Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,144,317  
1,186,827  
1,236,327  
1,239,613  
1,229,842  
83,179  
113,170  
150,150  
140,937  
126,783  
12,775  
43,424  
118,808  
41,971  
27,502  
2,132  
26,132  
2,132  
21,416  
53,686  
62,783  
41,353  
26,943  
75,043  
43,088  
1,716  
1,575  
1,580  
1,854  
1,854  
3,775  
686  
686  
652  
652  
1,061,138  
1,073,658  
1,086,177  
1,098,676  
1,103,059  
0  
0  
0  
0  
0  
1,053,871  
1,066,390  
1,078,910  
1,091,429  
1,095,812  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
80  
60  
60  
0  
0  
0  
0  
0  
7,187  
7,187  
7,187  
7,187  
7,187  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,144,317  
1,186,827  
1,236,327  
1,239,613  
1,229,842  
683,167  
700,047  
708,264  
745,887  
743,507  
90,858  
79,942  
88,159  
86,056  
83,332  
592,309  
620,106  
620,106  
659,830  
660,175  
461,150  
486,780  
528,062  
493,727  
486,335  
461,150  
486,780  
528,062  
493,727  
486,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0