Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (S96: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
426,984  
429,578  
425,028  
428,084  
427,122  
389,258  
392,504  
388,115  
391,704  
391,245  
143  
302  
195  
206  
114  
0  
0  
0  
0  
0  
332,098  
334,850  
329,040  
330,404  
330,116  
19,423  
19,383  
19,864  
22,283  
22,273  
37,595  
37,969  
39,016  
38,811  
38,741  
37,725  
37,074  
36,913  
36,379  
35,878  
0  
0  
0  
0  
0  
36,354  
35,712  
35,551  
35,018  
34,516  
0  
0  
0  
0  
0  
 
 
 
 
 
100  
100  
100  
100  
100  
1,272  
1,262  
1,262  
1,262  
1,262  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
426,984  
429,578  
425,028  
428,084  
427,122  
343,604  
345,844  
342,691  
345,438  
344,291  
339,804  
342,014  
338,831  
340,968  
336,187  
3,800  
3,830  
3,860  
4,470  
8,104  
83,379  
83,734  
82,337  
82,645  
82,831  
83,379  
83,734  
82,337  
82,645  
82,831  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0