Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
777,828  
739,404  
752,727  
782,317  
788,220  
269,274  
220,142  
252,632  
291,578  
324,351  
82,078  
72,828  
76,792  
84,867  
93,831  
7,362  
62  
5,068  
5,068  
27,874  
159,723  
132,713  
150,251  
177,547  
156,298  
18,732  
12,300  
18,093  
20,939  
37,030  
1,379  
2,240  
2,429  
3,157  
9,318  
508,554  
519,262  
500,095  
490,739  
463,869  
0  
0  
0  
0  
0  
410,356  
419,943  
419,859  
15,037  
19,698  
0  
0  
0  
0  
0  
452  
80  
0  
398,935  
368,958  
88,636  
90,041  
71,176  
67,894  
66,324  
9,110  
9,199  
9,060  
8,873  
8,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
777,828  
739,404  
752,727  
782,317  
788,220  
422,973  
400,439  
425,848  
459,465  
475,078  
155,719  
126,185  
151,562  
185,179  
215,348  
267,253  
274,253  
274,286  
274,286  
259,730  
354,856  
338,965  
326,879  
322,853  
313,142  
354,856  
338,965  
326,879  
322,853  
313,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0