Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,223,253  
1,279,701  
1,257,628  
1,250,374  
1,258,714  
108,059  
152,327  
118,039  
98,527  
94,601  
26,753  
76,954  
19,363  
30,750  
18,209  
44,402  
19,212  
42,212  
36,205  
51,292  
34,544  
53,778  
53,626  
28,005  
23,258  
1,927  
1,951  
2,837  
3,145  
1,420  
431  
431  
0  
422  
422  
1,115,194  
1,127,374  
1,139,589  
1,151,847  
1,164,113  
0  
0  
0  
0  
0  
1,107,992  
1,120,173  
1,132,387  
1,144,602  
1,156,830  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,202  
7,202  
7,202  
7,246  
7,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,223,253  
1,279,701  
1,257,628  
1,250,374  
1,258,714  
772,554  
775,209  
796,208  
817,563  
827,102  
79,420  
81,577  
76,000  
97,355  
70,705  
693,134  
693,632  
720,208  
720,208  
756,397  
450,699  
504,492  
461,420  
432,811  
431,612  
450,699  
504,492  
461,420  
432,811  
431,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0