Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
218,617  
254,218  
764,596  
880,112  
855,855  
116,032  
146,858  
198,019  
243,053  
223,525  
63  
27  
2,892  
17,571  
4,451  
0  
0  
0  
0  
0  
63,283  
94,191  
143,063  
161,917  
159,292  
52,662  
52,213  
52,049  
61,688  
56,252  
24  
427  
15  
1,877  
3,531  
102,585  
107,360  
566,577  
637,059  
632,330  
120  
120  
120  
120  
-8,908  
9,461  
12,744  
560,375  
568,525  
577,738  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,730  
45,444  
92,554  
92,554  
0  
1,598  
1,598  
450  
1,943  
6,083  
14,086  
16,458  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
218,617  
254,218  
764,596  
880,112  
855,855  
92,912  
128,333  
615,895  
702,559  
685,044  
92,907  
128,328  
208,833  
243,648  
226,816  
5  
5  
407,062  
458,912  
458,228  
125,705  
125,885  
148,701  
177,552  
170,810  
125,705  
125,885  
148,701  
177,552  
170,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0