Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,236,327  
1,239,613  
1,229,842  
1,223,253  
1,279,701  
150,150  
140,937  
126,783  
108,059  
152,327  
118,808  
41,971  
27,502  
26,753  
76,954  
2,132  
21,416  
53,686  
44,402  
19,212  
26,943  
75,043  
43,088  
34,544  
53,778  
1,580  
1,854  
1,854  
1,927  
1,951  
686  
652  
652  
431  
431  
1,086,177  
1,098,676  
1,103,059  
1,115,194  
1,127,374  
0  
0  
0  
0  
0  
1,078,910  
1,091,429  
1,095,812  
1,107,992  
1,120,173  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
60  
60  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,187  
7,187  
7,187  
7,202  
7,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,236,327  
1,239,613  
1,229,842  
1,223,253  
1,279,701  
708,264  
745,887  
743,507  
772,554  
775,209  
88,159  
86,056  
83,332  
79,420  
81,577  
620,106  
659,830  
660,175  
693,134  
693,632  
528,062  
493,727  
486,335  
450,699  
504,492  
528,062  
493,727  
486,335  
450,699  
504,492  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0