Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
191,666  
195,857  
213,715  
218,617  
254,218  
98,085  
102,133  
112,215  
116,032  
146,858  
76  
263  
1,014  
63  
27  
0  
0  
0  
0  
0  
54,646  
57,236  
64,838  
63,283  
94,191  
43,271  
44,619  
46,349  
52,662  
52,213  
92  
15  
15  
24  
427  
93,581  
93,724  
101,500  
102,585  
107,360  
0  
0  
120  
120  
120  
1,027  
1,170  
8,733  
9,461  
12,744  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
92,554  
92,554  
92,554  
92,554  
92,554  
0  
0  
94  
450  
1,943  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
191,666  
195,857  
213,715  
218,617  
254,218  
68,555  
71,959  
87,059  
92,912  
128,333  
68,555  
71,959  
87,059  
92,907  
128,328  
0  
0  
0  
5  
5  
123,111  
123,897  
126,657  
125,705  
125,885  
123,111  
123,897  
126,657  
125,705  
125,885  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0