Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,430,370  
3,308,111  
3,534,488  
3,541,992  
3,329,339  
1,283,425  
1,516,196  
1,779,083  
1,875,197  
1,440,677  
134,189  
61,037  
91,323  
40,187  
128,099  
7,552  
3,083  
9,482  
10,828  
15,335  
526,633  
620,691  
730,099  
745,138  
581,929  
568,249  
784,161  
891,682  
1,003,075  
680,109  
46,802  
47,226  
56,496  
75,969  
35,205  
2,146,945  
1,791,914  
1,755,405  
1,666,795  
1,888,662  
157,181  
155,962  
156,318  
110,105  
105  
917,758  
891,513  
659,625  
654,532  
665,852  
149,334  
149,794  
150,705  
151,615  
152,561  
286,467  
290,123  
486,596  
445,698  
647,637  
603,153  
293,783  
291,054  
293,191  
299,299  
33,052  
10,738  
11,109  
11,653  
123,208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,430,370  
3,308,111  
3,534,488  
3,541,992  
3,329,339  
929,549  
850,311  
1,073,464  
1,111,988  
911,845  
861,742  
805,214  
971,390  
1,002,458  
809,757  
67,807  
45,096  
102,074  
109,530  
102,088  
2,500,822  
2,457,800  
2,461,024  
2,430,004  
2,417,494  
2,500,822  
2,457,800  
2,461,024  
2,430,004  
2,417,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0