Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,422  
166,139  
168,149  
157,876  
163,806  
143,318  
130,510  
131,890  
144,583  
150,603  
38,666  
15,550  
24,144  
42,903  
42,701  
5,157  
5,157  
5,002  
5,002  
25,002  
25,898  
28,512  
29,506  
34,532  
32,281  
73,466  
81,142  
72,517  
60,851  
50,459  
130  
149  
720  
1,295  
161  
34,103  
35,628  
36,259  
13,293  
13,202  
39  
39  
39  
59  
59  
34,064  
35,589  
34,804  
13,234  
13,143  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,422  
166,139  
168,149  
157,876  
163,806  
58,766  
55,862  
65,137  
62,125  
55,023  
58,766  
55,862  
65,137  
62,125  
55,023  
0  
0  
0  
0  
0  
118,656  
110,277  
103,012  
95,751  
108,783  
118,656  
110,277  
103,012  
95,751  
108,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0