Công ty Cổ phần Mía đường 333 (S33: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
746,112  
555,179  
 
 
 
395,362  
337,594  
 
 
 
6,813  
611  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
187,303  
188,391  
 
 
 
201,242  
148,592  
 
 
 
4  
0  
 
 
 
350,750  
217,584  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
346,746  
215,504  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,284  
1,284  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,720  
797  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
746,112  
555,179  
 
 
 
462,424  
294,750  
 
 
 
296,759  
249,750  
 
 
 
165,666  
45,000  
 
 
 
283,687  
260,428  
 
 
 
283,687  
260,428  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0