Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
764,875  
880,112  
855,855  
291,607  
307,953  
196,915  
243,053  
223,525  
265,485  
278,551  
2,892  
17,571  
4,451  
18,990  
1,329  
61,500  
0  
0  
1,200  
0  
80,459  
161,917  
159,292  
177,582  
200,357  
52,049  
61,688  
56,252  
67,648  
76,550  
15  
1,877  
3,531  
65  
315  
567,960  
637,059  
632,330  
26,123  
29,403  
120  
120  
-8,908  
309  
309  
560,375  
568,525  
577,738  
18,149  
22,892  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,730  
45,444  
0  
0  
0  
1,598  
1,598  
0  
0  
7,466  
14,086  
16,458  
7,665  
6,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
764,875  
880,112  
855,855  
291,607  
307,953  
616,187  
702,559  
685,044  
163,544  
170,442  
197,124  
243,648  
226,816  
163,539  
169,437  
419,062  
458,912  
458,228  
5  
1,005  
148,688  
177,552  
170,810  
128,063  
137,511  
148,688  
177,552  
170,810  
128,063  
137,511  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0