Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,894  
86,199  
80,226  
92,155  
82,988  
65,648  
61,169  
52,142  
63,314  
53,692  
11,850  
16,049  
16,390  
27,408  
23,807  
23,500  
20,500  
15,000  
15,000  
8,000  
29,558  
23,904  
19,883  
19,885  
20,231  
515  
716  
869  
1,021  
689  
225  
0  
0  
0  
965  
23,246  
25,030  
28,084  
28,840  
29,297  
173  
336  
320  
132  
465  
21,886  
23,420  
25,116  
25,943  
27,202  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,120  
1,120  
2,120  
2,120  
1,620  
68  
154  
527  
645  
10  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,894  
86,199  
80,226  
92,155  
82,988  
17,754  
17,174  
15,051  
29,143  
26,792  
17,721  
17,141  
15,018  
29,110  
26,760  
33  
33  
33  
33  
33  
71,140  
69,025  
65,175  
63,012  
56,196  
71,140  
69,025  
65,175  
63,012  
56,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0