Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,000,453  
22,026,378  
20,764,719  
22,079,344  
21,241,532  
15,206,371  
14,135,940  
12,576,323  
13,746,941  
13,208,725  
4,228,411  
4,184,307  
4,873,459  
4,268,678  
4,554,779  
7,866,886  
6,955,375  
4,606,383  
6,558,801  
5,238,048  
714,438  
715,878  
731,643  
677,002  
834,942  
2,256,607  
2,145,516  
2,209,059  
2,100,175  
2,325,040  
140,029  
134,863  
155,778  
142,283  
255,916  
7,794,082  
7,890,439  
8,188,396  
8,332,403  
8,032,808  
3,619  
18,612  
20,332  
24,721  
18,423  
4,687,306  
4,747,557  
4,881,911  
5,010,375  
5,103,684  
54,860  
55,151  
55,443  
59,917  
64,555  
135,179  
176,608  
161,447  
110,628  
102,346  
2,159,778  
2,084,468  
2,160,278  
2,193,009  
1,975,779  
753,340  
808,042  
908,984  
933,753  
768,021  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,000,453  
22,026,378  
20,764,719  
22,079,344  
21,241,532  
5,297,792  
5,232,426  
5,213,474  
7,317,132  
5,342,290  
5,073,408  
5,015,642  
5,005,836  
7,178,234  
5,209,060  
224,384  
216,784  
207,637  
138,897  
133,230  
17,702,660  
16,793,953  
15,551,245  
14,762,212  
15,899,242  
17,702,623  
16,793,915  
15,551,208  
14,762,175  
15,899,204  
37  
37  
37  
37  
37  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0