Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,149  
157,876  
163,806  
138,679  
153,747  
131,890  
144,583  
150,603  
124,711  
140,157  
24,144  
42,903  
42,701  
23,262  
26,863  
5,002  
5,002  
25,002  
25,002  
20,000  
29,506  
34,532  
32,281  
25,050  
34,606  
72,517  
60,851  
50,459  
51,267  
57,998  
720  
1,295  
161  
130  
690  
36,259  
13,293  
13,202  
13,968  
13,590  
39  
59  
59  
59  
0  
34,804  
13,234  
13,143  
13,907  
12,949  
0  
0  
0  
0  
0  
1,417  
0  
0  
0  
370  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
0  
0  
3  
268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,149  
157,876  
163,806  
138,679  
153,747  
65,137  
62,125  
55,023  
38,119  
59,439  
65,137  
62,125  
55,023  
38,119  
59,439  
0  
0  
0  
0  
0  
103,012  
95,751  
108,783  
100,561  
94,308  
103,012  
95,751  
108,783  
100,561  
94,308  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0