Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,239,613  
1,229,842  
1,223,253  
1,279,701  
1,257,628  
140,937  
126,783  
108,059  
152,327  
118,039  
41,971  
27,502  
26,753  
76,954  
19,363  
21,416  
53,686  
44,402  
19,212  
42,212  
75,043  
43,088  
34,544  
53,778  
53,626  
1,854  
1,854  
1,927  
1,951  
2,837  
652  
652  
431  
431  
0  
1,098,676  
1,103,059  
1,115,194  
1,127,374  
1,139,589  
0  
0  
0  
0  
0  
1,091,429  
1,095,812  
1,107,992  
1,120,173  
1,132,387  
0  
0  
0  
0  
0  
60  
60  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,187  
7,187  
7,202  
7,202  
7,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,239,613  
1,229,842  
1,223,253  
1,279,701  
1,257,628  
745,887  
743,507  
772,554  
775,209  
796,208  
86,056  
83,332  
79,420  
81,577  
76,000  
659,830  
660,175  
693,134  
693,632  
720,208  
493,727  
486,335  
450,699  
504,492  
461,420  
493,727  
486,335  
450,699  
504,492  
461,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0