Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
198,107  
209,208  
181,763  
185,437  
166,350  
152,899  
170,052  
143,276  
145,480  
131,122  
11,835  
19,875  
19,591  
54,315  
54,441  
27,502  
45,002  
43,502  
25,002  
4,002  
38,772  
31,333  
30,445  
30,195  
23,574  
74,583  
72,761  
48,860  
35,311  
48,871  
207  
1,080  
879  
657  
234  
45,208  
39,155  
38,487  
39,956  
35,227  
134  
39  
39  
39  
39  
44,866  
38,634  
38,284  
39,481  
34,900  
0  
0  
0  
0  
0  
42  
451  
124  
390  
289  
0  
0  
0  
0  
0  
166  
31  
40  
47  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
198,107  
209,208  
181,763  
185,437  
166,350  
71,354  
92,108  
74,438  
57,929  
49,986  
71,354  
92,108  
74,438  
57,929  
49,986  
0  
0  
0  
0  
0  
126,754  
117,100  
107,325  
127,508  
116,364  
126,754  
117,100  
107,325  
127,508  
116,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0