Công ty Cổ phần Mía đường 333 (S33: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
378,646  
407,459  
493,305  
 
 
136,085  
150,924  
236,772  
 
 
1,071  
3,668  
40,459  
 
 
0  
20,000  
20,000  
 
 
93,472  
90,910  
116,616  
 
 
41,119  
29,262  
51,949  
 
 
422  
7,085  
7,748  
 
 
242,562  
256,534  
256,533  
 
 
0  
0  
0  
 
 
239,880  
255,007  
255,367  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,134  
784  
784  
 
 
0  
0  
0  
 
 
548  
744  
382  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
378,646  
407,459  
493,305  
 
 
135,302  
183,335  
272,290  
 
 
93,187  
116,500  
207,654  
 
 
42,114  
66,835  
64,636  
 
 
243,345  
224,124  
221,015  
 
 
243,345  
224,124  
221,015  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0