Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
300,001  
306,924  
306,326  
273,123  
236,630  
47,715  
57,917  
70,934  
76,316  
94,610  
781  
525  
5,986  
1,197  
4,753  
0  
0  
0  
0  
0  
46,092  
56,346  
60,839  
64,851  
84,851  
361  
407  
685  
1,431  
1,975  
480  
639  
3,424  
8,837  
3,032  
252,286  
249,007  
235,392  
196,807  
142,020  
0  
0  
0  
0  
0  
237,192  
240,453  
86  
97  
107  
0  
0  
0  
0  
0  
10,562  
3,008  
229,782  
191,198  
136,412  
1,598  
1,598  
1,598  
1,598  
1,598  
2,934  
3,949  
3,926  
3,915  
3,903  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
300,001  
306,924  
306,326  
273,123  
236,630  
189,174  
193,701  
191,728  
158,387  
121,887  
35,811  
39,069  
41,081  
19,172  
25,573  
153,362  
154,632  
150,647  
139,216  
96,315  
110,828  
113,223  
114,598  
114,736  
114,743  
110,828  
113,223  
114,598  
114,736  
114,743  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0