Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,378,526  
23,000,453  
22,026,378  
20,764,719  
22,079,344  
14,690,168  
15,206,371  
14,135,940  
12,576,323  
13,746,941  
4,467,392  
4,228,411  
4,184,307  
4,873,459  
4,268,678  
7,544,188  
7,866,886  
6,955,375  
4,606,383  
6,558,801  
765,631  
714,438  
715,878  
731,643  
677,002  
1,813,754  
2,256,607  
2,145,516  
2,209,059  
2,100,175  
99,203  
140,029  
134,863  
155,778  
142,283  
7,688,358  
7,794,082  
7,890,439  
8,188,396  
8,332,403  
5,861  
3,619  
18,612  
20,332  
24,721  
4,567,091  
4,687,306  
4,747,557  
4,881,911  
5,010,375  
54,568  
54,860  
55,151  
55,443  
59,917  
144,378  
135,179  
176,608  
161,447  
110,628  
2,154,232  
2,159,778  
2,084,468  
2,160,278  
2,193,009  
762,228  
753,340  
808,042  
908,984  
933,753  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,378,526  
23,000,453  
22,026,378  
20,764,719  
22,079,344  
6,268,953  
5,297,792  
5,232,426  
5,213,474  
7,317,132  
5,940,649  
5,073,408  
5,015,642  
5,005,836  
7,178,234  
328,304  
224,384  
216,784  
207,637  
138,897  
16,109,573  
17,702,660  
16,793,953  
15,551,245  
14,762,212  
16,109,536  
17,702,623  
16,793,915  
15,551,208  
14,762,175  
37  
37  
37  
37  
37  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0