Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
67,278  
 
 
 
 
43,893  
 
 
 
 
5,467  
 
 
 
 
17,000  
 
 
 
 
20,186  
 
 
 
 
549  
 
 
 
 
691  
 
 
 
 
23,385  
 
 
 
 
32  
 
 
 
 
16,431  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,420  
 
 
 
 
501  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
67,278  
 
 
 
 
21,996  
 
 
 
 
21,942  
 
 
 
 
54  
 
 
 
 
45,282  
 
 
 
 
45,282  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0