Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,139  
168,149  
157,876  
163,806  
138,679  
130,510  
131,890  
144,583  
150,603  
124,711  
15,550  
24,144  
42,903  
42,701  
23,262  
5,157  
5,002  
5,002  
25,002  
25,002  
28,512  
29,506  
34,532  
32,281  
25,050  
81,142  
72,517  
60,851  
50,459  
51,267  
149  
720  
1,295  
161  
130  
35,628  
36,259  
13,293  
13,202  
13,968  
39  
39  
59  
59  
59  
35,589  
34,804  
13,234  
13,143  
13,907  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,139  
168,149  
157,876  
163,806  
138,679  
55,862  
65,137  
62,125  
55,023  
38,119  
55,862  
65,137  
62,125  
55,023  
38,119  
0  
0  
0  
0  
0  
110,277  
103,012  
95,751  
108,783  
100,561  
110,277  
103,012  
95,751  
108,783  
100,561  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0