Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
307,953  
321,456  
341,216  
356,012  
415,878  
278,551  
292,583  
311,244  
321,679  
372,824  
1,329  
9,036  
3,440  
1,495  
2,781  
0  
0  
0  
0  
0  
200,357  
183,387  
194,358  
182,143  
191,812  
76,550  
99,994  
113,374  
137,683  
174,917  
315  
166  
72  
358  
3,315  
29,403  
28,873  
29,972  
34,332  
43,053  
309  
263  
-1,702  
219  
173  
22,892  
21,874  
23,271  
27,386  
30,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
57  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,202  
6,678  
8,403  
6,727  
12,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
307,953  
321,456  
341,216  
356,012  
415,878  
170,442  
178,729  
196,036  
210,900  
271,053  
169,437  
178,074  
196,031  
208,885  
269,022  
1,005  
655  
5  
2,015  
2,030  
137,511  
142,727  
145,180  
145,112  
144,825  
137,511  
142,727  
145,180  
145,112  
144,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0