Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
788,220  
700,117  
614,505  
593,428  
507,585  
324,351  
326,208  
323,464  
342,237  
281,884  
93,831  
101,532  
134,271  
69,975  
10,206  
27,874  
26,079  
4,053  
85,063  
98,767  
156,298  
135,079  
164,444  
156,850  
132,790  
37,030  
49,398  
14,160  
23,251  
31,895  
9,318  
14,119  
6,536  
7,099  
8,226  
463,869  
373,910  
291,040  
251,191  
225,701  
0  
0  
0  
0  
0  
19,698  
22,364  
21,156  
17,225  
20,119  
0  
0  
0  
0  
0  
368,958  
286,176  
213,722  
180,546  
137,943  
66,324  
56,509  
47,275  
44,570  
58,564  
8,889  
8,860  
8,888  
8,850  
9,075  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
788,220  
700,117  
614,505  
593,428  
507,585  
475,078  
398,789  
328,105  
319,830  
263,316  
215,348  
205,788  
207,155  
203,921  
179,865  
259,730  
193,001  
120,950  
115,909  
83,451  
313,142  
301,328  
286,400  
273,598  
244,269  
313,142  
301,328  
286,400  
273,598  
244,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0