Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
779,492  
777,828  
739,404  
752,727  
782,317  
255,968  
269,274  
220,142  
252,632  
291,578  
74,040  
82,078  
72,828  
76,792  
84,867  
16,464  
7,362  
62  
5,068  
5,068  
128,367  
159,723  
132,713  
150,251  
177,547  
33,764  
18,732  
12,300  
18,093  
20,939  
3,334  
1,379  
2,240  
2,429  
3,157  
523,524  
508,554  
519,262  
500,095  
490,739  
0  
0  
0  
0  
0  
405,506  
410,356  
419,943  
419,859  
15,037  
0  
0  
0  
0  
0  
26,103  
452  
80  
0  
398,935  
70,474  
88,636  
90,041  
71,176  
67,894  
21,441  
9,110  
9,199  
9,060  
8,873  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
779,492  
777,828  
739,404  
752,727  
782,317  
403,786  
422,973  
400,439  
425,848  
459,465  
164,876  
155,719  
126,185  
151,562  
185,179  
238,910  
267,253  
274,253  
274,286  
274,286  
375,706  
354,856  
338,965  
326,879  
322,853  
375,706  
354,856  
338,965  
326,879  
322,853  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0