Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,202,456  
1,144,317  
1,186,827  
1,236,327  
1,239,613  
153,190  
83,179  
113,170  
150,150  
140,937  
36,348  
12,775  
43,424  
118,808  
41,971  
28,039  
2,132  
26,132  
2,132  
21,416  
80,679  
62,783  
41,353  
26,943  
75,043  
1,661  
1,716  
1,575  
1,580  
1,854  
6,463  
3,775  
686  
686  
652  
1,049,266  
1,061,138  
1,073,658  
1,086,177  
1,098,676  
0  
0  
0  
0  
0  
1,042,934  
1,053,871  
1,066,390  
1,078,910  
1,091,429  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
80  
80  
60  
0  
0  
0  
0  
0  
6,252  
7,187  
7,187  
7,187  
7,187  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,202,456  
1,144,317  
1,186,827  
1,236,327  
1,239,613  
693,717  
683,167  
700,047  
708,264  
745,887  
94,275  
90,858  
79,942  
88,159  
86,056  
599,442  
592,309  
620,106  
620,106  
659,830  
508,739  
461,150  
486,780  
528,062  
493,727  
508,739  
461,150  
486,780  
528,062  
493,727  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0