Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (S27: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
110,273  
109,301  
109,939  
115,637  
 
85,192  
83,568  
83,561  
94,181  
 
21  
75  
43  
42  
 
0  
0  
0  
0  
 
49,771  
48,846  
49,117  
51,108  
 
35,255  
34,501  
34,255  
37,068  
 
146  
146  
146  
5,962  
 
25,081  
25,733  
26,378  
21,456  
 
0  
0  
0  
0  
 
15,652  
16,235  
16,817  
17,994  
 
0  
0  
0  
0  
 
774  
774  
774  
462  
 
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
 
5,654  
5,724  
5,787  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
110,273  
109,301  
109,939  
115,637  
 
135,957  
133,518  
133,088  
136,853  
 
120,797  
118,358  
120,647  
136,853  
 
15,160  
15,160  
12,440  
0  
 
-25,684  
-24,218  
-23,148  
-21,216  
 
-25,684  
-24,218  
-23,148  
-21,216  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0