Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
306,924  
306,326  
273,123  
236,630  
 
57,917  
70,934  
76,316  
94,610  
 
525  
5,986  
1,197  
4,753  
 
0  
0  
0  
0  
 
56,346  
60,839  
64,851  
84,851  
 
407  
685  
1,431  
1,975  
 
639  
3,424  
8,837  
3,032  
 
249,007  
235,392  
196,807  
142,020  
 
0  
0  
0  
0  
 
240,453  
86  
97  
107  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,008  
229,782  
191,198  
136,412  
 
1,598  
1,598  
1,598  
1,598  
 
3,949  
3,926  
3,915  
3,903  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
306,924  
306,326  
273,123  
236,630  
 
193,701  
191,728  
158,387  
121,887  
 
39,069  
41,081  
19,172  
25,573  
 
154,632  
150,647  
139,216  
96,315  
 
113,223  
114,598  
114,736  
114,743  
 
113,223  
114,598  
114,736  
114,743  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0