  
909,808  
927,859  
144,780  
145,690  
146,601  
147,512  
148,423  
87,977  
84,793  
141,042  
132,336  
296,010  
662,877  
648,898  
681,775  
759,439  
681,917  
37,953  
31,431  
32,639  
34,085  
36,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,995,487  
4,044,303  
3,625,771  
3,637,419  
3,686,318  
1,482,979  
1,528,230  
1,131,534  
1,172,378  
1,212,589  
695,707  
741,397  
1,095,023  
1,144,660  
1,164,094  
787,273  
786,833  
36,511  
27,718  
48,495  
2,512,508  
2,516,073  
2,494,237  
2,465,042  
2,473,729  
2,512,508  
2,516,073  
2,494,237  
2,465,042  
2,473,729  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0