Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (S12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
289,427  
302,244  
321,278  
326,189  
341,222  
191,646  
204,960  
222,735  
226,272  
240,341  
1,406  
1,118  
842  
1,061  
1,488  
4,338  
4,497  
5,409  
4,913  
5,730  
126,051  
131,147  
142,303  
145,514  
163,962  
51,128  
61,661  
67,498  
68,103  
62,503  
8,723  
6,537  
6,683  
6,680  
6,658  
97,782  
97,284  
98,543  
99,917  
100,881  
70,328  
69,961  
70,172  
70,852  
895  
11,443  
12,112  
12,820  
13,443  
14,200  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
57  
14,901  
14,901  
14,901  
14,901  
84,859  
1,110  
310  
649  
720  
870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
289,427  
302,244  
321,278  
326,189  
341,222  
286,967  
288,104  
288,067  
292,550  
293,270  
215,374  
216,455  
216,879  
221,356  
219,894  
71,592  
71,649  
71,188  
71,194  
73,376  
2,461  
14,140  
33,211  
33,639  
47,952  
2,461  
14,140  
33,211  
33,639  
47,952  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0