Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (S27: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,301  
109,939  
115,637  
117,524  
 
83,568  
83,561  
94,181  
95,473  
 
75  
43  
42  
28  
 
0  
0  
0  
0  
 
48,846  
49,117  
51,108  
51,487  
 
34,501  
34,255  
37,068  
37,870  
 
146  
146  
5,962  
6,087  
 
25,733  
26,378  
21,456  
22,051  
 
0  
0  
0  
0  
 
16,235  
16,817  
17,994  
18,589  
 
0  
0  
0  
0  
 
774  
774  
462  
462  
 
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
 
5,724  
5,787  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,301  
109,939  
115,637  
117,524  
 
133,518  
133,088  
136,853  
138,086  
 
118,358  
120,647  
136,853  
138,086  
 
15,160  
12,440  
0  
0  
 
-24,218  
-23,148  
-21,216  
-20,562  
 
-24,218  
-23,148  
-21,216  
-20,562  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0