Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,637,419  
3,686,318  
3,430,370  
3,308,111  
3,534,488  
1,503,519  
1,433,720  
1,283,425  
1,516,196  
1,779,083  
93,030  
170,821  
134,189  
61,037  
91,323  
210,526  
213,015  
7,552  
3,083  
9,482  
555,377  
467,103  
526,633  
620,691  
730,099  
599,996  
533,307  
568,249  
784,161  
891,682  
44,591  
49,474  
46,802  
47,226  
56,496  
2,133,900  
2,252,598  
2,146,945  
1,791,914  
1,755,405  
150,720  
161,992  
157,181  
155,962  
156,318  
909,808  
927,859  
917,758  
891,513  
659,625  
147,512  
148,423  
149,334  
149,794  
150,705  
132,336  
296,010  
286,467  
290,123  
486,596  
759,439  
681,917  
603,153  
293,783  
291,054  
34,085  
36,396  
33,052  
10,738  
11,109  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,637,419  
3,686,318  
3,430,370  
3,308,111  
3,534,488  
1,172,378  
1,212,589  
929,549  
850,311  
1,073,464  
1,144,660  
1,164,094  
861,742  
805,214  
971,390  
27,718  
48,495  
67,807  
45,096  
102,074  
2,465,042  
2,473,729  
2,500,822  
2,457,800  
2,461,024  
2,465,042  
2,473,729  
2,500,822  
2,457,800  
2,461,024  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0