Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,409  
177,422  
166,139  
168,149  
157,876  
128,107  
143,318  
130,510  
131,890  
144,583  
36,656  
38,666  
15,550  
24,144  
42,903  
2  
5,157  
5,157  
5,002  
5,002  
29,100  
25,898  
28,512  
29,506  
34,532  
62,061  
73,466  
81,142  
72,517  
60,851  
288  
130  
149  
720  
1,295  
34,301  
34,103  
35,628  
36,259  
13,293  
39  
39  
39  
39  
59  
34,232  
34,064  
35,589  
34,804  
13,234  
0  
0  
0  
0  
0  
30  
0  
0  
1,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,409  
177,422  
166,139  
168,149  
157,876  
62,850  
58,766  
55,862  
65,137  
62,125  
62,850  
58,766  
55,862  
65,137  
62,125  
0  
0  
0  
0  
0  
99,559  
118,656  
110,277  
103,012  
95,751  
99,559  
118,656  
110,277  
103,012  
95,751  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0