Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,366,840  
3,995,487  
4,044,303  
3,625,771  
3,637,419  
2,396,035  
2,005,361  
2,064,367  
1,579,592  
1,503,519  
61,673  
121,866  
48,966  
219,732  
93,030  
541,431  
314,698  
524,481  
233,827  
210,526  
1,127,206  
864,499  
747,751  
456,739  
555,377  
618,433  
654,295  
686,394  
616,837  
599,996  
47,291  
50,002  
56,776  
52,457  
44,591  
1,970,805  
1,990,126  
1,979,936  
2,046,179  
2,133,900  
160,198  
137,986  
139,099  
150,720  
150,720  
833,168  
918,554  
930,024  
893,402  
909,808  
172,796  
144,780  
145,690  
146,601  
147,512  
113,074  
87,977  
84,793  
141,042  
132,336  
650,487  
662,877  
648,898  
681,775  
759,439  
41,082  
37,953  
31,431  
32,639  
34,085  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,366,840  
3,995,487  
4,044,303  
3,625,771  
3,637,419  
1,696,845  
1,482,979  
1,528,230  
1,131,534  
1,172,378  
904,559  
695,707  
741,397  
1,095,023  
1,144,660  
792,286  
787,273  
786,833  
36,511  
27,718  
2,669,995  
2,512,508  
2,516,073  
2,494,237  
2,465,042  
2,669,995  
2,512,508  
2,516,073  
2,494,237  
2,465,042  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0