Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,226  
92,155  
82,988  
74,371  
76,042  
52,142  
63,314  
53,692  
49,368  
49,218  
16,390  
27,408  
23,807  
24,552  
17,905  
15,000  
15,000  
8,000  
500  
4,000  
19,883  
19,885  
20,231  
23,032  
26,524  
869  
1,021  
689  
874  
254  
0  
0  
965  
411  
535  
28,084  
28,840  
29,297  
25,003  
26,823  
320  
132  
465  
372  
862  
25,116  
25,943  
27,202  
22,750  
23,937  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,120  
2,120  
1,620  
1,620  
1,620  
527  
645  
10  
262  
404  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,226  
92,155  
82,988  
74,371  
76,042  
15,051  
29,143  
26,792  
22,410  
21,899  
15,018  
29,110  
26,760  
22,384  
21,883  
33  
33  
33  
27  
17  
65,175  
63,012  
56,196  
51,961  
54,142  
65,175  
63,012  
56,196  
51,961  
54,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0