Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,525,431  
4,366,840  
3,995,487  
4,044,303  
3,625,771  
2,544,218  
2,396,035  
2,005,361  
2,064,367  
1,579,592  
73,590  
61,673  
121,866  
48,966  
219,732  
364,109  
541,431  
314,698  
524,481  
233,827  
1,312,236  
1,127,206  
864,499  
747,751  
456,739  
735,167  
618,433  
654,295  
686,394  
616,837  
59,115  
47,291  
50,002  
56,776  
52,457  
1,981,213  
1,970,805  
1,990,126  
1,979,936  
2,046,179  
159,722  
160,198  
137,986  
139,099  
150,720  
808,077  
833,168  
918,554  
930,024  
893,402  
184,221  
172,796  
144,780  
145,690  
146,601  
115,665  
113,074  
87,977  
84,793  
141,042  
653,526  
650,487  
662,877  
648,898  
681,775  
60,002  
41,082  
37,953  
31,431  
32,639  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,525,431  
4,366,840  
3,995,487  
4,044,303  
3,625,771  
1,814,254  
1,696,845  
1,482,979  
1,528,230  
1,131,534  
1,016,119  
904,559  
695,707  
741,397  
1,095,023  
798,135  
792,286  
787,273  
786,833  
36,511  
2,711,177  
2,669,995  
2,512,508  
2,516,073  
2,494,237  
2,711,177  
2,669,995  
2,512,508  
2,516,073  
2,494,237  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0