Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,042  
 
 
 
 
49,218  
 
 
 
 
17,905  
 
 
 
 
4,000  
 
 
 
 
26,524  
 
 
 
 
254  
 
 
 
 
535  
 
 
 
 
26,823  
 
 
 
 
862  
 
 
 
 
23,937  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,620  
 
 
 
 
404  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,042  
 
 
 
 
21,899  
 
 
 
 
21,883  
 
 
 
 
17  
 
 
 
 
54,142  
 
 
 
 
54,142  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0