Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,257,628  
1,250,374  
1,258,714  
1,286,460  
1,340,384  
118,039  
98,527  
94,601  
110,110  
151,796  
19,363  
30,750  
18,209  
19,945  
15,606  
42,212  
36,205  
51,292  
56,214  
79,476  
53,626  
28,005  
23,258  
32,355  
55,541  
2,837  
3,145  
1,420  
1,173  
1,173  
0  
422  
422  
422  
0  
1,139,589  
1,151,847  
1,164,113  
1,176,350  
1,188,588  
0  
0  
0  
0  
0  
1,132,387  
1,144,602  
1,156,830  
1,169,067  
1,181,304  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,202  
7,246  
7,283  
7,283  
7,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,257,628  
1,250,374  
1,258,714  
1,286,460  
1,340,384  
796,208  
817,563  
827,102  
829,873  
879,473  
76,000  
97,355  
70,705  
73,476  
42,919  
720,208  
720,208  
756,397  
756,397  
836,554  
461,420  
432,811  
431,612  
456,587  
460,912  
461,420  
432,811  
431,612  
456,587  
460,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0