Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,437  
166,350  
179,105  
162,409  
177,422  
145,480  
131,122  
144,195  
128,107  
143,318  
54,315  
54,441  
50,780  
36,656  
38,666  
25,002  
4,002  
2  
2  
5,157  
30,195  
23,574  
34,306  
29,100  
25,898  
35,311  
48,871  
58,772  
62,061  
73,466  
657  
234  
334  
288  
130  
39,956  
35,227  
34,910  
34,301  
34,103  
39  
39  
39  
39  
39  
39,481  
34,900  
34,253  
34,232  
34,064  
0  
0  
0  
0  
0  
390  
289  
618  
30  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
47  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,437  
166,350  
179,105  
162,409  
177,422  
57,929  
49,986  
71,668  
62,850  
58,766  
57,929  
49,986  
71,668  
62,850  
58,766  
0  
0  
0  
0  
0  
127,508  
116,364  
107,436  
99,559  
118,656  
127,508  
116,364  
107,436  
99,559  
118,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0