Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,371  
76,042  
 
 
 
49,368  
49,218  
 
 
 
25,052  
17,905  
 
 
 
0  
4,000  
 
 
 
23,032  
26,524  
 
 
 
874  
254  
 
 
 
411  
535  
 
 
 
25,003  
26,823  
 
 
 
372  
862  
 
 
 
22,750  
23,937  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,620  
1,620  
 
 
 
262  
404  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,371  
76,042  
 
 
 
20,151  
21,899  
 
 
 
20,124  
21,883  
 
 
 
27  
17  
 
 
 
54,221  
54,142  
 
 
 
54,221  
54,142  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0