Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
855,855  
291,607  
307,953  
321,456  
341,216  
223,525  
265,485  
278,551  
292,583  
311,244  
4,451  
18,990  
1,329  
9,036  
3,440  
0  
1,200  
0  
0  
0  
159,292  
177,582  
200,357  
183,387  
194,358  
56,252  
67,648  
76,550  
99,994  
113,374  
3,531  
65  
315  
166  
72  
632,330  
26,123  
29,403  
28,873  
29,972  
-8,908  
309  
309  
263  
-1,702  
577,738  
18,149  
22,892  
21,874  
23,271  
0  
0  
0  
0  
0  
45,444  
0  
0  
57  
0  
1,598  
0  
0  
0  
0  
16,458  
7,665  
6,202  
6,678  
8,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
855,855  
291,607  
307,953  
321,456  
341,216  
685,044  
163,544  
170,442  
178,729  
196,036  
226,816  
163,539  
169,437  
178,074  
196,031  
458,228  
5  
1,005  
655  
5  
170,810  
128,063  
137,511  
142,727  
145,180  
170,810  
128,063  
137,511  
142,727  
145,180  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0