Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
839,943  
779,492  
777,828  
739,404  
752,727  
316,096  
255,968  
269,274  
220,142  
252,632  
96,284  
74,040  
82,078  
72,828  
76,792  
16,464  
16,464  
7,362  
62  
5,068  
153,678  
128,367  
159,723  
132,713  
150,251  
46,089  
33,764  
18,732  
12,300  
18,093  
3,581  
3,334  
1,379  
2,240  
2,429  
523,847  
523,524  
508,554  
519,262  
500,095  
0  
0  
0  
0  
0  
403,034  
405,506  
410,356  
419,943  
419,859  
0  
0  
0  
0  
0  
30,333  
26,103  
452  
80  
0  
69,067  
70,474  
88,636  
90,041  
71,176  
21,413  
21,441  
9,110  
9,199  
9,060  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
839,943  
779,492  
777,828  
739,404  
752,727  
456,776  
403,786  
422,973  
400,439  
425,848  
217,866  
164,876  
155,719  
126,185  
151,562  
238,910  
238,910  
267,253  
274,253  
274,286  
383,167  
375,706  
354,856  
338,965  
326,879  
383,167  
375,706  
354,856  
338,965  
326,879  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0