Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,186,827  
1,236,327  
1,239,613  
1,229,842  
1,223,253  
113,170  
150,150  
140,937  
126,783  
108,059  
43,424  
118,808  
41,971  
27,502  
26,753  
26,132  
2,132  
21,416  
53,686  
44,402  
41,353  
26,943  
75,043  
43,088  
34,544  
1,575  
1,580  
1,854  
1,854  
1,927  
686  
686  
652  
652  
431  
1,073,658  
1,086,177  
1,098,676  
1,103,059  
1,115,194  
0  
0  
0  
0  
0  
1,066,390  
1,078,910  
1,091,429  
1,095,812  
1,107,992  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
60  
60  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,187  
7,187  
7,187  
7,187  
7,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,186,827  
1,236,327  
1,239,613  
1,229,842  
1,223,253  
700,047  
708,264  
745,887  
743,507  
772,554  
79,942  
88,159  
86,056  
83,332  
79,420  
620,106  
620,106  
659,830  
660,175  
693,134  
486,780  
528,062  
493,727  
486,335  
450,699  
486,780  
528,062  
493,727  
486,335  
450,699  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0