Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
752,727  
782,317  
788,220  
700,117  
614,505  
252,632  
291,578  
324,351  
326,208  
323,464  
76,792  
84,867  
93,831  
101,532  
134,271  
5,068  
5,068  
27,874  
26,079  
4,053  
150,251  
177,547  
156,298  
135,079  
164,444  
18,093  
20,939  
37,030  
49,398  
14,160  
2,429  
3,157  
9,318  
14,119  
6,536  
500,095  
490,739  
463,869  
373,910  
291,040  
0  
0  
0  
0  
0  
419,859  
15,037  
19,698  
22,364  
21,156  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
398,935  
368,958  
286,176  
213,722  
71,176  
67,894  
66,324  
56,509  
47,275  
9,060  
8,873  
8,889  
8,860  
8,888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
752,727  
782,317  
788,220  
700,117  
614,505  
425,848  
459,465  
475,078  
398,789  
328,105  
151,562  
185,179  
215,348  
205,788  
207,155  
274,286  
274,286  
259,730  
193,001  
120,950  
326,879  
322,853  
313,142  
301,328  
286,400  
326,879  
322,853  
313,142  
301,328  
286,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0