Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,715  
218,617  
254,218  
764,596  
880,112  
112,215  
116,032  
146,858  
198,019  
243,053  
1,014  
63  
27  
2,892  
17,571  
0  
0  
0  
0  
0  
64,838  
63,283  
94,191  
143,063  
161,917  
46,349  
52,662  
52,213  
52,049  
61,688  
15  
24  
427  
15  
1,877  
101,500  
102,585  
107,360  
566,577  
637,059  
120  
120  
120  
120  
120  
8,733  
9,461  
12,744  
560,375  
568,525  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,730  
92,554  
92,554  
92,554  
0  
1,598  
94  
450  
1,943  
6,083  
14,086  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,715  
218,617  
254,218  
764,596  
880,112  
87,059  
92,912  
128,333  
615,895  
702,559  
87,059  
92,907  
128,328  
208,833  
243,648  
0  
5  
5  
407,062  
458,912  
126,657  
125,705  
125,885  
148,701  
177,552  
126,657  
125,705  
125,885  
148,701  
177,552  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0