Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
209,208  
181,763  
185,437  
166,350  
179,105  
170,052  
143,276  
145,480  
131,122  
144,195  
19,875  
19,591  
54,315  
54,441  
50,780  
45,002  
43,502  
25,002  
4,002  
2  
31,333  
30,445  
30,195  
23,574  
34,306  
72,761  
48,860  
35,311  
48,871  
58,772  
1,080  
879  
657  
234  
334  
39,155  
38,487  
39,956  
35,227  
34,910  
39  
39  
39  
39  
39  
38,634  
38,284  
39,481  
34,900  
34,253  
0  
0  
0  
0  
0  
451  
124  
390  
289  
618  
0  
0  
0  
0  
0  
31  
40  
47  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
209,208  
181,763  
185,437  
166,350  
179,105  
92,108  
74,438  
57,929  
49,986  
71,668  
92,108  
74,438  
57,929  
49,986  
71,668  
0  
0  
0  
0  
0  
117,100  
107,325  
127,508  
116,364  
107,436  
117,100  
107,325  
127,508  
116,364  
107,436  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0