Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
170,020  
175,798  
191,666  
195,857  
213,715  
76,720  
82,350  
98,085  
102,133  
112,215  
60  
3,880  
76  
263  
1,014  
0  
0  
0  
0  
0  
40,668  
41,538  
54,646  
57,236  
64,838  
35,976  
36,917  
43,271  
44,619  
46,349  
15  
15  
92  
15  
15  
93,301  
93,448  
93,581  
93,724  
101,500  
0  
0  
0  
0  
120  
747  
895  
1,027  
1,170  
8,733  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
92,554  
92,554  
92,554  
92,554  
92,554  
0  
0  
0  
0  
94  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
170,020  
175,798  
191,666  
195,857  
213,715  
48,280  
53,032  
68,555  
71,959  
87,059  
48,280  
53,032  
68,555  
71,959  
87,059  
0  
0  
0  
0  
0  
121,741  
122,766  
123,111  
123,897  
126,657  
121,741  
122,766  
123,111  
123,897  
126,657  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0