Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
739,404  
752,727  
782,317  
788,220  
700,117  
220,142  
252,632  
291,578  
324,351  
326,208  
72,828  
76,792  
84,867  
93,831  
101,532  
62  
5,068  
5,068  
27,874  
26,079  
132,713  
150,251  
177,547  
156,298  
135,079  
12,300  
18,093  
20,939  
37,030  
49,398  
2,240  
2,429  
3,157  
9,318  
14,119  
519,262  
500,095  
490,739  
463,869  
373,910  
0  
0  
0  
0  
0  
419,943  
419,859  
15,037  
19,698  
22,364  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
0  
398,935  
368,958  
286,176  
90,041  
71,176  
67,894  
66,324  
56,509  
9,199  
9,060  
8,873  
8,889  
8,860  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
739,404  
752,727  
782,317  
788,220  
700,117  
400,439  
425,848  
459,465  
475,078  
398,789  
126,185  
151,562  
185,179  
215,348  
205,788  
274,253  
274,286  
274,286  
259,730  
193,001  
338,965  
326,879  
322,853  
313,142  
301,328  
338,965  
326,879  
322,853  
313,142  
301,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0