Công ty Cổ phần Mía đường 333 (S33: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
555,179  
378,646  
 
 
 
337,594  
136,085  
 
 
 
611  
1,071  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
188,391  
93,472  
 
 
 
148,592  
41,119  
 
 
 
0  
422  
 
 
 
217,584  
242,562  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
215,504  
239,880  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,284  
2,134  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
797  
548  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
555,179  
378,646  
 
 
 
294,750  
135,302  
 
 
 
249,750  
93,187  
 
 
 
45,000  
42,114  
 
 
 
260,428  
243,345  
 
 
 
260,428  
243,345  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0