Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,279,701  
1,257,628  
1,250,374  
1,258,714  
1,286,460  
152,327  
118,039  
98,527  
94,601  
110,110  
76,954  
19,363  
30,750  
18,209  
19,945  
19,212  
42,212  
36,205  
51,292  
56,214  
53,778  
53,626  
28,005  
23,258  
32,355  
1,951  
2,837  
3,145  
1,420  
1,173  
431  
0  
422  
422  
422  
1,127,374  
1,139,589  
1,151,847  
1,164,113  
1,176,350  
0  
0  
0  
0  
0  
1,120,173  
1,132,387  
1,144,602  
1,156,830  
1,169,067  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,202  
7,202  
7,246  
7,283  
7,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,279,701  
1,257,628  
1,250,374  
1,258,714  
1,286,460  
775,209  
796,208  
817,563  
827,102  
829,873  
81,577  
76,000  
97,355  
70,705  
73,476  
693,632  
720,208  
720,208  
756,397  
756,397  
504,492  
461,420  
432,811  
431,612  
456,587  
504,492  
461,420  
432,811  
431,612  
456,587  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0