Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,105  
162,409  
177,422  
166,139  
168,149  
144,195  
128,107  
143,318  
130,510  
131,890  
50,780  
36,656  
38,666  
15,550  
24,144  
2  
2  
5,157  
5,157  
5,002  
34,306  
29,100  
25,898  
28,512  
29,506  
58,772  
62,061  
73,466  
81,142  
72,517  
334  
288  
130  
149  
720  
34,910  
34,301  
34,103  
35,628  
36,259  
39  
39  
39  
39  
39  
34,253  
34,232  
34,064  
35,589  
34,804  
0  
0  
0  
0  
0  
618  
30  
0  
0  
1,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,105  
162,409  
177,422  
166,139  
168,149  
71,668  
62,850  
58,766  
55,862  
65,137  
71,668  
62,850  
58,766  
55,862  
65,137  
0  
0  
0  
0  
0  
107,436  
99,559  
118,656  
110,277  
103,012  
107,436  
99,559  
118,656  
110,277  
103,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0