Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
782,317  
788,220  
700,117  
614,505  
593,428  
291,578  
324,351  
326,208  
323,464  
342,237  
84,867  
93,831  
101,532  
134,271  
69,975  
5,068  
27,874  
26,079  
4,053  
85,063  
177,547  
156,298  
135,079  
164,444  
156,850  
20,939  
37,030  
49,398  
14,160  
23,251  
3,157  
9,318  
14,119  
6,536  
7,099  
490,739  
463,869  
373,910  
291,040  
251,191  
0  
0  
0  
0  
0  
15,037  
19,698  
22,364  
21,156  
17,225  
0  
0  
0  
0  
0  
398,935  
368,958  
286,176  
213,722  
180,546  
67,894  
66,324  
56,509  
47,275  
44,570  
8,873  
8,889  
8,860  
8,888  
8,850  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
782,317  
788,220  
700,117  
614,505  
593,428  
459,465  
475,078  
398,789  
328,105  
319,830  
185,179  
215,348  
205,788  
207,155  
203,921  
274,286  
259,730  
193,001  
120,950  
115,909  
322,853  
313,142  
301,328  
286,400  
273,598  
322,853  
313,142  
301,328  
286,400  
273,598  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0