Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
934,601  
839,943  
779,492  
777,828  
739,404  
413,387  
316,096  
255,968  
269,274  
220,142  
146,166  
96,284  
74,040  
82,078  
72,828  
16,165  
16,464  
16,464  
7,362  
62  
172,932  
153,678  
128,367  
159,723  
132,713  
72,787  
46,089  
33,764  
18,732  
12,300  
5,337  
3,581  
3,334  
1,379  
2,240  
521,213  
523,847  
523,524  
508,554  
519,262  
53  
0  
0  
0  
0  
400,476  
403,034  
405,506  
410,356  
419,943  
0  
0  
0  
0  
0  
32,077  
30,333  
26,103  
452  
80  
67,276  
69,067  
70,474  
88,636  
90,041  
21,332  
21,413  
21,441  
9,110  
9,199  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
934,601  
839,943  
779,492  
777,828  
739,404  
477,992  
456,776  
403,786  
422,973  
400,439  
249,582  
217,866  
164,876  
155,719  
126,185  
228,410  
238,910  
238,910  
267,253  
274,253  
456,609  
383,167  
375,706  
354,856  
338,965  
456,609  
383,167  
375,706  
354,856  
338,965  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0