Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q3/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
67,278  
59,563  
53,876  
58,144  
 
43,893  
 
36,436  
34,776  
 
5,467  
8,692  
7,519  
6,678  
 
17,000  
19,120  
15,120  
10,000  
 
20,186  
13,455  
12,878  
16,918  
 
549  
430  
706  
676  
 
691  
0  
212  
504  
 
23,385  
17,866  
17,441  
23,368  
 
32  
26  
0  
0  
 
16,431  
15,912  
16,366  
16,948  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
6,420  
800  
400  
6,020  
 
501  
1,128  
675  
400  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
67,278  
59,563  
53,876  
58,144  
 
21,996  
15,827  
11,394  
13,942  
 
21,942  
15,773  
11,345  
13,888  
 
54  
54  
49  
54  
 
45,282  
43,736  
42,483  
44,202  
 
45,282  
43,736  
42,483  
44,202  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0