Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
82,988  
74,371  
76,042  
 
 
53,692  
49,368  
49,218  
 
 
23,807  
24,552  
17,905  
 
 
8,000  
500  
4,000  
 
 
20,231  
23,032  
26,524  
 
 
689  
874  
254  
 
 
965  
411  
535  
 
 
29,297  
25,003  
26,823  
 
 
465  
372  
862  
 
 
27,202  
22,750  
23,937  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,620  
1,620  
1,620  
 
 
10  
262  
404  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
82,988  
74,371  
76,042  
 
 
26,792  
22,410  
21,899  
 
 
26,760  
22,384  
21,883  
 
 
33  
27  
17  
 
 
56,196  
51,961  
54,142  
 
 
56,196  
51,961  
54,142  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0