Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,155  
82,988  
74,371  
76,042  
 
63,314  
53,692  
49,368  
49,218  
 
27,408  
23,807  
24,552  
17,905  
 
15,000  
8,000  
500  
4,000  
 
19,885  
20,231  
23,032  
26,524  
 
1,021  
689  
874  
254  
 
0  
965  
411  
535  
 
28,840  
29,297  
25,003  
26,823  
 
132  
465  
372  
862  
 
25,943  
27,202  
22,750  
23,937  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,120  
1,620  
1,620  
1,620  
 
645  
10  
262  
404  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,155  
82,988  
74,371  
76,042  
 
29,143  
26,792  
22,410  
21,899  
 
29,110  
26,760  
22,384  
21,883  
 
33  
33  
27  
17  
 
63,012  
56,196  
51,961  
54,142  
 
63,012  
56,196  
51,961  
54,142  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0